Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

oude STECR-werkwijzer arbeidsconflicten 2010, snel-zoek-versie


Let op er is een nieuwe STECR werkwijzer. De tekst is beschermd. Hij is te bestellen via STECR

 

----

 

De oude werkwijzer houd ik beschikbaar voor oude zaken.

De volledige tekst is niet op internet te vinden.   

Adequaat handelen volgens STECR samengevat;

 

 • tijdig signalering van het conflict, juiste fase,
 • alle partijen betrekken bij de diagnose en plan van aanpak,
 • juiste diagnose wat betreft beperkingen,
 • juiste diagnose wat betreft het conflict,
 • inzetten van adequate interventie,
 • juiste professionals inschakelen,
 • goede communicatie met de werkgever,
 • tijdpad en evaluatie.

 

Vanaf het begin;

 

Definitie van een arbeidsconflict;

 • Twee individuen,
 • één individu en een groep, of
 • twee groepen,
 • binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie,

hebben een arbeidsconflict;

 • als tenminste één van de partijen,
 • vindt dat de andere partij,
 • haar dwarsboomt of ergert.

 

Dit kan betrekking hebben op arbeids-

 • inhoud,
 • verhoudingen,
 • omstandigheden,
 • voorwaarden.

 

Dat betekent dat een arbeidsconflict eenzijdig kan zijn, bijvoorbeeld alleen door de werknemer herkent of erkent.

 

Rol van de arbodienstverlener,

 • signalerend,
 • adviserend,
 • interveniërend,

 

De Stecr Werkwijzer schrijft voor;

 • conflictdiagnose,
 • interventieperiode waar nodig,
 • interventie waar nodig,
 • evaluatie.

In situaties;

 • met en zonder ziekmelding.
 • met en zonder medische beperkingen

 

Verzoek om versnelde medische (spoed)beoordeling bij een ziekmelding na een conflict;

 • voorzichtig, mogelijk eerst telefonisch contact,
 • bespreek een paar dagen verlof bij opgelopen emoties,
 • volharding in de ziekmelding, binnen 5 dagen spreekuur contact,
 • zoek de weg van demedicalisering.

 

Analyse situatie;

 • diagnose van het conflict splitsen van,
 • de diagnose van de medische beperkingen.

 

4 situaties;

A. psychische klachten staan voorop, arbeidsconflict secondair;

B. er is een medisch probleem naast het arbeidsconflict;

       2 sporenbeleid,

 • medische behandeling en
 • partijen binnen twee weken aan tafel met de werkgever

niet het medische herstel afwachten, direct aan tafel

 

C. de ziekmelding is een direct gevolg van het conflict;

 • normale spanningsklachten ontstaan rond het conflict versus,
 • langer spelende stressgerelateerde problematiek/overspanning.

 

 • zijn er medische beperkingen voor bedongen arbeid,
 • zo nee zullen die optreden bij werkhervatting?
 • komen tot oordeel arbeidsongeschiktheid,
 • wel/niet ten gevolge van ziekte,
 • zeer terughoudend bij oordeel arbeidsongeschikt,
 • nimmer voordeel van de twijfel

 

D. Er zijn geen medische klachten;

 • de ziekmelding als signaal,
 • er is geen sprake van arbeidsongeschiktheid,
 • dat dient de bedrijfsarts vast te stellen,
 • professioneel meedenken over oplossingsrichting,
 • neutraal blijven.
 •  

 

Hoe re handelen;

 • benoem de spanningen als normale reactie,
 • week emoties los van belangen,
 • duidt de eigen inkleuring,
 • benoem het probleem in heldere taal,
 • zoek een perspectief,
 • benadruk belang van de werknemer.

 

Pas een diagnose na;

 • gesprek met de werknemer, minimaal 30 minuten, face to face,
 • informatie behandelend sector opvragen,
 • ongedaan maken van adviezen van behandelend sector wat betreft de werkhervatting,
 • informatie werkgever opvragen,
 • duiden van psychische gesteldheid,
 • hoor en wederhoor.

 

Let op;

 • adviseer niet zomaar een Deskundigenoordeel bij het UWV,
 • de bedrijfsarts wordt partij in het geschil,
 • kies zorgvuldig positie.

 

Werkwijzer wil geen;

 • hersteld verklaring met terugwerkende kracht,
 • ook niet als er geen arbeidsongeschiktheid vastgesteld wordt,
 • dan pas hersteld vanaf het spreekuur/mededeling.

 

Werkwijzer wil niet;

 • Geen beperkingen vast te stellen door de bedrijfsarts,
 • werknemer arbeidsgeschikt,
 • werkgever, werknemer zoek het zelf maar uit.

 

Interventies;

 • op gebied van organisatiekunde,
 • op individu gericht,
 • bemiddelend,
 • in loopbaan.

 

Mediation;

 • geen standaardoplossing,
 • gaat om de bemiddeling niet om vorm.

 

Interventieperiode

 • Geen werk, wel loon,
 • bij heftige emoties,
 • dreigende escalatie op korte termijn,
 • tijd en ruimte creëren voor interventie,
 • instemming werkgever.

 

 • Zeer terughoudend gebruik voorgestaan,
 • keuze maken verlengen van periode van medische arbeidsongeschiktheid,
 • dan wel betaald verzuim om conflict op te lossen,
 • afgebakende en goed vastliggende periode,
 • maximaal 2 weken,
 • in die periode tenminste;
  • partijen één maal om de tafel,
  • vervolg afspraken,
 • tijdpad evaluatie,
 • vervolg afspraken maken en evalueren,

 

Adequaat handelen volgens STECR?

 • Tijdig signalering van het conflict, juiste fase,
 • alle partijen betrekken bij de diagnose en plan van aanpak,
 • juiste diagnose wat betreft beperkingen,
 • juiste diagnose conflict,
 • inzetten van adequate interventie,
 • juiste professionals ingeschakeld,
 • goede communicatie met de werkgever,
 • tijdpad en evaluatie

 

Achteraf;

 • is doel bereikt,
 • hebben de interventies de re-integratie bespoedigd,
 • is de werkgever tevreden met;
  • het resultaat,
  • de doorlooptijd,

 

 • wat is het effect op de lange termijn,
 • preventie maatregelen nodig?

 

 

typen interventies       : Bijlage 4

 

 • Organisatiekundige interventies;

Een conflict als symptoom van een probleem in de organisatie.

Oplossing begint met een goede probleemanalyse

 • Individugerichte interventies;
  • stimuleren van herstelgedrag,
  • gaat om functioneringsherstel,
  • niet specifiek om klachtenreductie,

bijvoorbeeld middels,

 • op gang brengen van de communicatie,
 • inschakelen maatschappelijk werk,
 • benoemen van een coach.

 

 • Bemiddelende interventies;
  • inschakelen van een onafhankelijke derde partij,
  • deskundige op het gebied van communicatie en onderhandelingstechnieken,
  • bemiddeling bedrijfsarts is risicovol vanwege zijn rol of ontbrekende ervaring met bemiddeling,
  • zie bijlage 5.

 

 • Loopbaaninterventies
  • partijen beslissen uit elkaar te gaan of
  • voor overplaatsing binnen het bedrijf,
  • meestal ondersteund door het inschakelen hulp bij zoeken naar ander werk.

 

 

 

Mediation           : bijlage 5

 

 • Uitgangspunten;
  • eigen verantwoordelijkheid,
  • vertrouwelijkheid,
  • (juridische) vrijwilligheid.

 

 • Dat betekent;
  • zeggenschap bij de partijen,
  • de informatie blijft binnenskamers, wordt niet gebruikt in een procedure,
  • bemiddeling heeft de voorkeur boven bemoeienis van de kantonrechter.

 

 • Inzetten als
  • partijen er zelf willen uitkomen,
  • dat lukt niet of nog niet,
  • de bedrijfsarts meent dat partijen er zelf uit moeten komen,
  • de bedrijfsarts de regie niet zelf wil voeren,
  • ongeacht of partijen conflict benoemen/ervaren,
  • pas inzetten na hoor en wederhoor bij arbo professional,
  • zo snel mogelijk na het advies,
  • als de stap van pro forma naar constructief gemaakt kan worden.

 

 • Niet inzetten in bijzondere gevallen als;
  • dreigend geweld,
  • ernstig psychische of fysieke onmacht,
  • als een rechterlijke uitspraak gewenst is of
  • als partijen het ook onderling kunnen oplossen.

 

 • Een mediator
  • is een procesbegeleider,
  • maakt waar nodig gebruik van externe deskundigheid.

 

 • Afspraken vooraf in mediation overeenkomst over;
  • de werkwijze,
  • vertrouwelijkheid,
  • het uitsluiten juridische procedures tijdens mediation,
  • de beroepsaansprakelijkheid,
  • de kosten.

 

 • Bij een resultaat
  • dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst,
  • ter ondertekening van de partijen.

 

 • Bij mislukken;
  • wordt een neutrale brief door de mediator verstrekt.

 

 • Duur;
  • gemiddeld in drie mediation gesprekken om tot resultaat te komen,
  • eventueel meer,
  • soms kan evaluatie bijdragen aan een duurzaam succes.

 

 • Mediator kiezen;
  • NMI gecertificeerd zegt iets over gedragsregels en beginselen.

 

 • Advies tot mediation te komen door de bedrijfsarts;
  • vanuit zijn re-integratierol,
  • voor de partijen is het een vrijblijvend advies,
  • het naast zich neerleggen kan consequenties hebben in procedures,
  • voorwaarden vooraf stellen kan contraproductief werken, zowel in de mediation als een eventueel latere gerechtelijke procedure.

 

 

 

Niet samengevat;

Bijlage 1               : conflict theorieën en conflictpreventie

Bijlage 2               : conflicten signaleren en diagnosticeren

Bijlage 3               : voorbeelden

Bijlage 6               : juridisch kader


Wet- en regelgeving
Besluit verhaal ziekengeld
Besluit

de beleidsregels beoordelingskader poortwachter
beleidsregels
Meer...

Andere richtlijnen
LISV standaard verminderde arbeidsduur
LISV

Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()