Zoeken naar
 
 
 

Ziek en een arbeidsconflict; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


Conflict of burn outLJN BT7067 2011

Let op kantonrechter en Hof verschillende mening
Leerzame uitspraak!!!

In hoger beroep staat centraal de vraag of werknemer het door werkgever gewenste mondelinge contact had mogen afhouden en...
Meer...


Adequaat medisch oordeel ontbreektLJN BU4305 2011

Gelet op deskundigenoordeel geen arbeidsongeschiktheid. Geen situatieve arbeidsongeschiktheid aangenomen wegens het ontbreken van een professionele beoordeling waaruit blijkt dat bij werkhervatting...
Meer...


arbeidsconflict toe te rekenen aan werkgeverJAR 2011/247

Uitgangspunt van de wetgever is dat de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst verplicht is de werknemer loon te betalen (artikel 7:616 BW), maar dat geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende...
Meer...


Situatieve arbeidsongeschiktheidLJN BR0259 2011

Centraal staat de vraag of onder “ziekte” in het eerste lid van artikel 7:670 BW ook moet worden begrepen een situationele arbeidsongeschiktheid. In het BW wordt het begrip ziekte niet apart gedefinieerd....
Meer...


Situatieve arbeidsongeschiktheidLJN BR0259 2011

Ten aanzien van het mediationaanbod heeft werknemer aangegeven dat zij aanvankelijk zelf om mediation had verzocht, maar daarbij voor ogen had dat zij en [naam directeur] buiten aanwezigheid van elkaar...
Meer...


geen nachtdienst maar wisseldienstLJN BS1752 2011

Werknemer stelt ten aanzien van zijn loonvordering vanaf 1 mei 2011 dat hij nog steeds ziek is. Werkgever betwist echter dat werknemer vanaf 1 mei 2011 nog ziek is en baseert de stopzetting van haar...
Meer...


goed werkgeverschapLJN: BQ3318 2011

De kantonrechter overweegt ten overvloede nog het volgende. Modern werkgever- en werknemerschap brengt met zich dat over en weer kritiek kan worden geleverd en dat met elkaar wordt gecommuniceerd,...
Meer...


Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte JAR 2011/226

Het deskundigenoordeel van het UWV d.d. 22 juli 2010 komt erop neer dat de werknemer op 25 juni 2010 arbeidsongeschikt was wegens medische beperkingen. De procesbegeleider heeft immers allereerst uitdrukkelijk...
Meer...


opzeggen bij ziekteLJN BQ9509 2011

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het ontbindingsverzoek verband houdt met het bestaan van enig opzegverbod. Vaststaat dat werknemer wegens ziekte thans arbeidsovereenkomst ongeschikt...
Meer...


situationele arbeidsongeschiktheid LJN BR0259 2011

Centraal staat de vraag of onder ‘ziekte’ in het eerste lid van artikel 7:670 BW ook moet worden begrepen een situationele arbeidsongeschiktheid. In het BW wordt het begrip ziekte niet apart gedefinieerd....
Meer...


Conflict over ziekmeldingLJN BR0363 2011
Geen reden om af te wijken van regel dat werkgever dient te bewijzen dat werkneemster niet arbeidsongeschikt was en dat om die reden sprake was van ongeoorloofd verzuim. Dat werkneemster niet verplicht...
Meer...


arbeidsongeschiktheid tgv conflictLJN BQ0061 2011

De kantonrechter heeft zich er van vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Vaststaat dat werknemer op dit moment nog arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ziekte...
Meer...


mediation inzettenLJN BQ3318 2011

De kantonrechter overweegt ten overvloede nog het volgende. Modern werkgever- en werknemerschap brengt met zich dat over en weer kritiek kan worden geleverd en dat met elkaar wordt gecommuniceerd,...
Meer...


op een mediation voorstel hoeft werkgever hier niet in te gaanLJN BQ1200 2011
Naar voorlopig oordeel van het hof is voldoende aannemelijk geworden dat bij werknemer (in elk geval) vanaf december 2009 sprake was van een situatie waarin bij werkhervatting psychische of lichamelijke...
Meer...


Situatieve arbeidsongeschiktheidLJN BP7973 2011

Weigering ziekengeld aan werknemer van appellant wegens ingetreden arbeidsongeschiktheid. In haar uitspraak van 18 september 2006 heeft de rechtbank overwogen dat het Uwv, die het niet werken van werknemer...
Meer...


Spanningsklachten bij een arbeidsconflictLJN BP7221 2011

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat het medisch onderzoek door de (bezwaar)verzekeringsarts onzorgvuldig is geweest, dan wel dat de uitkomst...
Meer...


Ruzie over de re-integratie verplichtingenLJN BP2913 2011

Werkgever heeft de ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst verzocht op grond van gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden, die van dien aard zijn,...
Meer...


Time-out, arbeidsongeschikt LJN BP1100 2011

Het hof overweegt dienaangaande dat partijen op advies van de bedrijfsarts begin december 2007 gesprekken hebben gevoerd naar aanleiding van de bij werknemer bestaande onvrede over de werksituatie...
Meer...


Meewerken aan re-integratie LJN BP0942 2011

Dat de “vakantieperikelen” in 2009 irritatie gewekt hebben bij werkgever en dat werknemer door de vertraagde terugkeer van haar vakantie de schijn tegen zich gekregen heeft, is voorstelbaar, maar...
Meer...


Meewerken aan mediationLJN BO1903 2010

Er lijkt soms sprake van overschatting van de mate van het eigen gelijk in arbeidsconflicten (beter nog: in zaken waarin partijen soms zelfs van opvatting verschillen over de vraag of zich wel een...
Meer...


Opstelling werknemer bij conflict LJN BN9212 2010

De conclusie is dan ook dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet door werknemer is opgezegd. Tussen partijen staat voorts vast dat werknemer gedurende de in geding zijnde periode geen arbeid...
Meer...


Mediator inschakelenLJN BN9749 2010

Voordat het verzoek inhoudelijk kan worden beoordeeld dient de kantonrechter zich ervan te vergewissen of het ontbindingsverzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Zij meent dat dat...
Meer...


Situatieve arbeidsongeschiktheid LJN BM6079 2010

Onderdeel 1.2 faalt. Voor de aanspraak op loon ingevolge art. 7:629 BW is vereist dat de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten in verband met ongeschiktheid wegens ziekte, zwangerschap...
Meer...


conflict met collegaLJN BN4350 2010

Vooropgesteld wordt dat onder arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek dient te worden verstaan het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de...
Meer...


Opstelling werkgever LJN BL3726 2010

Werkgever stelt met zijn vijfde grief aan de orde dat hem ten onrechte door de kantonrechter wordt verweten dat hij niet eerst heeft getracht een constructief gesprek aan te gaan met werknemer...
Meer...


opstelling bij mediationLJN BL5021 2010

Vast staat dat zowel de arbodienst van werkgever als UWV van oordeel zijn dat werknemer vanaf 14 augustus 2009 niet arbeidsongeschikt is wegens medische gronden. Om deze reden rust op werkgever vanaf...
Meer...


opstelling werkgever en werknemer LJN BN4515 2010

Het gaat nu allereerst om de vraag of aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat werknemer ten onrechte niet heeft meegewerkt aan re-integratie/ mediation en dat werkgever...
Meer...


conflict met collegaLJN BN4350 2010

Vooropgesteld wordt dat onder arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek dient te worden verstaan het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van...
Meer...


Goed werkgeverschapLJN BM0969 2010

Voor de beoordeling van de verplichting tot het aanbieden van passende werkzaamheden en het betalen van een daarbij behorend loon is allereerst van belang dat werkneemster is uitgevallen als gevolg...
Meer...


niet accepteren ziekmeldingLJN BM6108 2010

Twee maanden vóór einde arbeidsovereenkomst wordt werkneemster verteld dat werkgever niet met haar verder wil. Werkneemster meldt zich direct ziek. Werkgever accepteert ziekmelding niet en schakelt...
Meer...


Ziekmelding na seksuele intimidatieLJN BN2948 2010

Vooropgesteld wordt dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst op dit moment geen (wezenlijke) gevolgen voor werknemer zal hebben. Zij kan op dit moment niet terugkeren naar werkgever en er is geen...
Meer...


communiceren over re-integratieLJN BK7101 2010

De bedrijfsarts heeft in zijn advies aan werkgever van 9 april 2009 onder meer het volgende opgemerkt: “Werknemer heeft beperkingen met name op het gebied van persoonlijk en sociaal functioneren:...
Meer...


Wrijving, conflictLJN BL3726 2010

Gesteld noch gebleken is dat werknemer meer redenen heeft opgegeven voor zijn weigering tot werkhervatting per 2 juni 2008 dan hij beschreef in zijn brief van 10 juni 2008. De arbo-arts constateerde...
Meer...


Ziekte en conflictLJN BM9430 2010
Vaststaat dat de ziekte van werknemer psychisch van aard is. Volgens de bedrijfsarts is de arbeidsongeschiktheid van werknemer ‘een direct gevolg van medisch objectief vast te stel-len ziekte en of gebrek’....
Meer...


Geen ziekmeldingLJN BK9858 2010

Nu werkgever heeft nagelaten de ziekmelding van werknemer aan de bedrijfsarts door te geven en zodoende een deskundigenoordeel ontbreekt, kan werknemer niet worden verweten dat hij geen ‘second...
Meer...


Ziekmelding melden bij de arbodienstLJN BM6108 2010

Voor opgesteld wordt dat de ziekmelding van werknemer voor werkgever in beginsel aanleiding had moeten zijn om een bedrijfsarts in te schakelen. Onderzoek van de bedrijfsarts zou dan hebben uitgewezen...
Meer...


MediationLJN BM0537 2010

…….mag uit oogpunt van zorgvuldigheid van een werkgever worden verwacht dat zij bij het re-integratieproces van een zieke werknemer de nodige voorzichtigheid betracht. Partijen hebben...
Meer...


Niet werken risico werkgever LJN BL9438 2010

Uit de overgelegde stukken komt naar voren dat het door werknemer genoemde arbeidsconflict voortvloeit uit het ‘AFM-proof’ maken van dossiers. Volgens de werkgever eist de Autoriteit Financiële...
Meer...


Ruzie over bonusLJN BL5021 2010
Werknemer en werkgever, actief op de financiéle markt, , zijn naast een basis salaris tevens een winstdelings-, bonus- en exit-regeling overeengekomen.De door de werknemer zelf berekende bonus over 2008...
Meer...


Meewerken aan een oplossingLJN BL6915 2010

De werknemer die zich erop beroept dat hij als gevolg van situatieve arbeidsongeschiktheid, die niet op medische gronden berust, zijn werkzaamheden niet heeft verricht en over de betrokken...
Meer...


niet werken voor rekening werkgever LJN BL3726 2010

Gesteld noch gebleken is dat werknemer meer redenen heeft opgegeven voor zijn weigering tot werkhervatting per 2 juni 2008 dan hij beschreef in zijn brief van 10 juni 2008. De arbo-arts constateerde...
Meer...


Geen voorwaarden stellen aan werkhervattingLJN BK6103 2009

Het zwaartepunt van het conflict wordt gevormd door het feit dat werkgever meende redenen te hebben om werknemer niet zonder meer te werk te stellen in de winkel te Almere, terwijl werknemer...
Meer...


conflict over overplaatsingLJN BK2768 2009

Werkgever heeft na het deskundigenoordeel van de verzekeringsarts niets ondernomen om de belemmeringen weg te nemen die - ook volgens deze arts - aan een succesvolle hervatting door werknemer in de...
Meer...


Verband conflict klachten onderbouwenLJN BI0273 2009

Voor wat de subsidiaire rechtsgrond betreft stelt het hof het volgende voorop. Is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, dan kan zich de situatie voordoen dat de werknemer zich op grond...
Meer...


BewijslastLJN BI6390 2009

In dit verband heeft in aansluiting op hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in zijn uitspraak van 27 juni 2008, (LJN BC7669) het volgende te gelden. O zal feiten en omstandigheden moeten...
Meer...


Gedrag werknemer niet toerekenbaarLJN BJ7385 2009

In dit verband is van belang dat de psychische aandoening waar werknemer aan lijdt, zich voor het eerst op 11 en 12 juli 2009 op een voor zijn omgeving schadelijke wijze heeft gemanifesteerd....
Meer...


Wil om tot re-integratie te komenLJN BC6575 2008
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Situationele arbeidsongeschiktheid als gevolg van spanningen op de werkvloer. Mislukte mediation pogingen wegens ontbreken daadwerkelijke...
Meer...


Conflict, niet werkenLJN BF9703 2008

Loonvordering: Situatieve arbeidsongeschiktheid Kantonrechter: de werknemer die een loonvordering instelt en zich erop beroept dat hij als gevolg van situatieve arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden...
Meer...


Stelplicht werknemer LJN BC7669 2008

In een geval als het onderhavige, waarin sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, kan zich de situatie voordoen dat de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke...
Meer...


Conflict, mediationLJN BC0262 2007

De kantonrechter zal (ambtshalve) de in artikel 7:629 lid 3 BW gegeven rechtsgrond voor inhouding van loon bij ziekte nog behandelen. De vraag luidt of de werknemer de genezing heeft belemmerd...
Meer...


Mediation niet verplichtLJN AZ0919 2006

Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat de door werknemer gestelde herhaalde conflicten tussen partijen betreffende de werkdruk, ook in hoger beroep, weinig handen en voeten hebben...
Meer...


Weigeren werk te hervattenLJN AX8713 2006

Ingevolge de hoofdregel van artikel 7:627 BW is de werkgever geen loon verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. De werknemer behoudt...
Meer...


Ziekmakende arbeidsomstandighedenLJN AY4100, 2006
Het hof overweegt dat ook voor honorering van een beroep op subjectieve arbeidsongeschiktheid objectivering van de klachten is vereist. Dat de werknemer zelf vindt dat hij niet kan werken, is niet de maatstaf....
Meer...


Coöperatieve opstellingLJN AZ3968 2006

Gelet op de eerder gedane pogingen van werkgever om werknemer te re-integreren, waaronder het aanbod dat werkgever met instemming van de Arbo-arts in december 2002 aan werknemer had gedaan...
Meer...


MediationJAR 2006/110

Daarbij komt dat de kantonrechter van oordeel is dat werkgever zich op dit moment nog onvoldoende heeft ingespannen om in deze kwestie uit de impasse te geraken, bijvoorbeeld door het inschakelen...
Meer...


Iemand anders aannemen tijdens arbeidsongeschiktheid LJN AY9537 2006

Het is de kantonrechter gebleken dat werkgever het werknemer vooral verwijt dat zij is overgegaan tot het verzoeken van een voorlopige voorziening. Dat kan verweerster niet kwalijk worden...
Meer...


Geen mediationJAR 2006/232

Voorop staat dat werknemer in redelijkheid niet kon verwachten dat haar wens om op zeer korte termijn drie weken vakantie te mogen opnemen buiten het seizoen zomaar zou worden gehonoreerd....
Meer...


Eigen werk, andere werkgever discussieLJN AU1036 2005

Op grond van de rapporten van de bedrijfsarts over de periode mei tot en met september 2001 komt de Raad tot de conclusie dat werknemer ten tijde van het ontslag niet in staat was zijn...
Meer...


Bewijslast werkgever wat betreft re-integratie LJN AS6296 2004

De werkgever verzet zich tegen terugkeer van werknemer op zijn oude werkplek, ondanks het deskundigenoordeel van het UWV. Zij is, gelet op hetgeen zich in het verleden heeft afgespeeld, van...
Meer...


MediationJAR 2004/155

Nu uit het overgelegde e-mailbericht blijkt dat werkgever een mediationtraject wilde ingaan zonder voorwaarden vooraf, terwijl daaruit tevens blijkt dat werknemer er niet voor voelde alle...
Meer...


mediationJAR 2004/54

Voorts moet in de beoordeling worden betrokken dat werkgever heeft geweigerd om mee te werken aan de door de Arbo-arts op 9 oktober 2003 voorgestelde mediation, waarom werknemer heeft verzocht....
Meer...


Geen gebruik mediatorJAR 2004/7

Nu arboned enerzijds en UWV anderzijds verschillend oordelen over de vraag of er nu wel of niet sprake was van een arbeidsongeschiktheid van werknemer, kan de kantonrechter zich...
Meer...


Conflict over 70 0f 100% loon tijdens ziekteJAR 2003/292

Grief III, waarin werknemer klaagt over het oordeel van de kantonrechter dat de vordering moet worden getoetst aan artikel 7:628 BW en niet aan artikel 7:629 BW, slaagt. Het hof is, anders dan...
Meer...


Voorstel mediation arbodienstJAR 2003/92

Werknemer is in dienst van werkgever. Sinds 9 september 2002 verricht hij de bedongen arbeid niet. Vanaf 1 december 2002 betaalt werkgever aan werknemer slechts 70% van zijn loon.De vordering...
Meer...


Interne of externe bemiddelaarJAR 2003/74

Vaststaat dat werknemer zich op 28 juni 2002 ziek heeft gemeld omdat er een arbeidsconflict was. Uit de toelichting van beide partijen volgt immers dat er sprake was van een stroeve...
Meer...


Niet ziek, niet werkenJAR 2003/6

Vast staat dat werknemer sinds 17 juni 2002 de overeengekomen arbeid niet heeft verricht. Het gaat hier om de toepassing van de eerste leden van de artikelen 7:628 en 7:629 BW, hierna...
Meer...


Verzoek onafhankelijk mediator in te schakelenJAR 2003/52

De kantonrechter is van oordeel dat werkgever, hoewel de ontbindingsgrond – zoals hiervoor overwogen – in de risicosfeer van werknemer ligt, in lichte mate jegens werknemer verwijtbaar...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()