Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie van vóór 1-1-2012


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


Re-integratie akkoordLJN BR2382 2011

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of het Uwv terecht het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst het...
Meer...


weigering mee te werken aan re-integratie; wie treft schuldLJN BU5092 2011

Als uitgangspunt heeft te gelden dat in beginsel uiterst terughoudend moet worden omgegaan met een ontslag op staande voet vanwege de dringende reden dat de werknemer niet meewerkt aan re-integratie....
Meer...


WSW-indicatieLJN BU5538 2011

De Raad overweegt dat de stukken voldoende steun bieden voor het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Op basis van de beschikbare gegevens kan...
Meer...


opschudmomentLJN BU6605 2011

De Raad wijst er nog op dat in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter de eerstejaarsevaluatie als een belangrijk moment wordt aangemerkt, het zogeheten opschudmoment, waarop in elk geval activiteiten...
Meer...


Onvoldoende re-integratie inspanningenLJN BT8504 2011

Ontbinding arbeidsovereenkomst overtollige werknemer. Afwijzing op grond van reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte, waarbij mede in aanmerking wordt genomen dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan...
Meer...


volledig arbeidsongeschikt geen reden afzien re-integratie LJN BT6354 2011

Dat er na die ziekmelding in mei 2008 nog activiteiten door werkgever zijn verricht die erop gericht waren werknemer weer te laten re-integreren, is echter niet gebleken. Wellicht is voorstelbaar te...
Meer...


Geestelijke toestand werknemer LJN BU1589

Nu partijen zich over en weer op het standpunt stellen dat aan de arbeidsovereenkomst een einde moet komen, zal deze worden ontbonden tegen na te melden datum.
Bij de mondelinge behandeling van het...
Meer...


GDBM circulaire UWVLJN BR5270 2011

Wat betreft de wijze van toetsing heeft werknemer met verwijzing naar een circulaire van 2 maart 2009 van het Uwv aangevoerd dat het bestreden besluit wegens een motiveringsgebrek niet in stand kan...
Meer...


ziekteverzuim van 36%LJN BT8722 2011

Onomstreden is dat werknemer vanaf 8 februari 2010 onveranderd niet in staat is geweest om zijn arbeid volledig te verrichten en dat hij thans vanaf 21 juni 2011 (wederom) volledig arbeidsongeschikt...
Meer...


werknemer tegen zichzelf beschermen?LJN BR3417 2011

Vanaf maart 2009 tot oktober 2010 heeft de bedrijfsarts vier Functionele Mogelijkheden Lijsten (FML’s) opgesteld. Hieruit volgt dat de klachten van werknemer in deze periode nauwelijks zijn veranderd....
Meer...


Re-integratieverplichtingen niet naar behoren nagekomen door werkgeverLJN BT8477 2011

De enkele feiten dat het UWV het heeft gegeven over de voorgelegde vraag en dat het UWV later aan werknemer een WIA-uitkering heeft toegekend, dwingen het hof er in het kader van deze procedure niet...
Meer...


Tijdcontingent werkenLJN BU3224 2011
Het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht is gebaseerd op de conclusies in de rapportages van de verzekeringsarts B van 18 september 2008 en van de arbeidsdeskundige....
Meer...


re-integratie, niet meewerken werknemer LJN BU1589 2011

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie. Niet verwijtbaar wegens ziektebeeld. Risico voor optreden (gebrek aan) optreden bedrijfsarts voor werkgever . Neutrale ontbinding.
Minder...


Niet meewerker werknemerLJN BT1774 2011

Ook in hoger beroep ligt de vraag voor of werkgever jegens werknemer terecht een loonsanctie heeft toegepast met ingang van 1 oktober 2010.
Het hof stelt vast dat werkgever zich zowel in eerste aanleg...
Meer...


in redelijkheid van werkgever verlangd hem te werk te stellenLJN BQ2224 2011

De Raad stelt met de rechtbank voorop dat de juistheid van de FML niet in geding is. Partijen verschillen van mening over de vraag of de functies voldoen aan de daarin opgenomen voorwaarde dat appellante...
Meer...


traineren re-integratie?Prg. 2011/187

Werkgever heeft een café waar werknemer sedert 1 september 2009 in dienst is in de functie van bedrijfsleider. Vanaf 24 oktober 2010 is werknemer arbeidsongeschikt. Op grond van bedrijfseconomische...
Meer...


niet meewerken re-integratie LJN BQ0686 2011

Loonsanctie in verband met niet meewerken aan re-integratie. Opschorting van loonbetaling is niet hetzelfde als het toepassen van de loonsanctie. Nadat de reden voor de opschorting is weggenomen, dient...
Meer...


inhoud probleemanalyseLJN BR2420 2011

Oplegging loonsanctie. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat de probleemanalyse al in 2006 aan het Uwv is toegezonden. Dat werkgever in voornoemd...
Meer...


opeisen eigen werkLJN BR3417 2011

Voorshands is het hof van oordeel dat het belang van werknemer om in staat te worden gesteld zijn werkzaamheden als medewerker onderhoud cocons te op normale gebruikelijke wijze te hervatten zwaarder...
Meer...


aanbod thuiswerk onderzoekenLJN BR2363 2011

De Raad overweegt dat de stukken voldoende steun bieden voor het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Blijkens het re-integratieverslag was werkneemster...
Meer...


dralen met re-integratie LJN BR3553 2011

De Raad is tot het oordeel gekomen dat appellant terecht de conclusie heeft getrokken dat betrokkene tijdens de wachttijd te afwachtend is geweest en dat haar re-integratie-inspanningen in die periode...
Meer...


Wat behelst inspanning spoor IILJN BR3512 2011

Het geschil heeft zich daarbij toegespitst op de vraag of via het tweede spoor sprake is geweest van onvoldoende re-integratie-inspanningen door werkgever, als bedoeld in artikel 25, negende lid, van...
Meer...


oordeel bedrijfsarts versusLJN BR4035 2011

De Raad overweegt dat de stukken voldoende steun bieden voor de het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In dat verband verwijst de Raad onder...
Meer...


spoor II ingezetLJN BR5210 2011

De arbeidsdeskundige heeft terecht geconcludeerd dat de inspanning van werkgever in het tweede spoortraject niet adequaat is opgepakt nu er geen reden was dat traject te sluiten, terwijl re-integratie...
Meer...


Loonsanctie verantwoordelijkheidLJN BR5270 2011

Door appellante zijn zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht. Circulaire “geen duurzaam benutbare mogelijkheden” (GDBM). Beoordelingakader. Werkgever is afgegaan...
Meer...


re-integratie plicht werkgever LJN BR5270 2011

Door appellante zijn zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht. Circulaire “geen duurzaam benutbare mogelijkheden” (GDBM). Beoordelingakader. Werkgever is afgegaan...
Meer...


re-integratie op een andere locatieLJN BQ8094 2011

Werknemer bedient zich voor zijn vervoer van een eigen auto. Niet weersproken is dat de door de arbeidsdeskundige aangenomen reisduur naar deze locaties per auto respectievelijk ongeveer 20 en 45 minuten...
Meer...Niet meewerken aan re-integratie LJN BQ7621 2011

Het onderhavige ontbindingsverzoek houdt verband met het opzegverbod tijdens ziekte, gelet op het bepaalde in artikel 7:670 lid 1 jo lid 10 onder c BW. De termijn dat de werkgever niet kan opzeggen...
Meer...

werkgever voldoet niet aan re-integratie verplichtingLJN BR1276 2011

Vast staat dat de bedrijfsarts van Werkgever werknemer vanaf 31 augustus 2009 in staat acht om haar eigen werk te verrichten op een andere werkplek, onder de voorwaarde dat er sprake is van een steunende...
Meer...


Spoor II niet altijdLJN BR1387 2011

…Om dit deel van de vordering thans te kunnen toewijzen moet voldoende blijken van het bestaan van een verplichting van werkgever om over te gaan tot tweede spoor re-integratie. De kantonrechter...
Meer...


Re-integratie inspanningen onvoldoende/niet structureelLJN BQ3800 2011

Het standpunt van werkgever dat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zijn arrest van 11 augustus 2009 in hoger beroep het vonnis van 10 november 2008 van de rechtbank Roermond, sector kanton – waarbij...
Meer...


De rol casemanagerLJN BP5091 2011

De stelling van werknemer dat de heer X zichzelf heeft aangewezen als case manager is onjuist. Het staat vast dat de begeleiding van werknemer tot zijn taak als directeur van de scholen van L behoorde....
Meer...


de bedrijfsarts kon eerder weten dat eigen werk niet passend zou wordenLJN BQ6153 2011

De Raad overweegt dat de stukken voldoende steun bieden voor de het standpunt van UWV dat betrokkene onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Na de uitval van werkneemster op 9 november...
Meer...


werkgever en arboarts werken re-integratie tegenLJN BQ5109 2011

Verzoeker was sinds 1983 in dienst bij - de rechtsvoorganger van – werkgever. Toen hij 56 jaar was werd hij, ruim een jaar nadat zijn vorige werkgever was overgenomen, arbeidsongeschikt ten gevolge...
Meer...


geen bereidheid passende arbeid te verrichtenLJN BQ3946 2011

In het onderhavige geval kan niet worden volgehouden dat werknemer in de periode van 5 februari 2004 tot 1 april 2007 haar werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor...
Meer...


passende arbeid weigerenLJN BQ4330 2011

Art. 7:670b lid 3 sub b BW Het gaat om de vraag of een (voor het eigen werk) arbeidsongeschikte werkneemster zonder redelijke grond geweigerd heeft om passende werkzaamheden te verrichten. Volgens...
Meer...


spoor I niet afbrekenLJN BQ4320 2011

De Raad overweegt dat de stukken voldoende steun bieden voor het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Op basis van de beschikbare gegevens kan...
Meer...


re-integratie consistent geheel zijnLJN BQ3921 2011

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het Uwv in het onderhavige geval terecht heeft aangenomen dat er geen bevredigend resultaat is als bedoeld in de Beleidsregels. De Raad stelt vast dat werkgever,...
Meer...


voldoende re-integratie werkgever?LJN BQ3800 2011

Naar aanleiding van de ter zitting door werkgever nader toegelichte beroepsgronden overweegt de Raad het volgende. Het standpunt van werkgever dat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zijn arrest...
Meer...


werknemer stelt zich onwelwillend opLJN BQ3678 2011

….Uit de eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak blijkt evenmin dat sprake is van geen duurzaam benutbare mogelijkheden en uit de visie van de bedrijfsarts van 23 juli 2007, bij de (later ingetrokken)...
Meer...


oordeel achteraf UWV; recht op WGALJN BQ3657 2011

Gelet op de beschikbare informatie komt de Raad tot het oordeel dat het Uwv zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat werkgever tijdens de wachttijd te afwachtend is geweest en dat haar re-integratie-inspanningen...
Meer...


WerkaanpassingenLJN BP8082 2011

Aan de hand van de maatstaf, omschreven in HvJEG 11 juli 2006, NJ 2007, 496, oordeelt het hof dat werkgever geen verboden onderscheid heeft gemaakt in de zin van de wet G, nu werknemer niet geschikt...
Meer...


afvallen alvorens te opererenLJN BP0859 2011

Vastgesteld kan worden dat de stukken voldoende steun bieden voor de conclusie van UWV dat gedurende de wachttijd ten aanzien van werknemer sprake is geweest van onvoldoende re-integratie-inspanningen...
Meer...


Spoor IILJN BP0937 2011

Oplegging loonsanctie. UWV heeft de wachttijd van 104 weken terecht, met 52 weken verlengt. Betrokkene heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen via het tweede spoor verricht. De stelling dat betrokkene...
Meer...


Re-integratie hoofdkantoor, 145 km van huis; niet haalbaarLJN BP6219 2011
Resteert de vraag of de ontslagaanvraag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid terecht is gegeven....
Meer...


vertrek naar het buitenland zonder toestemmingLJN BP5569 2011

Het eerste geschilpunt betreft de vraag naar de verschuldigdheid van de wettelijke verhoging en rente over de periode van 1 juli 2009 tot 1 december 2009, zijnde de periode waarin werkgever het salaris...
Meer...


advies van arbodienst en UWV negerenLJN BP5702 2011

Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat werkgever wel in haar re-integratieverplichtingen jegens werknemer is tekortgeschoten. De Raad verwijst daartoe naar de rapportages van de arbeidsdeskundige...
Meer...


boven de sterkte re-integreren hier niet effectief als re-integratie middelLJN BO9042 2010

Loonsanctie opgelegd. Besluit door de rechtbank terecht vernietigd. Uwv heeft hoger beroep ingesteld. Onvoldoende steun voor het standpunt van het UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen...
Meer...


geen re-integratie mogelijkheden spoor I?LJN BP3842 2011

Werkgever heeft aangegeven dat het verzoek is ingediend omdat werkneemster medisch gezien niet in staat wordt geacht haar functie van locatiecoördinator te verrichten. Die functie is niet (meer) passend...
Meer...


Ruzie over de re-integratie verplichtingenLJN BP2913 2011

Werkgever heeft de ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst verzocht op grond van gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden, die van dien aard zijn,...
Meer...


te laat inzet spoor IILJN BP2230 2011

In geschil is of UWV terecht het tijdvak waarin de werkneemster recht heeft op loon met 52 weken heeft verlengd. Het geschil is in dat verband toegespitst op de vraag of UWV aannemelijk heeft gemaakt...
Meer...


Meewerken aan re-integratie LJN BO2090 2010

Aan oordelen van verzekeringsartsen wordt meer waarde gehecht dan aan dat van de bedrijfsarts, zodat werkneemster arbeidongeschikt wordt geacht. Daardoor geen sprake meer van een opzegverbod. Verwijt...
Meer...


Re-integratie mogelijkheden onderzoekenLJN BO8972 2010

Werknemer voert in de eerste plaats het verweer dat de reflexwerking van het ontslagverbod tijdens ziekte aan ontbinding in de weg staat, nu VCO ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt vanwege...
Meer...


tekortschieten re-integratieplicht LJN BO5011 2008-2010

Motivering voor opname in databestand, is dat in het kader van re-integratie van zowel werkgever als werknemer inzet wordt verwacht, maar hier de werkgever in diens verplichting om te trachten tot...
Meer...


geschil over arbeidsongeschiktheidJAR 2010/193

Werkgever heeft op 10 juli 2009 het loon van werknemer stopgezet. Kennelijk heeft zij toen toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 7:629 lid 3 onder c BW (partijen lijken dit artikel soms...
Meer...


Onvoldoende daadkrachtLJN BN8780 2010

Naar het oordeel van de Raad heeft het Uwv voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van onvoldoende re-integratie-inspanningen van werkgever. Vast staat immers dat het in de periode die hier ter...
Meer...


Niet meewerken aan re-integratie LJN BO0519 2010

In feite is de onderhavige kwestie ingegeven door een communicatieprobleem tussen partijen. Wanneer beide partijen door de bedrijfsarts op de hoogte waren gesteld van het feit dat hij desgevraagd...
Meer...


Re-integratie resultaat is onvoldoende LJN BN3819 2010

Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. De arbeidsdeskundige heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat, omdat de werknemer benutbare mogelijkheden...
Meer...


Werkgever was te afwachtendLJN BN8691 2010

Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat de voorhanden zijnde gegevens voldoende steun bieden voor de het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen in het tweede...
Meer...


Communicatie bedrijfsarts-werkgever-werknemer LJN BO0519 2010

Werkgever baseert haar beslissing om het loon gedeeltelijk niet aan werknemer uit te betalen enkel op de inhoud van de aan haar verzonden toelichting van de bedrijfsarts. Kennelijk heeft de rapportage...
Meer...


Omvang re-integratie inspanningenLJN BO0355 2010

De rechtbank dient te beoordelen of UWV terecht de op werkgever rustende loondoorbetalingsverplichting heeft verlengd. Daarbij is van belang of werkgever tekort is geschoten in haar re-integratie-inspanningen....
Meer...


Ruzie over re-integratie, niet direct naar ontslag grijpenLJN BN9749 2010

Voordat het verzoek inhoudelijk kan worden beoordeeld dient de kantonrechter zich ervan te vergewissen of het ontbindingsverzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Zij meent dat dat...
Meer...


6 uur werkhervatting per week onvoldoendeLJN BN8765 2010

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of werknemer terecht het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst...
Meer...


re-integratie en een oud conflictLJN BN8780 2010

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of het Uwv terecht het tijdvak van 104 weken waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Het...
Meer...


re-integratie spoor II zsm in gang zettenLJN BN8767 2010

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of het Uwv terecht het tijdvak waarin de werkneemster recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst...
Meer...


niet meewerken aan re-integratie LJN BN7723 2010

Als vaststaand moet worden aangenomen dat werknemer vanaf 8 september 2009 en in ieder geval tot en met 7 oktober 2009 wegens ziekte niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten. Blijkens de...
Meer...


Niet voldaan aan de re-integratieverplichtingLJN BN7079 2010

De rechtbank is van oordeel dat UWV op basis van de beschikbare gegevens, mede in aanmerking genomen vorenaangehaalde overweging uit de uitspraak van de CRvB van 18 november 2009, terecht heeft geconcludeerd...
Meer...


Onvoldoende inhoud gegeven aan re-integratieverplichtingLJN BN5041 2010

Werkgeefster valt een verwijt te maken van het feit dat zij pas vier maanden voor het verstrijken van de termijn van twee ziektejaren door een arbeidsdeskundige heeft laten onderzoeken of grondwerk...
Meer...


niet gedeeltelijk willen hervattenLJN BN1356 2010

Werknemer verwijt werkgever dat zij hem heeft gesommeerd zijn werk te hervatten op een moment dat hij nog volledig arbeidsongeschikt moest worden geacht, dat zij hem ten onrechte van ongeoorloofd...
Meer...


werkgever is werknemer voldoende tegemoet gekomenLJN BN4350 2010

Vooropgesteld wordt dat onder arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek dient te worden verstaan...
Meer...


opstelling werkgever en werknemer LJN BN4515 2010

Het gaat nu allereerst om de vraag of aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat werknemer ten onrechte niet heeft meegewerkt aan re-integratie/ mediation en dat werkgever...
Meer...


re-integratie plicht en afwachten behandelingenLJN BN4431 2010
Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of UWV terecht het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst het geschil...
Meer...


Geen medische eindsituatieLJN BN4432 2010

Naar het oordeel van de Raad heeft betrokkene te lang vastgehouden aan re-integratie in het eerste spoor door volledige herplaatsing in het eigen werk na te streven, terwijl dit zich niet verdroeg...
Meer...


Re-integratie plicht en familierelatieLJN: BN4428 2010

Uit de gegevens heeft het UWV naar het oordeel van de Raad terecht afgeleid dat er onvoldoende perspectief bestond voor werkhervatting van de werknemer bij appellante en dat zij haar re-integratie-inspanningen...
Meer...


bekorting van de loonsanctieLJN BN3811 2010

Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, volgt uit artikel 25, negende lid, van de Wet WIA dus niet dat een loonsanctie ’op maat’ moet worden opgelegd, maar voorziet deze bepaling in oplegging...
Meer...


Langdurig passende arbeid verrichtLJN BM5554 2010

Vast staat dat werknemer, in verband met hartklachten, gedurende (meer dan) 20 jaren voor werkgever (en haar rechtsvoorganger), in plaats van zijn oorspronkelijke 40-urige werkweek, gedurende 5 dagen...
Meer...


Verantwoordelijkheid oordeel bedrijfsartsLJN BM9273 2010

Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat de voorhanden zijnde gegevens voldoende steun bieden voor de het standpunt van het UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen in het tweede...
Meer...


urenbeperkingLJN BN3820 2010

Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Er is geen sprake van werkhervatting als bedoeld in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. De bedrijfsarts heeft een FML zonder...
Meer...


Arbeidsongeval, verzwaarde re-integratie plichtLJN BM0969 2010

Voor de beoordeling van de verplichting tot het aanbieden van passende werkzaamheden en het betalen van een daarbij behorend loon is allereerst van belang dat werkneemster is uitgevallen als gevolg...
Meer...


Aanpassing rooster niet te vergenLJN BM8190 2010

1. Beide partijen hebben meegedeeld dat het door werkgever ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen verband houdt met de omstandigheid dat werknemer lid is van de ondernemingsraad....
Meer...


Re-integratie bij vermeende volledige arbeidsongeschiktheid LJN BN2890 2010

Bij haar memorie van grieven heeft werknemer een op 12 november 2008 aan haar toegezonden deskundigenoordeel gevoegd d.d. 11 november 2008, waarin verzekeringsarts B van het UWV de vraag beantwoordt...
Meer...


de stappen bij een conflictLJN BL6915 2010
Werknemer stelt dat hij arbeidsongeschikt was voor zijn eigen werkzaamheden en dat de werkzaamheden zoals door Werkgever vastgelegd in het verbeterplan niet passend waren. werknemer is van mening dat hij...
Meer...


Onvoldoende re-integratie in 2e spoorLJN BN2948 2010

Vooropgesteld wordt dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst op dit moment geen (wezenlijke) gevolgen voor werknemer zal hebben. Zij kan op dit moment niet terugkeren naar werkgever en er...
Meer...


Verdeling verantwoordelijkheid re-integratie LJN BN2919 2010

Gesteld noch gebleken is dat partijen nadat werknemer, na haar uitval in 2002, weer hervatte in -qua tijd - aangepast werk, een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gesloten met bijvoorbeeld een...
Meer...


communiceren over re-integratieLJN BK7101 2010

De bedrijfsarts heeft in zijn advies aan werkgever van 9 april 2009 onder meer het volgende opgemerkt:...
Meer...


Werkgever moest zich ook preventief inspannenLJN: BK8633 2010

Alles overziende kan de situatie van werknemer als volgt worden gekenschetst.
Werknemer heeft nagenoeg zijn hele arbeidzame leven gewerkt in dienst van werkgever zulks tot tevredenheid, en daarbij...
Meer...


Inspanningen van de werkgever bij conflict voorafgaande aan de uitvalLJN BK8457 2010

Vast staat dat werknemer ruim 32 jaar bij werkgever in dienst is geweest en dat hij ten tijde van het ontslag bijna de leeftijd van 58 jaar had bereikt. Gesteld noch gebleken is dat werknemer op enig...
Meer...


Re-integratie spoor IILJN BM9273 2010

Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat de voorhanden zijnde gegevens voldoende steun bieden voor de het standpunt van het UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen in het tweede...
Meer...


onvoldoende functies te duiden LJN BL9815 2010

De Raad kan instemmen met de overwegingen van de rechtbank betreffende het te laat in gang zetten van het tweede spoor.

Daartoe overweegt de Raad allereerst dat de getalscriteria van artikel 9...
Meer...

Urenbeperking als ondersteuning van re-integratie LJN BN0209 2010

Met juistheid heeft de rechtbank in de aangevallen uitspraak onder het kopje “Beoordeling” uiteengezet waarom de gronden van werknemer gericht tegen de medische grondslag van het besluit –...
Meer...

Onvoldoende loonwaarde bereikt spoor I (20%)LJN BM1179 2010

De werknemer is in verband met hersenbloedingen per 13 januari 2005 uitgevallen vanuit zijn werk...
Meer...

re-integratie inspanningen begrensdLJN BN0592 2010

Anders dan werknemer heeft betoogd, is naar het oordeel van de kantonrechter in onvoldoende mate aannemelijk geworden dat werkgever een relevant verwijt treft van de zich vanaf november 1999 voordoende...
Meer...

Werkgever moet werk aanbiedenLJN BN0508 2010

Het hof overweegt dat de kantonrechter de bewijslast juist heeft verdeeld. Indien de werknemer stelt arbeidsgeschikt te zijn en zich beschikbaar stelt voor de bedongen arbeid terwijl de werkgever de...
Meer...

Afgaan oordeel bedrijfsarts LJN BM5895 2010

De Raad overweegt dat de voorhanden gedingstukken voldoende steun bieden voor het standpunt van UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In dit verband wijst de Raad...
Meer...


niet meewerken aan re-integratieLJN BM0598 2010

Ontslag
Een ontslag op staande voet van een werknemer is alleen dan gerechtvaardigd te achten, indien sprake is van daden, eigenschappen en/of gedragingen van die werknemer die tengevolge hebben...
Meer...


Te late melding UWV LJN BM1247 2010

Werkgever heeft erkend, dat zij in beginsel als werkgever verplicht is haar medewerking te verlenen aan de vaststelling van een juiste uitkering voor werknemer en dat zij in dat verband verplicht is...
Meer...


Re-integratie, extra reistijd, compensatieLJN BM0830 2010

Het geschil gaat er in de kern om of Werkgever aan werknemer voldoende gelegenheid heeft geboden om haar - gelet op werknemers beperkingen - te laten re-integreren en of werknemer aan die re-integratie...
Meer...


Ook spoor II onderzoekenLJN BM3511 2010

Bovendien heeft werknemer voldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet zonder redelijke grond heeft geweigerd de ‘formele werkzaamhedenlijst’ te ondertekenen. Uit de stukken blijkt dat door X aan...
Meer...


Re-integratie spoor IILJN BM4243 2010

Werkgever heeft betoogd dat zij voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Volgens werkgever is het loopbaanonderzoek een eerste herstelactie, waarvan het inzetten reeds meebrengt dat voldoende...
Meer...


Werkgever verantwoordelijk oordeel bedrijfsarts LJN BM1422 2010

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of het UWV terecht het tijdvak waarin de werkneemster recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst...
Meer...


Ook spoor II onderzoekenLJN BM3511 2010

Bovendien heeft werknemer voldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet zonder redelijke grond heeft geweigerd de ‘formele werkzaamhedenlijst’ te ondertekenen. Uit de stukken blijkt dat door X aan...
Meer...


MediationJAR 2010/10

De kern van het geschil van partijen betreft de vraag of Werknemer “voldoende op re-integratie gerichte inspanningen in het kader van het re-integratieplan” heeft gedaan, dat hij in het tweede...
Meer...


Omscholing wel haalbaar?LJN BM2426 2010

Het hof stelt voorop dat wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft verklaard andere passende...
Meer...


Niet sollen met werknemer LJN BM2540 2010
Uitgangspunt is dat ingevolge artikel 7:658a BW op TSN een actieve plicht tot re-integratie in de eigen functie rust en voorts dat zij zich op grond van artikel 7:611 BW jegens werknemer als een goed werkgever...
Meer...


Re-integratie na alcohol verslavingLJN BM2521 2010

Op grond van hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd, staat vast dat werknemer sinds 3 juli 2009 abstinent is, dat hij een behandeling tegen zijn alcoholverslaving met succes heeft afgerond...
Meer...


somatiseringLJN: BM1424 2010

De bezwaarverzekeringsarts heeft in dit verband het volgende aangegeven.
“De beschikbare gegevens van werkgever en arbodienst maken duidelijk dat werkgever/arbodienst een te weinig, actieve, activerende...
Meer...


spoor I onvoldoende perspectiefLJN BM1179 2010

Naar het oordeel van de Raad is aannemelijk dat de werkgeefster onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Uit de rapportages van de (bezwaar)arbeidsdeskundige en de onderliggende stukken...
Meer...


Herhaalde ziekmeldingen, bedrijfsongevalLJN BM0969 2010

Werkneemster is gedurende de periode van 19 maart 2007 tot 28 augustus 2007 onafgebroken, dan wel met tussenpozen van minder dan 4 weken, arbeidsongeschikt geweest. Per 28 augustus 2007 was zij arbeidsgeschikt,...
Meer...


Aanbod passend werk te verrichtenLJN BM2031 2010

Vast staat dat werknemer zijn re-integratieverplichtingen tot 25 februari 2009 niet is nagekomen. Werknemer stelt dat hij alsnog aan die verplichtingen heeft voldaan door
zich na het kort geding...
Meer...


Passend werk weigerenLJN BM0782 2010

Uitgangspunt bij de beoordeling is dat werkgever gehouden is een actieve houding te betrachten met betrekking tot de re-integratie van haar werknemer. Werkgever dient aantekening te houden van het...
Meer...


Werknemer kan niets meerBM1194 2010

De opgelegde loonsanctie is gebaseerd op de conclusie van de (bezwaar)arbeidsdeskundige in diens rapport van 12 september 2007 dat de werkgeefster onvoldoende inspanningen gericht op re-integratie...
Meer...


ConflictLJN BK9858 2010

Nu werkgever heeft nagelaten de ziekmelding van werknemer aan de bedrijfsarts door te geven en zodoende een deskundigenoordeel ontbreekt, kan werknemer niet worden verweten dat hij geen ‘second opinion’...
Meer...


Verantwoordelijkheid re-integratie bij de werkgeverLJN BM1246 2010

Vastgesteld kan worden dat de stukken voldoende steun bieden voor de conclusie van appellant dat in het relevante tijdvak ten aanzien van werkneemster sprake is geweest van onvoldoende re-integratie-inspanningen...
Meer...


Hersteld meldingLJN BL1522 2010

Uit de stellingen van werknemer volgt dat zij door middel van het op 15 augustus 2008 aan werkgever afgegeven briefje heeft aangegeven weer volledig hersteld te zijn. Volgens werkgever heeft werknemer...
Meer...


Ontbreken voortvarende aanpakLJN BL9850 2010

Aan het standpunt van het UWV ligt het rapport van 19 oktober 2006 van H, arbeidsdeskundige, ten grondslag, waarin deze vaststelt dat de werknemer weliswaar eerst voor enkele uren per week in zijn...
Meer...


Weinig mogelijkheden, toch doorpakkenLJN BL9851 2010

De Raad overweegt dat de voorhanden gedingstukken voldoende steun bieden voor het standpunt van het UWV dat betrokkene onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In dit verband wijst de...
Meer...


MediationLJN BM0537 2010

…….mag uit oogpunt van zorgvuldigheid van een werkgever worden verwacht dat zij bij het re-integratieproces van een zieke werknemer de nodige voorzichtigheid betracht. Partijen hebben na de eerdere...
Meer...


Re-integratie versus schattingLJN BL9815 2010

….heeft het UWV de opgelegde loonsanctie gehandhaafd en daaraan – mede – de motivering ten grondslag gelegd, dat nu het hier niet gaat om een reguliere schatting met betrekking tot de mate van...
Meer...


TraagLJN BL9850 2010

De Raad wijst er in dit verband in de eerste plaats op, dat in het deskundigenoordeel van 19 september 2006 van de arbeidsdeskundige P wordt betwijfeld of betrokkene met betrekking tot de re-integratie...
Meer...


Arbeidsdeskundige inhurenLJN BL9851 2010

De Raad overweegt dat de voorhanden gedingstukken voldoende steun bieden voor het standpunt van het UWV dat betrokkene onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In dit verband wijst de...
Meer...


Ontbreken van werk onderbouwenLJN BL7869 2010

De kantonrechter stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of werkgever aan werknemer in voldoende mate kansen heeft gebonden om te re-integreren mede in aanmerking moet worden genomen dat sprake...
Meer...


Second opinion te laat aanvragenJAR 2010/2

Werkgever heeft tenslotte nog aangevoerd dat de werknemer in redelijkheid geen aanspraak kan maken op doorbetaling van zijn loon, omdat hij ten tijde van het dienstverband niets heeft gedaan om tot...
Meer...


Passend werk aannemen/weigerenLJN BK9303 2010

De kantonrechter overweegt hieromtrent als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat werknemer ziek is. Wel verschillen zij van mening of werknemer in staat is tot het verrichten van passende arbeid...
Meer...


Ziek vanwege ontslagaanzeggingLJN BK9044 2010

Bij brief van 27 mei 2009 heeft werkgeefster aan werknemer haar evaluatie van de afgelopen drie jaren kenbaar gemaakt. In die brief maakt werkgeefster melding van het incident van 17 januari 2008,...
Meer...


Niet meewerken aan re-integratie werknemer?LJN BK5212 2009

De kantonrechter stelt vast dat werknemer thans ruim een jaar arbeidsongeschikt is. De re-integratieverplichting van werkgever duurt thans derhalve nog voort. Vast staat dat re-integratie binnen de...
Meer...


Adviezen arbodienstLJN BK3713 2009

Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen: verlenging loon tijdens ziekte met 52 weken. Op basis van diverse medische stukken had het voor betrokkene (werkgeefster) genoegzaam duidelijk...
Meer...


Onzekere medische toestand geen reden voor stagneren re-integratie LJN BK3717 2009

De Raad is van oordeel dat het UWV aannemelijk heeft gemaakt dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Uit de stukken blijkt dat er vanaf april 2006 tot in ieder geval 26...
Meer...


Geen sprake verwijtbare verkeerde keuzes werkgever LJN BK6974 2009

Uit het ‘Plan van aanpak WIA’ blijkt dat aanvankelijk getracht is werknemer in eigen werk te re-integreren. Werknemer is vanaf februari 2007 korte perioden in eigen werk werkzaam geweest, al dan...
Meer...


Verantwoordelijkheid arbodienst versus werkgever LJN BK3704 2009

De Raad is met het UWV van oordeel dat artikel ………. beogen te bereiken dat, nadat een werknemer wegens ziekte of gebrek is uitgevallen, de werkgever in samenwerking met de arbodienst gaat onderzoeken...
Meer...


Inspanningen, spoor II, opleidingLJN BK1570 2009

De Raad overweegt dat de stukken onvoldoende steun bieden voor de stelling van het Uwv dat werkgever slechts heeft volstaan met het signaleren van belemmeringen. De door werkgever ingeschakelde arbeidsdeskundige...
Meer...


Geen voorwaarden stellen aan werkhervattingLJN BK6103 2009

Het zwaartepunt van het conflict wordt gevormd door het feit dat werkgever meende redenen te hebben om werknemer niet zonder meer te werk te stellen in de winkel te Almere, terwijl werknemer weigerde...
Meer...


Werknemer acht zich geschikt, LJN BK2774 2009

Omdat werknemer volgens het UWV onvoldoende zou hebben gedaan om werknemer op welke wijze dan ook weer via re-integratie aan het werk te krijgen is aan haar de (straf)verplichting opgelegd om vanaf...
Meer...


Plaats re-integratie LJN BL6655 2009

Werknemer heeft zoals gezegd zijn vordering tot doorbetaling van 100% van het overeengekomen loon gedurende het tweede ziektejaar tevens gegrond op artikel 9 van de arbeidsovereenkomst. In dit artikel,...
Meer...


Gebrek aan inspanningen van de werkgever aantonen, niet klagenLJN BJ5425 2009

In een geval als dit, waarin werknemer stelt dat zijn werkgever tekort is geschoten in zijn re-integratie-inspanningen en dat daarom een loonsanctie moet worden opgelegd, is het aan werknemer om feiten...
Meer...


Passende arbeid aanbieden werknemerLJN BI3553 2009

Het hof stelt voorop dat wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft verklaard andere passende...
Meer...


Boven de sterkteLJN BI6257 2009

Het antwoord op de vraag of van werkgever kan worden gevergd dat zij gebruik maakt van de door werkneemster aangeboden arbeid, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de inhoud van het...
Meer...


Actieve houding werknemerLJN BJ3489 2009

Op of kort na 21 april 2009 ontving de gemachtigde van werknemer een kopie van de rapportage van de arboarts d.d. 18 maart 2009. De conclusie en het advies van de arboarts zoals neergelegd in de rapportage...
Meer...


Bezwaren tegen een therapeut van de werkgever LJN BJ4324 2009

In deze procedure gaat het - kort gezegd - om de vraag of gerechtigd was op 16 november 2007 de betaling van het aan werknemer toekomende loon te staken, omdat werknemer zonder deugdelijke grond geweigerd...
Meer...


Onwil van de werkgever LJN BK1297 2009

Werkgever had in het kader van een reorganisatie had besloten en bepaald dat alle praktijkopleiders met ingang van 1 mei 2009 hun werkzaamheden centraal in Maastricht dienen uit te voeren.

Uit...
Meer...


Proefperiode hervatten eigen werkLJN BK1711 2009

Ten aanzien van de hersteld melding voor 95% per 17 december 2007 overweegt de kantonrechter als volgt. Op advies van de bedrijfsarts, is met ingang van 1 november 2007 gestart met de re-integratie...
Meer...


Spoor II tijdens dienstverbandLJN BH5803 2009

Op grond van het UWV- deskundigenoordeel van 3 februari 2009 gaat de kantonrechter ervan uit dat de re-integratie inspanningen van werkgever tot 12 januari 2009 toereikend zijn geweest, zodat de klachten...
Meer...


CAO aanvullingLJN BJ3366 2009

Werkgever stelt vervolgens dat er geen sprake was van optimale re-integratie en wijst er daarbij op dat:
a) werknemer te laat en slechts onder aanhoudend aandringen van de bedrijfsarts een deskundigenoordeel...
Meer...


Klein dienstverbandLJN BK3708 2009

Werkneemster is op 23 augustus 2005 uitgevallen vanuit haar werk als interieurverzorgster voor zeven tot acht uur per week. In maart 2006 heeft werkneemster het eigen werk voor één uur per week hervat....
Meer...


Re-integreren in passend werkLJN BK4396 2009

De kantonrechter is op grond van voorgaande overwegingen van oordeel dat V weliswaar pogingen heeft gedaan werknemer te laten re-integreren, maar dat zij door de wijze waarop daaraan inhoud is gegeven...
Meer...


Arbeidstherapie, wel vastleggenLJN BK0248 2009

Voor de Raad staat vast dat werknemer in de periode in geding heeft gewerkt en daarvoor van werkgever een volledig loon heeft doorbetaald gekregen. De Raad wijst er op dat dit overeenkomt met de salarisspecificaties...
Meer...


CAO optimaal meewerken aan re-integratie LJN BJ3366 2009

De kantonrechter is van oordeel dat niet is gebleken dat werknemer zonder deugdelijke grond heeft geweigerd om mee te werken aan bijstelling van zijn plan van aanpak. Bij brief d.d. 23 januari 2006...
Meer...


Gesprek met de werkgever weigerenLJN BK1320 2009

Zoals hierboven is gerelateerd, heeft werknemer op 14 juni 2009 medegedeeld zijns inziens niet in staat te zijn om zonder voorbereiding en raadsman/mediator een gesprek met werkgever voeren. Dit, terwijl...
Meer...


Inspanningen van de werkgeverLJN BI2407 2009

Partijen verschillen wel van mening over de vraag of Werkgever aan haar re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Volgens werknemer is dat niet het geval geweest. Werkgever heeft, zo stelt hij, slechts...
Meer...


Re-integratie grote werkgever LJN BK1491 2009

Ook acht het hof van betekenis dat de werknemer onvoldoende onweersproken heeft gesteld, dat G onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht in het eerste ziektejaar. de werknemer wijst er...
Meer...


Communicatie tussen werkgever en werknemer LJN BK7101 2009

Werkgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Q. nimmer de intentie heeft gehad om te re-integreren. Nadat Q. in oktober 208 arbeidsongeschikt was geworden is hij in november 2008 op arbeidstherapeutische...
Meer...


Inspanningsplicht internLJN BK75351 2009

…Het had immers op de weg van werkgever als opvolgend werkgever gelegen, gelet op de strekking van het arrest van het hof, naar andere functies binnen haar eigen organisatie te zoeken. In dat verband...
Meer...


Moeizame relatie directeurLJN BK0610 2009

De S heeft de vordering evenwel betwist en daartoe aangevoerd dat er zwaarwegende omstandigheden zijn die aan de interne re-integratie van werknemer in de weg staan. De S heeft dit nader toegelicht...
Meer...


Psychische klachtenLJN BJ4156 2009

Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden op grond van verandering van omstandigheden. Zij stelt dat er in toenemende mate problemen zijn met werknemer waardoor hij niet...
Meer...


Conflict onwillige werknemer LJN BI2177 2009

Het hof verwerpt het verwijt dat werkgever ook anderszins niet heeft voldaan aan
haar re-integratieverplichting. Het hof betrekt bij zijn oordeel dat:
• werkgever al snel na de ziekmelding door...
Meer...


Spoor II coöperatief opstellenLJN BI9944 2009

Uit de door S aan werkgever uitgebrachte rapportages van 15 december 2008 en 17 maart 2009 blijkt in onomwonden bewoordingen dat S de begeleiding van werknemer als moeizaam ervaart doordat werknemer...
Meer...


Ernstige beperkingenLJN BF1395 2008

Naar het oordeel van de rechtbank is het kernpunt in dit geschil de vraag of, kort gezegd, werkneemster, gelet op haar ziekte, over mogelijkheden beschikt om in arbeid te functioneren. Is dat niet...
Meer...


Ziekmelding tijdens re-integratie LJN BH0212 2008

Derhalve is niet de vraag aan de orde gesteld of werknemer heeft voldaan aan haar re-integratieverplichtingen maar is de vraag aan de orde gesteld of zij op die dag, 29 juni 2008, geschikt was om werkzaamheden...
Meer...


Toezicht op externe re-integratie bureausLJN BI3382 2008

De vraag is dan of Werkgever haar re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen. Van belang is dat de traagheid aan de zijde van E voor rekening en risico van Werkgever komt. P had een eigen...
Meer...


Vergewissen van de bedoelingen van werknemer LJN BD7625 2008

Nu werknemer heeft betwist dat zij te kennen heeft gegeven bij werkgever geen voet meer over de vloer te zetten is die uitlating niet komen vast te staan. Bovendien had het op de weg van werkgever...
Meer...


Onderzoek naar de functiegeschiktheid bedongen arbeid na conflictJAR 2008/249

Vast staat dat de werknemer als gevolg van een arbeidsconflict met zowel ondergeschikten als met zijn werkgever situatief arbeidsongeschikt is verklaard voor het vervullen van de functie van productieleider....
Meer...


Onbetaald werk op proef en WWLJN BB1537 2007

De vraag is dan ook of de gewerkte uren, zoals werknemer stelt, daadwerkelijk in mindering zouden worden gebracht op zijn WW-uitkering. Deze stelling is door werkgever betwist. Werknemer heeft deze...
Meer...


OpscholingLJN BC1192 2007

Het UWV is in 2001 na onderzoek tot het oordeel gekomen dat er bij Flora Holland geen passende arbeid voor werknemer was. De arbodienst van werkgever heeft na eigen onderzoek in 2003 geoordeeld dat...
Meer...


vacature hebbenLJN BC1192 2007

In het algemeen mag van de werknemer niet worden verlangd dat hij reeds bij eerste bereidverklaring aangeeft welke andere passende arbeid hij kan en wil verrichten. Volgens vaste jurisprudentie moet,...
Meer...


Externe deskundige inschakelenLJN BC0262 2007

De kantonrechter zal (ambtshalve) de in artikel 7:629 lid 3 BW gegeven rechtsgrond voor inhouding van loon bij ziekte nog behandelen. De vraag luidt of de werknemer de genezing heeft belemmerd of...
Meer...


Vinger aan de pols houden bij re-integratie LJN BC1193 2007

Naar het oordeel van het hof heeft werkgever het te veel aan werknemer zelf overgelaten om in dat jaar te bepalen hoe veel hij zou werken. werkgever had als goed werkgever na een zo ernstig voorval...
Meer...


Niet ondertekenen plan van aanpakLJN BB8998 2007

…zijn als kerngegevens eerste probleemanalyse vermeld: eerste arbeidsongeschiktheidsdag, datum eerste probleemanalyse, functie, oorzaak van het verzuim, aard van de beperkingen, eindconclusie,...
Meer...


Psychische klachten, niet voldoende meewerkenLJN BA4435 2007

De werknemer heeft op grond van art. 7:629 lid 3 BW geen recht op loon gedurende de periode dat hij ziek is, maar zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan re-integratie of zijn genezing belemmert....
Meer...


Werknemer tegen zichzelf beschermenJAR 2006/35

Uit de stellingen van partijen leidt de kantonrechter af, dat tussen hen niet in geschil is dat N altijd goed heeft gefunctioneerd. Ook is niet in geschil dat N ten gevolge van de nieuwe unit structuur...
Meer...


Stelselmatig weigeren mee te werkenLJN AW2568 2006 www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AW2568

Bij de beoordeling of er inderdaad sprake is van de door werkgever gestelde stelselmatige weigering door werkneemster om mee te werken aan haar re-integratie, mag zeker niet uit het oog worden verloren...
Meer...


deeltaken uitvoeren, ook schoonmaakwerkLJN AZ3941 2006

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is onvoldoende komen vast te staan dat het onmogelijk is gebleken om werknemer - die arbeidsgeschikt is voor passende werkzaamheden - in de organisatie...
Meer...


Werkgever moet actief op zoekJAR 2006/52

In het hier aan de orde zijnde geval dat de werknemer niet meer in staat is zijn werk (in volle omvang) te verrichten ten gevolge van ziekte of gebrek, rust op de werkgever de in uitvoerige jurisprudentie...
Meer...


Meewerken werknemer aan het opstellen van een plan van aanpak.LJN AV3412 2006

Dat betreft loon over de periode waaromtrent gedaagde van het UWV te horen heeft gekregen dat de loondoorbetalingsverplichting in aansluiting op de normale periode van 52 weken met vier maanden...
Meer...


ReorganisatieJAR 2005/148

Het hof verwerpt het verweer van werkgever dat werknemer, nadat duidelijk was geworden dat hij blijvend niet geschikt zou zijn voor zijn oude functie, niet een voldoende specifiek aanbod heeft gedaan...
Meer...


ReorganisatieJAR 2005/148

Het hof verwerpt het verweer van werkgever dat werknemer, nadat duidelijk was geworden dat hij blijvend niet geschikt zou zijn voor zijn oude functie, niet een voldoende specifiek aanbod heeft gedaan...
Meer...


Duidelijk standpunt innemen en vragenJAR 2005/167

Uit de hiervoor weergegeven feiten leidt het hof af dat werknemer zich beschikbaar heeft gehouden voor een deel van de overeengekomen werkzaamheden. Werkgever stelt dat werknemer zich daarbij beperkt...
Meer...


Spoor II begeleiden werkgeverJAR 2005/129

Gesteld noch gebleken is voorts dat partijen voor of bij aanvang van H alternatieve werkzaamheden bij R er zeker van waren dat die blijvend voor hem geschikt waren. H heeft, in het kader van zijn navraag...
Meer...


Bedongen arbeid vóór passend werkRar 2005/33

Anderzijds mag eiseres niet uit het oog verliezen dat zij als goed werkgever gehouden is gedaagde passende arbeid aan te bieden naar de norm van art. 7:658a, lid 3, BW, waarbij gedeeltelijke vervulling...
Meer...


2 uur per week verdiencapaciteitJAR 2005/174

De Hoge Raad;
Het hof heeft aan zijn overweging dat de desbetreffende omstandigheid na de ontslagaanzegging speelt, de overweging toegevoegd dat niet aannemelijk is geworden dat de situatie bij het...
Meer...


Standpunt UWV passerenJAR 2005/228

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde voldoende aangetoond dat zij heeft voldaan aan haar verplichtingen om werknemer binnen haar organisatie te re-integreren. Werkgever heeft...
Meer...


Bereidheid om te werken tonenPrg 2005, 126

….— op neer dat W zich in de gehele relevante periode volledig ongeschikt achtte tot het verrichten van welke arbeid ook. Zij heeft daar op 30 januari 2004 naar gehandeld door een, in haar perceptie...
Meer...


Spoor II meer dan hypothetische kansLJN AS9063 2005

… heeft geresulteerd in de conclusie dat de werknemer in de toekomst nog slechts licht werk zou kunnen doen en dat plaatsing in WSW-arbeid een mogelijke optie was om dat te realiseren. Daarbij is...
Meer...


Bewijslast werkgever wat betreft re-integratie LJN AS6296 2004

De bank verzet zich tegen terugkeer van werknemer op zijn oude werkplek, ondanks het deskundigenoordeel van het UWV. Zij is, gelet op hetgeen zich in het verleden heeft afgespeeld, van mening dat er...
Meer...


Planmatige aanpak, JAR 2004/4

Het belangrijkste dat aan werkgever moet worden tegengeworpen is dat haar activiteiten onvoldoende planmatig en resultaat gericht zijn geweest. Werkgever legde ter zitting de bal te zeer bij werknemer...
Meer...


Meerdere werkgeversJAR 2004/115

Met betrekking tot het in de beslissing van de rechtbank besloten liggende oordeel dat de door haar benoemde ontslaggrond in de ontslagbrief van 5 augustus 1999 begrepen en voor werknemer duidelijk...
Meer...


stelplicht werkgever/werknemer JAR 2004/116

….dat met een “objectief-medische onderbouwing” (toch) een attest van een arts zou zijn bedoeld. In casu was immers van de kant van de werkgever beroep gedaan op door het GAK medisch vastgestelde...
Meer...


Geen passende functie aangetoondJAR 2004/216

De kantonrechter is van oordeel dat werkgever in aanmerking genomen de omstandigheid dat er nog geen beslissing was genomen in het kader van de aanvraag voor het verkrijgen van de WAO, tijdig en kort...
Meer...


Studieovereenkomst tekenenJAR 2004/165

Bij de in het arrest van de HR bedoelde studie-overeenkomst is de terugbetalingsverplichting (van salaris en/of studiekosten) in de regel gekoppeld aan de beëindiging van het dienstverband ongeacht...
Meer...


Re-integratie plicht ook bij verslavingLJN AF6613 2003

Voorop gesteld moet worden dat werknemer sinds 16 oktober 2002 wegens ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden uit te voeren. Dat deze ziekte is terug te voeren tot zijn verslavingsproblematiek doet...
Meer...


BereidverklaringJAR 2003/59

Voorts moet op grond van de thans voorhanden gegevens worden geoordeeld dat van een reële en daadwerkelijke bereidverklaring van werknemer vooralsnog onvoldoende gebleken is. Met name behelst werknemers...
Meer...


Mediation desgevraagd weigerenJAR 2003/52

Nu dus niet aannemelijk is geworden dat de (situatieve) arbeidsongeschiktheid van X, die de grondslag vormt voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is veroorzaakt door Werkgever, dan wel door...
Meer...


MediationJAR 2003/74

Vaststaat dat werknemer zich op 28 juni 2002 ziek heeft gemeld omdat er een arbeidsconflict was. Uit de toelichting van beide partijen volgt immers dat er sprake was van een stroeve samenwerking tussen...
Meer...


Vervanger aangenomenJAR 2003/177

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel. Werkgever mocht van werknemer in redelijkheid niet verlangen dat deze na zijn ziekteperiode genoegen zou nemen met werkzaamheden, die, naar werkgever...
Meer...


Intern solliciterenJAR 2003/127


Duidelijkheid verschaffen over passend werkJAR 2003/41
De Hoge Raad in het incidentele cassatieberoep;
Wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft...
Meer...


Werkgever moet zich inspannenJAR 2003/234

Partijen hebben een grote hoeveelheid correspondentie vanaf oktober 2001 tot en met augustus 2003 overgelegd. Op basis van de inhoud van deze correspondentie kan niet anders geconcludeerd worden dan...
Meer...


Hervattingsadvies arboartsJAR 2002/163

Tussen partijen staat de vraag centraal of werknemer vanaf 4 december 2000 gedurende vier weken of meer als arbeidsgeschikt moet worden beschouwd als bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek.
Zo...
Meer...


Belasting belastbaarheidJAR 2001/238

Dit oordeel zou alleen dan begrijpelijk zijn indien de Rechtbank zou hebben vastgesteld dat de frequentie van de gevallen waarin een beroep op collega’s van B zou moeten worden gedaan om B te ontlasten...
Meer...


Herverdeling uren en takenJar 2000/2

Uit de brief d.d. blijkt genoegzaam dat er wel sprake is van zittende werkzaamheden van enige omvang. Het bezwaar van de werkgever is – blijkens genoemde brief – vooral dat een (her-)verdeling...
Meer...


Aanpassing van de organisatieJAR 1999/140
Werknemer biedt aan de volledige werktijd te werken, zij het uitsluitend in dagdienst. Uit het arrest van de Hoge Raad van 13 december 1991, NJ 1992, 441, vloeit voort dat de werkgever onder omstandigheden...
Meer...


Bedongen arbeid beschikbaar stellenJAR 1996/70

Werknemer is reeds 23 jaar bij werkgever in dienst. De laatste jaren heeft hij veelvuldig met zijn gezondheid te kampen gehad. De geneeskundige van het GAK is nu tot de conclusie gekomen dat werknemer...
Meer...


Geschikt bedongen arbeidJAR 1995/79

De Hoger Raad;
Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat het hier niet gaat om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, maar om een werknemer die -zoals de Rechtbank, heeft...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()