Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.
 • Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en
 • in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is,
 • bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van …..,
 • de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Lid 2; werkplekaanpassingen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en
 • aanwijzingen te verstrekken,
 • als redelijkerwijs nodig is,
 • opdat de werknemer,
 • die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Lid 3; plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1,

 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • een plan van aanpak op als bedoeld ……. ,
 • Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer,
 • regelmatig geëvalueerd en
 • zo nodig bijgesteld.

 

Verplichting van de werknemer; 

Artikel 7 :660a BW

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht:

 

sub a; voorschriften van deskundigen opvolgen

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen,
 • als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

sub b; meewerken aan plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

sub c; passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • te verrichten,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Loon weigeren aan de zieke werknemer

Artikel 7: 629 lid 3 BW

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon tijdens ziekte) niet:

 

sub c; geen passende arbeid verrichten;

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is,
 • zonder deugdelijke grond ,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4,
 • voor de werkgever of
 • voor een door de werkgever aangewezen derde,
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt,
 • niet verricht,

 

sub d; niet meewerken aan voorschriften

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij,
 • zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan door de werkgever of
 • door een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften of
 • getroffen maatregelen,
 • die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen,
 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

 

sub e; niet meewerken aan het plan van aanpak

 • voor de tijd,
 • gedurende welke hij zonder deugdelijke grond,
 • weigert mee te werken aan
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

Ontslagverbod tijdens ziekte

Artikel 7 :670 BW

 

Lid 1 sub a twee jaar ontslagbescherming

De werkgever kan niet opzeggen;

 • gedurende de tijd dat de werknemer,
 • ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • tenzij de ongeschiktheid: ten minste twee jaren heeft geduurd, of….

 

Artikel 7 : 670b lid 3; geen ontslagbescherming;

Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing,

indien de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte

verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zonder deugdelijke grond weigert:

 

Sub a; niet meewerken aan voorschriften

 • gevolg te geven aan door de werkgever of
 • een door hem aangewezen deskundige gegeven,
 • redelijke voorschriften en
 • mee te werken aan door de werkgever of deskundige getroffen maatregelen om,
 • hem in staat te stellen de eigen of
 • andere passende arbeid,
 • te verrichten,

 

sub b; geen passende arbeid verrichten

 • passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten
 • waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt;

 

sub c; niet meewerken aan een plan van aanpak

 • zijn medewerking te verlenen aan,
 • het opstellen,
 • evalueren en
 • bijstellen van,
 • een plan van aanpak als bedoeld in artikel ………..

 

Bedenk dat het in de meeste gevallen pas mogelijk is een werknemer op bovenstaande gronden te ontslaan als eerst het middel het loon te weigeren is gebruikt. Zie de vraag …

 

Dan;

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 

(zie ook de snel-zoek-versie Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar)

 

Artikel 2; Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Li1 1; informatie van bedrijfsarts aan de werkgever

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde ……

 

Lid 2; binnen zes weken oordeel van de bedrijfsarts

De werkgever verlangt,

 • indien er naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • binnen zes weken na de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid,
 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het desbetreffende ziektegeval.

 

Lid 3; dreigend langdurig verzuim snel beoordelen

De werkgever verlangt onverwijld,

 • een oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in het tweede lid indien,
 • eerst na zes weken blijkt dat het ziekteverzuim,
 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • langdurig dreigt te zijn.

 

Artikel 3; Houden van aantekening

Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer,

 • naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim,
 • houdt de werkgever aantekening als ……. en
 • legt hij in ieder geval alle gegevens, documenten en correspondentie vast,
 • die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim,
 • het aantal feitelijk gewerkte uren en
 • de op grond van deze regeling ondernomen activiteiten.

 

Artikel 4; Het plan van aanpak

Lid 1; na oordeel binnen twee weken plan van aanpak

Indien uit het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid, blijkt,

 • dat er nog mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen,
 • stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer,
 • binnen twee weken na het oordeel een plan van aanpak op.

 

Lid 2; het plan van aanpak bevat

Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

 • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt,
 • afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd; die evaluatie vindt periodiek en ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar plaats en
 • aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst.

 

Lid 3; schriftelijk plan van aanpak

 • Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De werkgever verstrekt hiervan onverwijld een afschrift aan de werknemer,
 • de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde persoon (casemanager) en
 • de bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Lid 4; regelmatig contact/bijstelling werknemer en bedrijfsarts

De werkgever draagt er zorg voor dat de bedrijfsarts of de arbodienst,

 • de werknemer regelmatig hoort over het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en
 • verlangt indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • bijstelling van het plan van aanpak noodzakelijk maakt,
 • hieromtrent onverwijld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • aan zichzelf en de werknemer.

 

Lid 5; bijstelling plan van aanpak.

Het plan van aanpak wordt bijgesteld indien

 • de evaluatie van dat plan van aanpak of
 • het in het vierde lid bedoeld advies van de bedrijfsarts of de arbodienst
 • daartoe aanleiding geeft.
 • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 5; Afwijken van termijnen

Van de termijnen, bedoeld in artikel 2 en 4, kan door de werkgever en de werknemer gemotiveerd worden afgeweken.

 

Artikel 6 lid 1; Inhoud van het re-integratieverslag

Het re-integratieverslag, bedoeld in ………..bevat in ieder geval:

 • de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst,
 • gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever,
 • gegevens omtrent de functie van de werknemer,
 • gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer,
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 4, vierde lid,
 • het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen, bedoeld in artikel 4, vijfde lid,
 • de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, alsmede de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken,
 • een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid,
 • een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en
 • een oordeel van de werknemer omtrent de op grond van de onderdelen a tot en met k opgenomen gegevens en oordelen.

 

 

Vervolgens;

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 

(zie ook de snel-zoek-versie; Beleidsregels beoordelingskader poortwachter)

 

9. Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer

 

verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
 • beide partijen moeten op initiatieven ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken, deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

Middels;

 • mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten.
 • overdracht van taken aan collega’s,
 • van dienstroosters,
 • herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • de werkgever moet passende arbeid aanbieden,
 • de zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet de passende arbeid zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures e.d. is niet genoeg,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk,
 • naarmate het bedrijf groter zullen er meer mogelijkheden tot herplaatsing zijn,
 • op voorstellen van de werknemer dient de werkgever positief op te reageren,
 • dergelijke voorstellen slechts gemotiveerd afwijzen,
 • ook in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • zonder arbeidsplaatsen of formatieruimte, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld is geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen.

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

Een werkgever moet bij re-integratie;

 • het aanbod van de werknemer accepteren,
 • als dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Aanbod kan ook zijn;

 • een gering aantal uren of
 • een beperkt takenpakket,

Ook aanbod ook accepteren als;

 • de werknemer zijn mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten.

Relevante gegevens;

 • de werknemer wil dit graag,
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding na verloop van tijd.

Noodzakelijk is evaluatie

 • periodiek om de drie maanden,
 • is voortzetting nog steeds wenselijk,
 • moet worden overgegaan tot herplaatsing bij een andere werkgever?

 

Herplaatsing bij een andere werkgever,

zolang er nog functionele mogelijkheden zijn;

 • vooraf helderheid over de functionele mogelijkheden, kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • een (bijgesteld) plan van aanpak,
 • zo nodig een bijgestelde probleemanalyse,
 • ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • zo nodig re-integratie spoor II laten doen door een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen,
 • evt. via een re-integratie overeenkomst,
 • de wensen van de werknemer spelen een belangrijke rol bij de keuze,
 • Sectorale CAO afspraken over re-integratie nagaan/gebruiken,

 

Werkgever moet re-integratie blijven;

 • volgen,
 • aansporen, aanspreken en
 • zo nodig een ander inschakelen,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren.

 

Mislukken spoor II, einde rol werkgever;

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Dienstverband spoor II;  

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand.

 

Bevredigend resultaat;

Van een bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

 

Verplichtingen van de werkgever

Doen wat redelijk is;

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is,
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

Vervolgens;

WIA

 

(Zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie)

 

Artikel 25; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Lid 1; houden van aantekening

De werkgever jegens wie de verzekerde

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte
 • recht heeft op loon als bedoeld …..
 • houdt aantekening van het verloop van de ziekte en
 • de re-integratie van de verzekerde.

 

Lid 2; plan van aanpak

De werkgever, bedoeld in het eerste lid,

 • stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn,
 • in overeenstemming met de verzekerde,
 • een plan van aanpak op.
 • De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt,
 • worden door werkgever en verzekerde nageleefd.
 • Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

 

Lid 3; re-integratie verslag voor werknemer 15 weken voor einde wachttijd

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd,

 • stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid,
 • in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en
 • verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 5; bijstaan door een deskundige bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid,

 • laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
 • die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of door een arbodienst.

 

Lid 6; werknemer werkt mee aan plan van aanpak en re-integratie verslag

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het re-integratieverslag.

 

Lid 8; UWV geeft ruimte voor herstel aan de werkgever

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt,

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen,
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag,
 • wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9; loonsanctie

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt

 • dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen,
 • kan herstellen.
 • Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Lid 12 ; tekortkomingen hersteld

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid,

 • van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Meer bij vraag loonsanctie

 

Artikel 28; Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

 

Lid 1; voorkomen

De verzekerde voorkomt,

 • het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid en
 • beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of
 • verminderde arbeidsgeschiktheid,
 • voor zover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

 

Lid 2; meewerken aan oplossingen

De verzekerde is,

 • gedurende de wachttijd alsmede,
 • het verlengde tijdvak,
 •  verplicht:
  • mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
  • voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten;
  • een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek…….

 

Artikel 29; Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

 

Lid 1; inspannen werk

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht

 • in voldoende mate te trachten
 • mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid
 • te behouden of
 • te verkrijgen.

 

Lid 2; meewerken werkhervatting

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

 • zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodrager, of het re-integratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
 • mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in de arbeid die het UWV of de eigenrisicodrager wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
 • mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodrager verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
 • mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie en het re-integratieplan;
 • te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie en het re-integratieplan.

……….

 

Artikel 30; Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

 

Lid 1; De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

 

Lid 2; de verplichting

...........zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren…………..

 

Lid 3; verplichting

……..

 • zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

 

Lid 4; definitie passende arbeid

In dit hoofdstuk wordt onder passende arbeid verstaan;

 • alle arbeid die,
 • voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend,
 • tenzij aanvaarding om redenen van,
 • lichamelijke,
 • geestelijke of
 • sociale aard,
 • niet van hem kan worden gevergd. ……..

……..

 

Artikel 65; Re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid……..

 

Het UWV beoordeelt of

 • de werkgever en de verzekerde, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden
 • in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. ……..

 

Artikel 66 lid 6; geen re-integratie verslag bij verkorte wachttijd

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

 

En dan

de Ziektewet

 

(Zie ook; ziek, loon, werk; de Ziektewet, snel-zoek-versie)

 

Artikel 38; ziekmelding door loondoorbetalingsplichtige werkgever, re-integratieverslag en ..

 

Lid 1; aangifte ziekte UWV

De werkgever van de verzekerde die;

 • bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
 • recht heeft op loon,
 • doet uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van die werknemer 42 weken heeft geduurd,
 • aangifte van die ongeschiktheid bij het UWV.

 

De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken op.

 

Lid 2 ;vangnetter, ziekmelding bij einde dienstbetrekking,

 • De verzekerde, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, doet aangifte van de ongeschiktheid tot werken van die verzekerde aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt.
 • Indien tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste werkdag, ten minste zes weken is gelegen,
 • stelt de werkgever uiterlijk op die laatste werkdag een re-integratieverslag op
 • in overleg met de werknemer
 • en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de werknemer.
 • De werknemer verstrekt op diens verzoek het re-integratieverslag aan het UWV.
 • Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht.

 

Lid 6; de werkgever in gebreke met de aangifte, termijn stelling

Indien bij de behandeling van de aangifte blijkt;

 • dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV de werkgever,
 • een termijn waarbinnen,
 • het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 7; werknemer in gebreke met aangifte, termijnstelling

Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt

 • dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het re-integratieverslag aan het UWV
 • niet of niet volledig is nagekomen,
 • stelt het UWV aan de werknemer een termijn
 • waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

 

Lid 8; aanvraag bij verkorte wachttijd

Indien een aanvraag tot verkorte wachttijd wordt ingediend zonder dat een aangifte heeft plaatsgevonden, wordt deze aanvraag, respectievelijk dit verzoek, beschouwd als een aangifte.

 

 

Tot slot;

beleidsregels vorm- en herkenbaarheidvereisten re-integratieverslagen

 

(Zie ook de  snel-zoek-versie; beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten ...)

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1; formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2; vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3; wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4; de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 5; gegevens werkgever

De gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

Lid 6; geen duurzaam benutbare mogelijkheden, geen plan van aanpak

Indien geen plan van aanpak is opgesteld omdat de werkgever heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had als bedoeld in artikel 2 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, wordt hiervan in de probleemanalyse gemotiveerd melding gemaakt.

 

Lid 7 en 8; herkenbaar bijstellen

Bijstellingen van de probleemanalyse worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of in een afzonderlijk document.

 

Bijstellingen van het plan van aanpak worden herkenbaar weergegeven bij het plan van aanpak of in een afzonderlijk document.

 

Lid 9; oordeel bedrijfsarts arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de bedrijfsarts of de arbodienst over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.

 

Lid 10; oordeel werkgever over arbeidsrelatie en passend werk

De actuele oordelen van de werkgever over de kwaliteit van de arbeidsrelatie en over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, worden herkenbaar weergegeven bij de eindevaluatie.

 

En volgens de toelichting;

 

medische gegevens en oordeel werknemer

Bij het re-integratie verslag voor het UWV behoren ook;

 • de door de arbodienst verzamelde vertrouwelijke medische gegevens,
 • het oordeel van de werknemer over alle andere elementen van het re-integratieverslag.

 

Eenduidig, overzichtelijk, ontbreken stukken motiveren

 • steeds dezelfde aanduidingen worden gebruikt en
 • zo overzichtelijk mogelijk worden gegroepeerd.
 • waar een bepaald element ontbreekt, mag worden verwacht dat de reden daarvoor uitdrukkelijk wordt aangegeven

 

Artikel 2a lid 1; verkort re-integratieverslag Ziektewet is mogelijk

Indien geen probleemanalyse en geen plan van aanpak zijn opgesteld omdat naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst geen sprake zou zijn van dreigend langdurig ziekteverzuim als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling of omdat de tijdsperiode tussen de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken en de laatste dag voordat de dienstbetrekking eindigt korter is dan tien weken, kan in afwijking van artikel 2 worden volstaan met een beknopt verslag, aan te duiden als: verkort re-integratieverslag Ziektewet.

 

Lid 2; UWV formulier beschikbaar

Voor het indienen van een verkort re-integratieverslag Ziektewet stelt het UWV een afzonderlijk formulier beschikbaar.

 

Lid 3; vormvrij

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het tweede lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het verkort re-integratieverslag Ziektewet weergegeven:

 • de actuele stand van zaken, met vermelding van de administratieve gegevens
  • van de werknemer,
  •  werkgever en
  • bedrijfsarts of arbodienst,
  • omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever en
  • gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer,
  • de eerste dag van diens ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,
 • de medische informatie van de bedrijfsarts of de arbodienst, voor zover van toepassing met een onderbouwing van de gestelde afwezigheid van dreigend langdurig ziekteverzuim;
 • het oordeel van de werknemer.

 

Artikel 3 lid 1; herstellen van tekortkomingen

Het UWV stelt aan de werkgever schriftelijk een termijn van veertien dagen (in de literatuur wordt ook een kortere termijn genoemd)om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • gebruik is gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 2a, tweede lid, doch dit formulier niet deugdelijk en volledig is ingevuld en aan de werknemer ter hand is gesteld;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 2a, derde lid, ontbreken doordat die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst niet aan de werknemer ter hand zijn gesteld;
 • het re-integratieverslag niet voldoet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten, genoemd in artikel 2, derde tot en met tiende lid, respectievelijk artikel 2a, derde lid.

 

Lid 2; geen compleet re-integratie verslag, dan verhaal

Heeft de werkgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet verstrekt of aangevuld, dan geeft het UWV toepassing aan artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 71a, negende lid, van de WAO (verhaal).

 

Lid 3; termijn om re-integratie verslag aan te vullen

Het UWV stelt aan de werknemer schriftelijk een termijn om het re-integratieverslag te verstrekken of aan te vullen, indien:

 • de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld het re-integratieverslag desgevraagd niet bij het eerste spreekuurcontact verstrekt;
 • de aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO niet vergezeld gaat van een re-integratieverslag;
 • het oordeel van de werknemer bij het re-integratieverslag ontbreekt of niet als een afzonderlijk en herkenbaar element is weergegeven;
 • één of meer elementen van het re-integratieverslag, ontbreken, terwijl die elementen door de werkgever of door de bedrijfsarts of de arbodienst wel aan de werknemer ter hand zijn gesteld.

 

Lid 4; termijn 7 dagen ZW en 14 dagen WIA/WAO

De in het derde lid bedoelde termijn bedraagt voor de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zeven dagen en voor de werknemer die een uitkering op grond van de WAO heeft aangevraagd veertien dagen.

 

Lid 5; werknemer kan mondeling toelichten

De werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld zijn oordeel mondeling kenbaar te maken.

 

Lid 6; na termijn 7/14 dagen geen verslag, WAO aanvraag niet behandelen

Indien de werknemer na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn zonder deugdelijke grond het re-integratieverslag niet heeft verstrekt of aangevuld en de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van zijn aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van de WAO, besluit het UWV die aanvraag niet te behandelen.

 

Lid 7; toch uitkering, dan een maatregel/waarschuwing

Wordt aan de werknemer die de verplichting tot het verstrekken van een re-integratieverslag niet volledig is nagekomen ziekengeld of een uitkering op grond van de WAO toegekend, dan legt het UWV die werknemer een maatregel op als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel n, van de Ziektewet, respectievelijk artikel 28, onderdeel f, van de WAO, tenzij op grond van artikel 29, tweede lid, van de WAO met een schriftelijke waarschuwing kan worden volstaan.

 

Ook uit de toelichting;

 

Opstellen van het re-integratie verslag;

de werkgever;

 • de werkgever is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak,
 • hij is bovendien aansprakelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst,
 • gebreken; dan is het aan de werkgever om die tekortkomingen op te heffen,
 • het UWV stelt hem daartoe schriftelijk een termijn van veertien dagen,
 • vult de werkgever het re-integratieverslag niet binnen deze termijn aan en heeft hij daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen,
 • het UWV stelt dan op grond van het negende lid van dit artikel een periode vast waarin de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

 

De werknemer;

 • de werknemer is verantwoordelijk voor het bijvoegen van een volledig re-integratieverslag bij zijn WAO-aanvraag,
 • ontbreekt het oordeel van de werknemer zelf, voldoet dit element niet aan de vorm- en herkenbaarheidvereisten of ontbreken er één of meer andere elementen van het verslag die wel door de werkgever of de arbodienst aan de werknemer ter hand zijn gesteld,
 • dan stelt het UWV hem schriftelijk een termijn van veertien dagen om het verslag alsnog compleet te maken,
 • is het re-integratieverslag ook na het verstrijken van die termijn nog niet compleet gemaakt en heeft de werknemer daarvoor geen deugdelijke grond, dan heeft het UWV de bevoegdheid om de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te behandelen,
 • deze bevoegdheid wordt alleen uitgeoefend indien de ontbrekende informatie onmisbaar is voor de oordeelsvorming,
 • de aanvraag wordt ondanks de nalatigheid van de werknemer in behandeling genomen indien dat mogelijk is,
 • leidt dit tot toekenning van een uitkering, dan wordt op die uitkering een maatregel toegepast,
 • dit houdt in dat de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, het UWV ook volstaan met het geven van een waarschuwing.

Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Meer...


Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie

    
   
EINDE IN INIT_NORMAL()