Zoeken naar
 
 
 

Volledig duurzaam; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


toename mogelijkheden niet uitgesloten LJN BV2014 2012

Uitgaande van deze datum overweegt de Raad dat naast de verklaring van de bedrijfsarts die weliswaar verbetering verwacht, maar normale loonvormende arbeid uitgesloten acht, nadere medische informatie...
Meer...


circulaireLJN BR5270 2011

Wat betreft de wijze van toetsing heeft werkgever met verwijzing naar een circulaire van 2 maart 2009 van het Uwv aangevoerd dat het bestreden besluit wegens een motiveringsgebrek niet in stand kan...
Meer...


Kans op herstel aanwezigLJN BR5392 2011

Recht op een loongerelateerde WGA-uitkering, waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 80 tot 100%. De Raad is van oordeel dat het Uwv alsnog in voldoende mate heeft gemotiveerd dat...
Meer...


bewijslast duurzaamheidLJN BR6695 2011

Op grond van artikel 47 van de Wet WIA ontstaat recht op een IVA-uitkering voor de verzekerde die ziek wordt indien hij na het doorlopen van de wachttijd volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en...
Meer...


herstel verwachtenLJN BQ0097 2011

Geen sprake van duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid. Het Uwv heeft overtuigend uiteen gezet dat op het moment van de beoordeling door de bezwaarverzekeringsarts geen aanleiding was om duurzaamheid...
Meer...


progressieve spierziekteLJN BQ7831 2011

Onvoldoende duidelijk in hoeverre verbetering van de functionele mogelijkheden van werknemer was...
Meer...


niet duurzaam, verbeteringen verwachtLJN BQ3729 2011

…Evenmin als in beroep heeft werknemer in hoger beroep medische informatie ingebracht ter ondersteuning van zijn standpunt dat de verwachting van de bezwaarverzekeringsarts omtrent de herstelkansen...
Meer...


duurzaamheid arbeidsongeschiktheid LJN ZB5789 2011

De Raad is van oordeel dat met de enkele verwijzing naar verbetermogelijkheden door het bieden van medicatie en structuur volstrekt onvoldoende concreet en toereikend is gemotiveerd dat er op termijn...
Meer...


behandelmogelijkhedenLJN BQ0097 2011

Toekenning WGA-uitkering. Geen sprake van duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid. Het Uwv heeft overtuigend uiteen gezet dat op het moment van de beoordeling door de bezwaarverzekeringsarts geen...
Meer...


104 weken verstrekenLJN BQ0221 2011

Ter staving van zijn verzoek voert werkgever - kort weergegeven - aan, dat de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst is verworden tot een lege huls, aangezien werknemer gedurende een periode...
Meer...


behandelingen mogelijkLJN BP0986 2011

Naar het oordeel van de Raad is door het Uwv toereikend inzicht verschaft in het behandeltraject van werknemer en aannemelijk gemaakt dat naar verwachting dit behandeltraject voor werknemer zal leiden...
Meer...


Kans op herstelLJN BP5145 2011

Toekenning WGA-uitkering. Weigering IVA-uitkering berust op goede gronden. De volledige arbeidsongeschiktheid van appellante is niet duurzaam. Voldoende medische grondslag. De door het Uwv als externe...
Meer...


WGA-uitkering terechtLJN BP3826 2011

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het Uwv met de nadere rapportage van de bezwaarverzekeringsarts inzichtelijk en draagkrachtig heeft gemotiveerd dat appellant niet duurzaam arbeidsongeschikt...
Meer...


IVA duurzaamLJN BP3493 2011

In zijn uitspraak van 1 oktober 2010 (LJN BN9226) heeft de Raad overwogen dat als een verzekerde in beroep komt tegen een besluit, waarbij op basis van een rapportage van de bezwaarverzekeringsarts...
Meer...


nieuwe medische info, over oude situatieLJN BO9964 2010

In zijn uitspraak van 10 oktober 2010 (LJN BN9226) heeft de Raad neergelegd dat de bestuursrechter bij de beoordeling van de vraag of op basis van een rapportage van een bezwaarverzekeringsarts terecht...
Meer...


herstelmogelijkhedenLJN BO2506 2010

Blijkens de Memorie van Toelichting op de Wet WIA is het verschil tussen deze groepen arbeidsongeschikten - volledig én duurzaam arbeidsongeschikt versus gedeeltelijk arbeidsgeschikt - een essentieel...
Meer...


Benutbare mogelijkhedenLJN BP2229 2011

Loonsanctie is terecht opgelegd. Onvoldoende re-integratie-inspanningen zonder deugdelijke grond. Geen aanleiding te twijfelen aan het standpunt van de (bezwaar)verzekeringsarts dat er op datum actueel...
Meer...


Stabiel ziektebeeldLJN BP2151 2011

Geen recht op een IVA-uitkering. Naar het oordeel van de Raad is het standpunt van H, dat in de situatie van appellant per 10 juli 2008 sprake is van een stabiel ziektebeeld met goede behandelmogelijkheden,...
Meer...


verwacht herstelLJN BO9610 2010

Naar het oordeel van de Raad is door het Uwv toereikend gemotiveerd dat geen sprake is van een medische stabiele of verslechterende situatie of een situatie waarbij op lange termijn een geringe kans...
Meer...


volledig duurzaamLJN BO9964 2010

Het gaat in dit geding om de medische situatie van werknemer op 1 augustus 2007. De Raad stelt vast dat bezwaarverzekeringsarts H bij zijn beoordeling het door psychiater B geschetste ziektebeeld tot...
Meer...


wel/niet duurzaamLJN BO9578 2010

Het gaat bij deze beoordeling om een inschatting door de verzekeringsarts van de kans op herstel in het eerste jaar en daarna. Zoals de Raad eerder heeft overwogen, onder meer in de uitspraak van 1...
Meer...


Alcoholverslaving, hepatitis, pancreatitusLJN BO7208 2010

Er bestaat een behandelmethode en een kans op herstel
verbetering op relatief korte termijn mogelijk
Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is volledig...
Meer...


Prognose door de feiten ingehaaldLJN BN0398 2010

Het Uwv heeft geweigerd werknemer per 13 februari 2009 een IVA-uitkering toe te kennen op de grond dat hij op die datum (nog) niet duurzaam arbeidsongeschikt was. Volgens het Uwv was werknemer op dat...
Meer...


Nadien overlegde gegevensLJN BL5497 2010

Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering. De Raad ziet in de door de bezwaarverzekeringsarts genoemde informatie van de behandelend sector en in het bijzonder de vermelde brief van 27 augustus...
Meer...


behandelmogelijkhedenLJN BM2871 2010

De Raad volgt de bezwaarverzekeringsarts in het ingenomen standpunt ten aanzien van de duurzaamheid van de arbeidsbeperkingen van werknemer, zoals verwoord in de rapportage van 3 september 2008 en...
Meer...


Verkorte wachttijd WIALJN BO4138 2010

Beoordeeld dient te worden of het UWV zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat op 28 december 2007 geen sprake was van duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer als bedoeld...
Meer...


prognose t.a.v. de toename van belastbaarheid LJN BN0954 2010

De Raad is van oordeel dat uit de voorhanden zijnde medische gegevens, waaronder met name ook het hiervoor genoemde rapport, onvoldoende steun is te vinden voor het - door het Uwv overgenomen - standpunt...
Meer...


Verbetering van de belastbaarheid LJN BL9928 2010

Onzorgvuldige voorbereiding besluit. Er is de Raad niet gebleken van concrete medische gegevens met betrekking tot de aan 12 januari 2005 voorafgaande periode, zoals het hebben ondergaan van een...
Meer...


Gaat om de deugdelijkheid van de prognoseLJN BL5497 2010

Ook de Raad ziet in de door de bezwaarverzekeringsarts genoemde informatie van de behandelend sector en in het bijzonder de vermelde brief van 27 augustus 2007 van de werknemer behandelende neurochirurg...
Meer...


Duurzaam volledig arbeidsongeschikt LJN BK7027 2010

De Raad heeft in zijn uitspraak van 4 februari 2009, LJN BH1896, geoordeeld dat blijkens de wetsgeschiedenis de verzekeringsarts zich een oordeel dient te vormen over de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Geen duurzame beperkingenLJN BM6790 2010

Het hiervoor overwogene mede in aanmerking nemende, is de Raad met de rechtbank en in navolging van het Uwv van oordeel dat gelet op de brief van de huisarts van 1 juni 2007 en de brief van de psycholoog...
Meer...


komen tot het oordeelLJN BL9855 2010

De Raad overweegt dat hij in de meergenoemde uitspraak van 4 februari 2009 inderdaad een oordeel heeft neergelegd dat inhoudt dat het, zoals appellant heeft aangevoerd en weergegeven, bij de beoordeling...
Meer...


DuurzaamLJN BJ8990 2010

De Raad acht niet genoegzaam gemotiveerd waarom geen beperkingen voor het verrichten van arbeid zijn aan te nemen tengevolge van de psychische klachten. In zijn antwoord op de hem gestelde vragen stelt...
Meer...


Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschiktLJN BI5270 2009

Moet de volledige arbeidsongeschiktheid van appellant geacht worden duurzaam te zijn in de zin van artikel 4 van de Wet WIA, zodat hij ingevolge artikel 47 van de Wet WIA recht heeft op een IVA-uitkering...
Meer...


Duurzaamheid arbeidsongeschiktheidLJN BO2451 2010

Werknemer is uitgevallen op 14 november 2005 voor haar werk als inpakster in verband met angst- en depressieve klachten

Werknemer heeft in de bezwaar- en beroepsfase aangevoerd dat zij het niet...
Meer...


Geen IVALJN BO2506 2010

Toekenning WGA-uitkering per 13 januari 2007 naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. De arbeidsongeschiktheid van werknemer kan niet als duurzaam worden aangemerkt. Dat appellant...
Meer...


Prognose van reumatoïde artritisLJN BO3283 2010

Werknemer wordt op grond van haar beperkingen volledig arbeidsongeschikt geacht, maar op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden gezegd dat sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid....
Meer...


duurzaamheidLJN BN9226 2010

Gelet op dit samenstel van gegevens kon de bezwaarverzekeringsarts naar het oordeel van de Raad zijn opvatting handhaven dat niet alleen na de val op 17 januari 2007 sprake was van een reële herstelverwachting,...
Meer...


Inschatting herstelkansenLJN BN9226 2010

De Raad stelt vast dat bezwaarverzekeringsarts W in zijn in hoger beroep ingezonden rapportage van 1 juli 2009 is ingegaan op de informatie van de behandelend specialisten van betrokkene, die in beroep...
Meer...


IVA of WGA LJN BN8036 2010

De Raad stelt vast dat het geschil tussen partijen de vraag betreft of de volledige arbeidsongeschiktheid van werknemer moet worden geacht duurzaam te zijn in de zin van artikel 4 van de Wet WIA, zodat...
Meer...


duurzaam arbeidsongeschikt?LJN BN8768 2010

De Raad is met UWV van oordeel dat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie-inspanningen bij de werkgever ligt. De Raad verwijst in dit verband naar zijn uitspraak van 18 november 2009, LJN BK3713....
Meer...


Geen recht op IVA-uitkering. LJN BN6076 2010

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is volgens artikel 4, eerste lid, van de Wet WIA, hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling...
Meer...


behandeling depressieLJN BO1598 2010

De Raad heeft in zijn uitspraak van 4 februari 2009 (LJN BH1896) geoordeeld dat blijkens de wetsgeschiedenis de verzekeringsarts zich een oordeel dient te vormen over de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Eerste uitspraak van de Centrale Raad van BeroepLJN BH1896 2009
Zie voor een kortere verwijzing; Volledig duurzaam; regels, instructies en jurisprudentie

Gelet op de...
Meer...


Verwachtingen met voorwaardenLJN BI4865 2009

Ter onderbouwing van zijn standpunt dat bij werknemer geen sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4, eerste lid, van de Wet WIA heeft het Uwv gewezen op het...
Meer...


Kans van slagen revalidatieLJN BK4088 2009

Naar aanleiding van de tegenwerping van werknemer dat zij lijdt aan een progressieve aandoening, dat een eerdere poliklinische behandeling geen verbetering bracht in haar conditie en dat zij er wel...
Meer...


Vaststellen van de duurzaamheidLJN BJ1375 2009

De bezwaarverzekeringsarts heeft vervolgens blijkens zijn rapportage van 2 november 2007 slechts dossierstudie gedaan en betrokkene niet onderzocht, terwijl werkgever erop heeft gestaan dat de werknemer...
Meer...


Verwacht herstelLJN BI5280 2009

B heeft in zijn rapport van 24 november 2006 geconcludeerd geen medische argumenten te hebben gevonden om af te wijken van het oordeel van P omtrent de inschatting van de duurzaamheid. B wijst erop...
Meer...


HerstelkansenLJN BI7771 2009

Herbeoordeling door de bedrijfsarts
Onder verwijzing naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 4 februari 2009 (LJN: BH1896) overweegt de rechtbank dat de verzekeringsarts zich een oordeel...
Meer...


Recidief mammacarcinoomLJN BK4465 2009

Partijen zijn het er over eens dat verbetering van de belastbaarheid van de werkneemster niet is uitgesloten (stap 1). Het geschil spitst zich toe op de vraag of er in het eerstkomende jaar na 8 februari...
Meer...


Beoordeling achterafLJN BG2639 2008

De rechtbank kan het UWV volgen in de stelling dat de volledige arbeidsongeschiktheid, voor zover aangenomen op grond van artikel 2, vijfde lid, aanhef en onder d, van het Schattingsbesluit en derhalve...
Meer...


duurzaamheidLJN BB0439 2007

De beantwoording van deze vraag is in dit geval mede afhankelijk van het antwoord op de vraag of de verwijzing in artikel 23, zesde lid, van de WIA naar artikel 4, tweede lid, van die wet limitatief...
Meer...


volledig maar niet duurzaamLJN BB0518 2007

Alvorens de rechtbank kan overgaan tot beantwoording van de materiële kwestie, dient zij ambtshalve eerst de vraag te beantwoorden of eiseres belang heeft bij een beoordeling van het beroep nu eiseres...
Meer...


beoordeling duurzaamheid is medische beoordelingLJN BB5461 2007
...Ten tweede is het oordeel over de duurzaamheid op een moment gefixeerd. Gelet op de systematiek van de WIA, artikelen 47 en 48, is dat het moment waarop de IVA uitkering zou moeten ingaan (zie ook rechtbank...
Meer...


Geen verbetering eerstkomende jaarLJN BB3947 2007
Als de belastbaarheid in het eerstkomende jaar niet of nauwelijks zal verbeteren, gaat verweerder er in beginsel van uit, dat dit ook in de periode daarna ongewijzigd van toepassing is, tenzij er een goede...
Meer...


Duurzaamheid arbeidsbeperkingenLJN BB4637 2007

WIA. Uit interne richtlijn voor verzekeringsartsen “Beoordelingskader duurzaamheid arbeidsbeperkingen” (hierna: de richtlijn) volgt dat volgt dat de verzekeringsarts bij de beoordeling van de prognose...
Meer...


Duurzaamheid vaststellenLJN BE8657 2008

Volgens het Uwv is betrokkene volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Het Uwv heeft een interne richtlijn ontwikkeld, getiteld: “Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen. Beoordelingskader...
Meer...


duurzaamheid bij complexe situatieLJN BA6894 2007

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bij de beoordeling van de duurzaamheid in een complexe situatie als een overlap van ziektebeelden, veelal pas (gedeeltelijk) herstel na jaren optreedt. In een dergelijke...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()