Zoeken naar
 
 
 

Maatregel; als de WIA aanvraag te laat is


Dit onderwerp is nauw verwant aan de loonsanctie die apart behandeld wordt. Als het meer gaat om incomplete dossiers of andere problemen dan te late inzending van de stukken, dan verwijs ik naar dit onderdeel.

 

WIA aanvraag: tijdig en compleet

 • met 20 maanden krijgt de werknemer bericht van de werkgever dat hij een aanvraag WIA kan doen,
 • hij moet de aanvraag tijdig doen op straffe van uitstel van betaling van de uitkering,
 • tijdig is 13 weken voor het einde van de twee jaar termijn,
 • de werknemer moet de aanvraag indienen,
 • de werkgever moet hem daartoe 15 weken voordat de termijn is verstreken de gegevens verstrekken,
 • bij de aanvraag zit een compleet re-integratie verslag, zie ook het hoofdstuk Re-integratie,
 • is het UWV te laat, dan een reactie binnen 4 weken na ontvangst van hun bericht,
 • bij een te late aanvraag, vooralsnog geen WIA,
 • schuld bij de werknemer? dan geen loon,
 • geen schuld bij de werknemer, werkgever moet het loon doorbetalen

 

Bij te late of incomplete aanvraag;

 • opschorting van de aanvraag WIA,
 • het UWV stelt partijen in de gelegenheid de gegevens alsnog te verstrekken,
 • de werkgever/werknemer kan een grond aanvoeren waarom hij te laat is,
 • het UWV kan een maatregel opleggen,
 • het UWV kan de loonbetalingsverplichting verlengen

 

Aanvraag gedaan 52 weken na eerste ziektedag

Er kan een WIA recht worden vastgesteld, doch niet langer dan 52 weken voorafgaande aan de aanvraag of het ambtshalve in behandeling nemen. Er kunnen echter uitzonderingen gemaakt worden. Redenen als onbekendheid met de mogelijkheid een aanvraag te kunnen doen zullen niet snel tot het toepassen van een uitzondering leiden, maar mensen die niet goed voor hun belangen konden opkomen door bijvoorbeeld door een psychiatrisch ziektebeeld kunnen soms wel met succes een uitkering aanvragen met terugwerkende kracht van meer dan een jaar.

 

Bij te late aanvraag twee sanctiemogelijkheden;

 • een maatregel conform onderstaand maatregelenbesluit
 • het verlengen van de wachttijd van 104 weken tot de datum aanvraag

 

de verlenging van de wachttijd wordt behandeld in het artikel Loonsanctie; als de WIA aanvraag te laat is

 

Uit de wettekst;

Art. 64. lid 2 WIA, aankondiging UWV 20 maanden

 • Het UWV stelt de verzekerde van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk 20 maanden na aanvang van de wachttijd.
 • Het UWV verstrekt aan de werkgever een afschrift van de kennisgeving bedoeld in de eerste en tweede zin.

 

Lid 3, Aanvraag werknemer 13 weken

De verzekerde doet zijn aanvraag uiterlijk dertien weken vóór afloop van de wachttijd of indien toepassing is …. het verlengde tijdvak.

 

Lid 6, UWV te laat? binnen 4 weken reageren

Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend indien het UWV de kennisgeving als bedoeld in het tweede lid niet heeft gedaan dan wel indien bij een latere kennisgeving dan bedoeld in het tweede lid of vierde lid de aanvraag wordt ingediend binnen vier weken nadat deze kennisgeving is ontvangen.

 

Lid 7, loonsanctie

Indien het UWV een loonsanctie oplegt…….., wordt de behandeling van de aanvraag opgeschort.

 

Lid 8, weer in behandeling, vrij vertaald;

Het UWV hervat de behandeling van de aanvraag in ieder geval:

 • als werkgever de fouten ten aanzien van re-integratie heeft gesteld,
 • op verzoek van de werknemer na het einde van zijn dienstbetrekking,
 • als de maximale loonsanctie termijn van 52 weken op 6 weken na is verstreken.

 

Lid 10 kennelijke hardheid, afwijken

Indien de toepassing van het eerste lid zou leiden tot kennelijke hardheid, is het UWV bevoegd het recht op een uitkering op grond van deze wet ambtshalve vast te stellen.

 

Art. 65 WIA, re-integratieverslag bij aanvraag

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld …... Het UWV beoordeelt of de werkgever en de verzekerde dan wel de eigenrisicodrager, …die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden, in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. …..

 

Artikel 25 lid 3 WIA, re-integratie verslag opstellen door werkgever

Uiterlijk vijftien weken vóór het verstrijken van de wachttijd stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid, in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

 

Lid 8, herstel termijn

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, blijkt dat de werkgever zijn verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

 

Lid 9, loonsanctie bij ontbreken re-integratie verslag

Indien bij de behandeling van de aanvraag, en de beoordeling, blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het …….(opstellen re-integratie verslag)…..niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ….., opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen kan herstellen. Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 

Artikel 7; 629 lid 3 sub f BW te laat schuld werknemer;

De werknemer heeft het in lid 1 (recht op loon)bedoelde recht niet:

voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.

 

Lid 11 sub a BW, verlening loonbetaling met de duur van de vertraging;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd:

met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven;

 

Artikel 88 lid 1 sub c WIA, maatregelen UWV

Het UWV weigert een uitkering op grond van deze wet geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, indien: de verzekerde zich niet houdt aan de verplichting, bedoeld in artikel 64, derde lid, of artikel 65:

 

Lid 5 afzien maatregel

Het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

 

Maatregelenbesluit  socialezekerheidswetten (MSZ)

Artikel 3a, Eerste categorie

De verplichtingen op grond van de in artikel 1, onderdeel b tot en met n, genoemde wetten worden ingedeeld in de eerste categorie voor zover zij betrekking hebben op:

het tijdig aanvragen van de uitkering, bedoeld in de artikelen…. 64, derde lid, van de Wet WIA, ……;

 

Artikel 2 lid 1a, hoogte en duur van een maatregel

De hoogte en duur van een …..op te leggen maatregel wordt, met dien verstande;

 • dat de hoogte van de maatregel ten minste € 25,00 bedraagt,
 • vastgesteld op: 5 procent van het uitkeringsbedrag,
 • met een mogelijkheid van afwijking tot ten minste 2 procent of
 • ten hoogste 20 procent van het uitkeringsbedrag,
 • gedurende ten minste één maand
 • bij verplichtingen uit de eerste categorie, …

 

Beleidsregel  maatregelen  (UWV)

 

Artikel 2a, Hoogte en duur van een maatregel

Voor zover in dit besluit niet anders is bepaald, stelt het UWV de hoogte en de duur van een op te leggen maatregel vast op: 5 procent van het uitkeringsbedrag gedurende één maand bij het niet naleven van een verplichting uit de eerste categorie;

 

Artikel 3  lid 1, afstemming op ernst en verwijtbaarheid

verhogen/ verlagen, de ernst overtreding

Het percentage van de maatregel wordt verlaagd of verhoogd indien de verminderde of verhoogde ernst of verwijtbaarheid van het niet naleven van de verplichting daartoe aanleiding geven.

 

Lid 2, verminderde verwijtbaarheid

Van verminderde ernst of verwijtbaarheid, die aanleiding is voor toepassing van een verlaagd percentage, is sprake, indien:

 • het niet naleven van de verplichting, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene of de omstandigheden waaronder het niet naleven van de verplichting heeft plaatsgevonden, hem slechts in beperkte mate kan worden aangerekend; of
 • de betrokkene uit eigen beweging de nadelige gevolgen van het niet naleven van de verplichting ongedaan heeft gemaakt voordat het UWV die gedraging had geconstateerd.

 

Lid 3, verhoogde verwijtbaarheid

Van verhoogde ernst of verwijtbaarheid, die aanleiding is voor toepassing van een verhoogd percentage, is sprake, indien:

 • het niet naleven van de verplichting buitengewoon nadelige gevolgen heeft gehad voor de werkzaamheden van het UWV of voor de re-integratie van de betrokkene; of
 • het niet naleven van de verplichting, gelet op de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden, moet worden aangemerkt als buitengewoon laakbaar.

 

Lid 4 bij volharding

Indien de betrokkene, nadat toepassing is gegeven aan artikel 8 van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten, blijft volharden in het niet naleven van dezelfde niet termijngebonden verplichting, wordt het percentage van de maatregel verhoogd tot het maximum, genoemd in artikel 2, eerste lid van dat besluit.

 

Artikel 4 Waarschuwing in plaats van maatregel

Lid 1

Het UWV ziet af van het opleggen van een maatregel en volstaat met het geven van een schriftelijke waarschuwing indien wordt voldaan aan alle bij of krachtens de wet daaraan gestelde voorwaarden.

Lid 2

In afwijking van het eerste lid wordt bij het niet naleven van een termijngebonden verplichting een maatregel opgelegd indien de termijnoverschrijding groter is dan veertien kalenderdagen. Indien in de periode van veertien kalenderdagen één of meer werkdagen voorkomen waarop de kantoren van het UWV gesloten zijn, wordt die periode met evenzoveel werkdagen verlengd.

 

Artikel 5 lid 1 bijzonderheden eerste categorie

Bij het niet naleven van een termijngebonden verplichting uit de eerste categorie wordt de hoogte van de maatregel vastgesteld

 • op 10 procent indien de termijnoverschrijding groter is dan 30 kalenderdagen maar niet groter dan 60 kalenderdagen en
 • op 20 procent indien de termijnoverschrijding groter is dan 60 kalenderdagen.
 • bovendien wordt de duur van de maatregel vastgesteld op twee maanden indien de termijnoverschrijding groter is dan 90 kalenderdagen maar niet groter dan 180 kalenderdagen en op
 • drie maanden indien de termijnoverschrijding groter is dan 180 kalenderdagen.

 

Lid 2 verminderde verwijtbaarheid

Indien bij het niet naleven van een termijngebonden verplichting uit de eerste categorie sprake is van verminderde verwijtbaarheid, wordt de hoogte van de maatregel vastgesteld op 2 procent in plaats van 5 procent, op 5 procent in plaats van 10 procent en op 10 procent in plaats van 20 procent.

 

In het artikel Loonsanctie; als de WIA aanvraag te laat is wordt aandacht besteed aan de verlenging van de loonbetaling indien de WAO aanvraag te laat is ingediend.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur

UWV Sancties; literatuur vanaf medio 2010

Vier jaar WIA, enkele aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk
Door DJB de Wolff TRA 2010, 23
Meer...

UWV site
Zo voorkomt u loonsancties 30 augustus 2007
UWV site
Minder...

Jurisprudentie op deze site

UWV sancties; een greep uit de jurisprudentie

         
   
EINDE IN INIT_NORMAL()