Zoeken naar
 
 
 

Ziek; een greep uit de jurisprudentie van vóór 1-1-2012 deel I


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site die nummers gebruiken die met LJN beginnen, vervolgens twee hoofdletters en vier cijfers. Daarnaast...
Meer...


Adequaat medisch oordeel ontbreektLJN BU4305 2011

Gelet op deskundigenoordeel geen arbeidsongeschiktheid. Geen situatieve arbeidsongeschiktheid aangenomen wegens het ontbreken van een professionele beoordeling waaruit blijkt dat bij werkhervatting...
Meer...


dreigende uitval na werkhervattingLJN BU5142 2011

Voor zover moet worden aangenomen dat de klachten van werkneemster verdwijnen zodra zij niet meer in het binnenbad werkt, is ook in dat geval sprake van ongeschiktheid voor het werk wegens ziekte....
Meer...


niet alleen een neuropsychologisch onderzoek met tekortenLJN BU3218 2011

Beëindiging ZW-uitkering. Door de rechtbank is een neuropsycholoog geraadpleegd. De bevindingen van een neuropsycholoog en de bij neuropsychologisch onderzoek vastgestelde cognitieve tekorten op zichzelf...
Meer...


Maoc-richtlijnLJN BT8675 2011

Voldoende zorgvuldig en serieus op objectivering gericht verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Geen wezenlijke afwijkingen geobjectiveerd. FML juist vastgesteld. Alle mogelijke overschrijdingen van de...
Meer...


Enkele procenten arbeidsongeschikt LJN BR4713 2011

Deskundigenoordeel van het UWV luidt dat werknemer zijn eigen werk kan doen. De bedrijfsarts adviseert werkgever vervolgens om werknemer voorlopig voor 1 of enkele procenten arbeidsongeschikt te laten...
Meer...


re-integratie activiteiten aantonenLJN BR1276 2011

Als eerste zal worden ingegaan op de stelling van werknemer dat de oorzaak van haar arbeidsongeschiktheid is terug te voeren op het functioneringsgesprek op 27 november 2007. Uit het overgelegde gespreksverslag...
Meer...


Niet volgen protocollenLJN BR6181 2011

Weigering WIA-uitkering. Geen aanknopingspunten om meer of andere beperkingen aan te nemen. Dat is verzuimd de toepasselijke protocollen te hanteren is geen aanleiding het onderzoek door de (bezwaar)verzekeringsartsen...
Meer...


neuropsychologisch onderzoekLJN BR6114 2011

Weigering WAO-uitkering. De psychische klachten zijn door de verzekeringsartsen op juiste wijze meegewogen in hun beoordeling van de belastbaarheid van appellant. Het door appellant ingebrachte rapport...
Meer...


ziek versus wangedragLJN BR6991 2011

B is WSW werkgever

Het hof zal eerst onderzoeken of sprake is van een voorgewende reden. Met grief 2 voert werknemer aan dat er niet sprake is van verwijtbaar handelen aan zijn zijde. Het hof stelt...
Meer...


werkgever accepteert ziekmelding nietLJN BR4211 2011

In de grieven 2 t/m 5 heeft werkgever betoogd dat de kantonrechter heeft miskend dat werkgever een gegronde reden had om de loondoorbetalingsverplichting op te schorten. Werkgever was er als ervaren...
Meer...


1 of enkele procenten arbeidsongeschikt LJN BR4713 2011

Dit bevestigt naar het oordeel van de kantonrechter de bevindingen van de verzekeringsarts dat er geen aanwijzingen zijn dat werknemer zodanige beperkingen ten aanzien van het gebruik van de knieën...
Meer...


ongeschikt ploegendienst, dagdienst?LJN BQ8881 2011

De vraag moet worden beantwoord of in voldoende mate is komen vast te staan dan wel in voldoende mate aannemelijk is dat bij werkgever geen passend werk voor werknemer aanwezig is. Indien die vraag...
Meer...


Verhuisactiviteiten tijdens arbeidsongeschiktheid LJN BP9862 2011

Vast staat dat werknemer zich op 25 januari 2011 bij werkgever arbeidsongeschikt heeft gemeld wegens ziekte. Wat de precieze aard van de ziekteklachten toen was, doet niet terzake, aangezien een werknemer...
Meer...


ziek na 104 weken of nietLJN BR1104 2011

De drie medische verklaringen waarop werknemer zich beroept tonen zijn arbeidsgeschiktheid per 7 september 2009 niet aan. De schriftelijke verklaring van de [fysiotherapeute] d.d. 28 september 2009...
Meer...


privé omstandigheden niet meewegen bij vaststellen belastbaarheidLJN BP4854 2011

….Ook de in bezwaar door werknemer overgelegde brief van haar huisarts geeft volgens de bezwaarverzekeringsarts geen aanleiding voor de conclusie dat de arbeid van werknemer boven haar belastbaarheid...
Meer...


Syndroom van KorsakovJAR 2011/151

Op die regel zijn wel uitzonderingen toegelaten. Zo bepaalt lid 3 aanhef en sub a. van genoemd artikel dat er geen recht op doorbetaling is als de ziekte opzettelijk door de werknemer zelf is veroorzaakt....
Meer...


niet inname maar ziekte oorzaak arbeidsongeschiktheid LJN BP0213 2011

De opvatting van werkgever dat niet de ziekte, maar de inname van het rijbewijs moet worden aangemerkt als de primaire oorzaak voor het niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid, deelt de kantonrechter...
Meer...


ziekte en conflictLJN BQ7660 2011

Deze zaak komt, samengevat weergegeven met het oog op een doelmatige bespreking, op het volgende neer. Werknemer meldt zich ziek en werkgever betaalt haar met ingang van de maand volgend op die ziekmelding...
Meer...


rustmomentenLJN BQ6468 2011

De Raad wijst er voorts op dat de behandelend neuroloog E aangeeft dat verbetering kan worden verwacht van één of twee korte dutjes tussendoor in de werksituatie. De bedrijfsarts S geeft eveneens...
Meer...


bedrijfsarts; eerst goed te herstellen, zowel lichamelijk als mentaal LJN BQ6045 2011

In de voorhanden gegevens vindt de Raad voldoende steun voor het standpunt van UWV dat betrokkene onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Daartoe wijst de Raad op het rapport van de...
Meer...


moeilijk objectiveerbare klachtenLJN BQ5847 2011

Op grond van het voorgaande is de Raad - evenals de rechtbank - van oordeel dat niet kan worden gezegd dat het Uwv bij de voorbereiding van het bestreden besluit van 12 oktober 2007 onzorgvuldig heeft...
Meer...


Psychische klachten tgv seksueel misbruikLJN BQ3930 2011

Loonvordering. Artikel 7:629, 7:629a BW. De kantonrechter oordeelt dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat werknemer fysiek niet in staat is de bedongen werkzaamheden gedurende een aantal uren...
Meer...


alcoholgebruikLJN BQ3035 2011
ontslag op staande voet, alcoholmisbruik, persoonlijke omstandigheden, waarschuwing
Minder...


ziekmakende situatieLJN BQ1200 2011

Naar voorlopig oordeel van het hof is voldoende aannemelijk geworden dat bij werknemer (in elk geval) vanaf december 2009 sprake was van een situatie waarin bij werkhervatting psychische of lichamelijke...
Meer...


Arbeidsongeschikt en verhuisactiviteitenLJN BP9862 2011

Vast staat dat werknemer zich op 25 januari 2011 bij werkgever arbeidsongeschikt heeft gemeld wegens ziekte. Wat de precieze aard van de ziekteklachten toen was, doet niet ter zake, aangezien een werknemer...
Meer...


privé situatie weegt niet meeLJN BP6687 2011

Met de rechtbank volgt de Raad het standpunt van het Uwv dat een onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur wellicht van belang kan zijn om de oorzaak van de klachten van appellante te achterhalen,...
Meer...


Diagnose niet bepalendLJN BP6225 2011

Wat de door de reumatoloog gestelde diagnose fibromyalgie betreft is de Raad van oordeel dat enkel een gestelde diagnose niet dwingt tot het stellen van een of meer beperkingen, maar daartoe wel...
Meer...


Waarde diagnoseLJN BP6038 2011

De huisarts heeft in de anamnese in een van 17 september 2004 daterende verklaring opgenomen: “Er was volgens de reumatoloog geen sprake van fibromyalgie.”. C heeft in zijn brief van 6 februari...
Meer...


verdelen van aandachtLJN BP5978 2011

…………. De Raad wil voorts nog opmerken dat A heeft aangegeven dat sprake is van eenvoudige routinematige arbeid waarbij geen beroep wordt gedaan op het reproduceren van zaken die uit hoofde...
Meer...


onduidelijkheid over zijn arbeidLJN BP7349 2011

Uit hetgeen door partijen is aangevoerd en ter onderbouwing is overgelegd kan het hof niet in voldoende mate een beeld vormen van de feitelijke werkzaamheden zoals deze gedurende de werkdag achtereenvolgens...
Meer...


Plausibel en consistentLJN BP7237 2011

In vaste rechtspraak van de Raad ligt besloten dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen. Feiten of omstandigheden...
Meer...


Vermoeidheid na baarmoederhalskankerLJN BP7016 2011

Herziening WAZ-uitkering berust op goede gronden. De Raad heeft een gynaecologisch oncoloog als deskundige benoemd. Deze deskundige wordt gevolgd. Deze deskundige heeft geconcludeerd dat de restgevolgen...
Meer...


UrenbeperkingLJN BP5164 2011

Met betrekking tot de Standaard Verminderde Arbeidsduur verwijst de Raad naar zijn uitspraken van 4 juli 2006 (LJN AY3613) en 10 november 2006 (LJN AZ2814) waarin is overwogen dat de Standaard een...
Meer...


Discrepantie LJN BP4877 2011
Volgens de bezwaarverzekeringsarts kan de klachtentoename niet verklaard worden uit de recente objectieve bevindingen uit de curatieve sector. De bezwaarverzekeringsarts constateert op grond van alle...
Meer...


met ADHD kunnen werkenLJN BP4883 2011

…. Nu geen nieuwe medisch informatie is overgelegd ziet de Raad geen aanleiding voor twijfel aan de in de FML opgenomen beperkingen ten aanzien van rug- en beenbelasting.

Het standpunt van werknemer...
Meer...


UrenbeperkingLJN BP3328 2011

De Raad stelt voorop, zoals ook door de rechtbank aangegeven, dat het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel wordt gevolgd. De Raad ziet in het...
Meer...


Gaat om de beperkingen LJN BO7222 2010

Herziening WAO-uitkering. In de enkele omstandigheid dat de bezwaarverzekeringsarts niet de diagnose CVS heeft gesteld en de behandelend internist wél, ziet de Raad geen grond voor het oordeel dat...
Meer...


clusterhoofdpijnLJN BO2861 2010

De Raad is op grond van de gedingstukken niet tot de conclusie gekomen dat in de op 10 juli 2008 door de bezwaarverzekeringsarts vastgestelde FML de uit de clusterhoofdpijn voortvloeiende beperkingen...
Meer...


minder belastbaar door thuissituatieLJN BN8391 2010

Met de stelling dat werknemer op 23 oktober 2005 in staat was om 20 uur per week te werken kan de deskundige instemmen met dien verstande, dat haar dit niet mogelijk zal zijn naast de verzorging van...
Meer...


bewijslast bij werkgever LJN BN0508 2010

Het hof overweegt dat de kantonrechter de bewijslast juist heeft verdeeld. Indien de werknemer stelt arbeidsgeschikt te zijn en zich beschikbaar stelt voor de bedongen arbeid terwijl de werkgever...
Meer...


UWV; arbeidsgeschiktLJN BO7657 2010

Ofschoon partijen van mening verschillen over de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid van werknemer en dus sprake is van een opzegverbod, stelt de kantonrechter vast dat de gronden die...
Meer...


werkgever meent dat werknemer niet ziek isLJN: BP0212 2010

Partijen twisten over de vraag of werknemer zich op goede gronden ziek heeft gemeld en daarom mocht thuisblijven. Niet in geschil is dat werknemer recht had op doorbetaling van zijn loon indien hij...
Meer...


DrankmisbruikLJN BP0213 2010

De opvatting van werkgever dat niet de ziekte, maar de inname van het rijbewijs moet worden aangemerkt als de primaire oorzaak voor het niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid, deelt de kantonrechter...
Meer...


Deskundigenoordeel, arbeidsongeschikt volgens het UWVLJN BO7491 2010

Werknemer vordert op grond van artikel 7:658 althans 7:611 BW dat zijn gewezen werkgever hem de schade vergoedt die hij lijdt (onder meer) doordat hij, nadat hij wegens psychische klachten was uitgevallen,...
Meer...


sociaal maatschappelijke problemenLJN BO7582 2010

In haar rapportage van 1 april 2008 heeft de bezwaarverzekeringsarts beschreven dat appellante te maken heeft met vele problemen op het sociaal maatschappelijk vlak en dat zij stap voor stap bezig...
Meer...


niet de diagnose maar de beperkingen relevantLJN BO7222 2010

In de enkele omstandigheid dat de bezwaarverzekeringsarts niet de diagnose CVS heeft gesteld en de behandelend internist wél, ziet de Raad geen grond voor het oordeel dat het medisch onderzoek onvoldoende...
Meer...


Alcoholverslaving, hepatitis, pancreatitusLJN BO7208 2010

Er bestaat een behandelmethode en een kans op herstel
verbetering op relatief korte termijn mogelijk
Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is volledig...
Meer...


Informatie zelf overleggenLJN bl0371 2010

Niet is kunnen blijken dat het verzekeringsgeneeskundige onderzoek op basis waarvan het bestreden besluit is genomen, niet zorgvuldig of niet volledig is geweest dan wel heeft geleid tot conclusies...
Meer...


Onderzoek UWV onvoldoendeLJN bl0276 2010

Gebrek aan gegevens niet voor rekening van de werknemer
Werknemer, inmiddels 28 jaar oud, heeft met een op 22 november 2006 door het Uwv ontvangen formulier een Wajong-uitkering aangevraagd. Volgens...
Meer...


AspergerLJN BL5751 2010

Uit vaste jurisprudentie van de Raad over artikel 25, tweede lid, van de AAW, zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 20 december 1994, LJN AL0365, RSV 1995/130, welke jurisprudentie zijn gelding...
Meer...


UWV mag op eigen oordeel afgaan, geen info vragen behandelend sectorLJN BL6099 2010

Evenals in beroep ligt in hoger beroep uitsluitend voor de vraag of in de door de bezwaarverzekeringsarts op 15 oktober 2007 enigszins aangescherpte FML tevens een urenbeperking (van 4 uur per dag...
Meer...


Oncologische behandelingLJN bl6062 2010

De Raad is, met de rechtbank, van oordeel dat de verzekeringsartsen op goede gronden tot het oordeel zijn gekomen dat er geen medische noodzaak is tot het (blijven) stellen van een urenbeperking....
Meer...


Diagnose niet relevant maar de beperkingenLJN BO5384 2010

Niet de diagnose maar de te objectiveren beperkingen zijn doorslaggevend. Werknemer heeft geen (verdere) medewerking gegeven aan het onderzoek door de door de Raad ingeschakelde deskundige. Dit betekent...
Meer...


Hersteld verklaring per directLJN BO6157 2010

Geschikt geacht voor "zijn" werk. Geen recht meer op ziekengeld. Geen onbevoegd genomen besluit. Hersteldverklaring op dezelfde dag van het medisch onderzoek: er is geen sprake van de situatie waarbij...
Meer...


regelmatig bezoek trombosedienstLJN BM5093 2010

Naar aanleiding van hetgeen werknemer in hoger beroep voorts naar voren heeft gebracht, verenigt de Raad zich met het standpunt van het Uwv dat de door werknemer tweewekelijks af te leggen bezoeken...
Meer...


begeleiding coachingLJN BL7369 20

Geen recht op een Wajong-uitkering. De deskundige G heeft op de vraag van de rechtbank of hij zich kan vinden in de door bezwaarverzekeringsarts E op 27 april 2007 aangepaste FML geantwoord. Naar het...
Meer...


Urenbeperking LJN BL8104 2010

De Raad kan zich geheel scharen achter het oordeel van de rechtbank en de geformuleerde overwegingen. Dat betekent dat ook de Raad van oordeel is dat niet is gebleken van een toereikend objectief-medisch...
Meer...


CVS Chronisch VermoeidheidssyndroomLJN BL8110 2010

De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank aangaande de medische grondslag en onderschrijft de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen. De Raad merkt voorts op dat, zo het Verzekeringsgeneeskundig...
Meer...


urenbeperkingLJN BL8097 20

De Raad is van oordeel dat, nu de bezwaarverzekeringsarts zich nadrukkelijk heeft afgevraagd of een medische urenbeperking noodzakelijk was en daarbij de in de Standaard Verminderde Arbeidsduur genoemde...
Meer...


VerslavingLJN BC1551 2008

De Raad wijst er allereerst op dat een verslaving aan verdovende middelen op zich niet als een ziekte of gebrek in de zin van artikel 18 van de WAO wordt aangemerkt. Indien echter uit die verslaving...
Meer...


DrankgebruikLJN BB2727 2007

De Raad is evenals de rechtbank van oordeel dat de medische grondslag van het bestreden besluit niet ontoereikend of onjuist is. Daartoe heeft de Raad in aanmerking genomen dat de verzekeringsarts...
Meer...


Standaard verminderde arbeidsduurLJN BJ1982 2009

Het standpunt van werknemer dat er gelet op de Standaard verminderde arbeidsduur vanwege zijn energetische beperkingen voor de verzekeringsarts een indicatie bestaat hem in uren beperkt te achten...
Meer...


DepressieLJN BJ7873 2009

Herziening WAO-uitkering. Regeling Verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten. Protocol is hulpmiddel bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Protocol is geen "checklist"....
Meer...


Schizofrenie, gedrag op het werkLJN BO4969 2010

Eind 2003 begonnen zich bij werknemer de eerste symptomen van schizofrenie te openbaren. Werkgever heeft Van werknemer opgeroepen om de situatie op 2 februari 2004 te bespreken; bij die gelegenheid...
Meer...


consistent verhaal van de beoordelend artsLJN BO4977 2010

De Raad kan het standpunt van het UWV, inhoudende dat de rechtbank een te grote waarde aan het expertiserapport van K heeft toegekend niet volgen. De rechtbank heeft haar oordeel dat het UWV de beperkingen...
Meer...


Psychotherapeutische behandeling LJN BO3770 2010

Werknemer kan zich niet vinden in de aangevallen uitspraak omdat hierin onvoldoende rekening is gehouden met zijn klachten waarvoor hij sinds januari 2008 onder psychotherapeutische behandeling is....
Meer...


Eerste ziektedagLJN BO3636 2010

Op het aanvraagformulier WIA heeft werknemer aangegeven dat de ziekte zich in juni 2002 heeft geopenbaard, vlak na het intreden van zijn werkloosheid. In de loop van de procedures in bezwaar, beroep...
Meer...


Hoog ziekteverzuim??LJN BO2617 2010

Werkgever heeft haar verzoek gebaseerd op gewijzigde omstandigheden, inhoudende dat sprake zou zijn van regelmatig ziekteverzuim van werknemer. De kantonrechter stelt voorop dat alleen wanneer bijzondere...
Meer...


MigraineklachtenLJN BO3658 2010

De (bezwaar)verzekeringsarts heeft voldoende gemotiveerd aangegeven waarom de vermoeidheidsklachten, gezien het functioneren van appellante op micro-, meso- en macroniveau, niet tot meer beperkingen...
Meer...


diagnoseLJN BO3257 2010

Afwijzing verzoek om terug te komen van het onaantastbaar geworden besluit, waarbij de WAO-uitkering is verlaagd. De Raad is van oordeel dat de constatering en diagnose in de periode van december 2005...
Meer...


geschil over arbeidsongeschiktheidJAR 2010 193

Werkgever heeft op 10 juli 2009 het loon van werknemer stopgezet. Kennelijk heeft zij toen toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 7:629 lid 3 onder c BW (partijen lijken dit artikel soms te...
Meer...


Langdurig aangenomen urenbeperkingLJN BO2001 2010

Herziening WAO-uitkering naar de arbeidsongeschiktheidsklasse van 25 tot 35%. De rechtbank oordeelde dat de door de bezwaarverzekeringsarts gegeven motivering onvoldoende grondslag oplevert om de...
Meer...


motivering geen urenbeperkingLJN: BO1647 2010

Herziening WAO-uitkering. De rechtbank heeft ten onrechte de omvang van het geding beperkt tot de vraag of het Uwv voor de werknemer een urenbeperking had moeten aannemen. De aangevallen uitspraak...
Meer...


Door werknemer aangegeven beperkingen niet leidendLJN BN8678 2010
…De verzekeringsarts heeft daarbij de conclusie getrokken dat ten onrechte van de zijde van werkgever is gesteld dat er geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn en dat eveneens ten onrechte re-integratie-activiteiten...
Meer...


WIA oordeel minder relevantLJN BN8678 2010

…De verzekeringsarts heeft daarbij de conclusie getrokken dat ten onrechte van de zijde van werkgever is gesteld dat er geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn en dat eveneens ten onrechte re-integratie-activiteiten...
Meer...


WAO ziekte gebrekLJN BN9344 2010

Toekenning WAO-uitkering aan werknemer. Beroep ingesteld door werkgever. Het Uwv heeft in voldoende mate aan de op hem rustende onderzoeksplicht voldaan. Geen gegevens aangedragen die aanknopingspunten...
Meer...


SomatisatiestoornisLJN BN9198 2010

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het door betrokkene tegen het besluit van 29 december 2005 ingediende beroep gegrond verklaard en dit besluit vernietigd. Hiertoe heeft de rechtbank...
Meer...


Geen ernstige depressie LJN BN8765 2010

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of werknemer terecht het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst...
Meer...


Depressie afdoende behandeldLJN BN8780 2010

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of het Uwv terecht het tijdvak van 104 weken waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Het...
Meer...


Situatieve arbeidsongeschiktheid LJN BM6079 2010

Onderdeel 1.2 faalt. Voor de aanspraak op loon ingevolge art. 7:629 BW is vereist dat de werknemer verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten in verband met ongeschiktheid wegens ziekte, zwangerschap...
Meer...


Visus 75%LJN BN5801 2010

De oogarts vond de vastgestelde visus van 75% niet verontrustend. Volgens de bezwaarverzekeringsarts is een visus van 75% niet dusdanig slecht, dat hiermee in termen van beperkingen rekening wordt...
Meer...


Alcohol in het bloedLJN BL6639 2010

De kantonrechter acht het noodzakelijk dat in ieder geval (ook) deskundigenonderzoek plaatsvindt. Daarbij zal dan in essentie aan de orde dienen te komen de vraag of en zo ja, onder welke omstandigheden...
Meer...


Alcohol in het bloedLJN BL6640 2010

Werkgever heeft aan de gevraagde voorwaardelijke ontbinding primair de dringende reden ten grondslag gelegd die heeft geleid tot het ontslag op staande voet………..

Ter zake van de subsidiaire...
Meer...


Geen medische eindsituatieLJN BN4432 2010

Naar het oordeel van de Raad heeft betrokkene te lang vastgehouden aan re-integratie in het eerste spoor door volledige herplaatsing in het eigen werk na te streven, terwijl dit zich niet verdroeg...
Meer...


chronisch aspecifiek pijnsyndroom LJN BN4456 2010

De Raad stelt – in navolging van de rechtbank vast – dat zowel bij het medisch onderzoek op 25 februari 2008 als bij het onderzoek door de bezwaarverzekeringsarts op 2 april 2008 op zorgvuldige...
Meer...


aspecifieke rugklachtenLJN BN4448 2010

Uit het arbeidskundig rapport van 22 juli 2008 blijkt dat werknemers werk als machine-operator rugbelastende elementen kende. De Raad wijst er echter op – in navolging van de rechtbank – dat de...
Meer...


drugsverslaving LJN BN3625 2010

Bij brief d.d. 3 april 2009 heeft werkgever werknemer opgeroepen voor het spreekuur van de Arbo-arts op donderdag 9 april 2009, te 13.00 uur. In de brief vermeldt werkgever voorts dat werknemer in...
Meer...


Ziek-niet ziek bij conflictLJN BM6108 2010

Twee maanden vóór einde arbeidsovereenkomst wordt werkneemster verteld dat werkgever niet met haar verder wil. Werkneemster meldt zich direct ziek. Werkgever accepteert ziekmelding niet en schakelt...
Meer...


onder invloed op het werkLJN BL6639 2010
Op 13 juni 2008 heeft de toenmalig leidinggevende van werknemer, de heer Q-1, een onderhoud met werknemer gehad. In dat gesprek is aan werknemer aangegeven dat de leidinggevende de indruk had dat werknemer...
Meer...


PTSSLJN BN2385 2010

Uit de brief van 20 mei 2008 komt naar voren dat werknemer eenmaal per twee maanden wordt gezien door de psychiater. De medicatie werd onveranderd gelaten. Uit de brief van 25 oktober 2006 komt...
Meer...


Onduidelijkheid over ziekmeldingLJN BK5337 2009
De bedoeling van de wetgever met de door art. 7:629a BW verlangde deskundigenverklaring bij een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte is, blijkens de MvT (Tweede Kamer 1995/1996, 24 439 nr. 3 p....
Meer...


Ziekmelding onderbouwenLJN BK7495 2010

De stelling van werknemer dat zij zich op 28 juli 2006 bij werkgever ziek heeft gemeld, wordt door laatstgenoemde ontkend. Werknemer heeft van haar stelling geen bewijs aangeboden. Aan de hiervoor weergegeven...
Meer...


Geen duurzaam benutbare mogelijkhedenLJN BM9369 2010

Ook volgens de Raad heeft de (bezwaar)verzekeringsarts overtuigend gemotiveerd dat bij werknemer geen sprake is van een situatie van “geen duurzame benutbare mogelijkheden” als bedoeld in de arbeidsongeschiktheidsregelgeving....
Meer...


Prognose van de beperkingenLJN BL5497 2010

Dat de neurochirurg geen mogelijkheden zag voor chirurgische therapie en werknemer heeft doorverwezen naar een pijnteam, betekent volgens de rechtbank niet dat er, zoals werknemer meent, geen behandelmogelijkheden...
Meer...


Prognose van een alcoholverslavingLJN 2010 BK037
Hoewel werknemer op 3 juli 2009 de verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan zijn positie als gezagvoerder op grove wijze heeft geschonden, moet deze ernstige misstap worden beoordeeld in het licht...
Meer...


prognoseLJN BL5497 2010

In hoger beroep heeft werknemer een aantal stukken van medisch aard in het geding gebracht. Het betreft in de eerste plaats een brief van 20 februari 2009 van de neurochirurg Z, waarin wordt vermeld...
Meer...


Beperkingen vanwege sociale problematiekLJN BN2050 2010
Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat het medisch onderzoek door de (bezwaar)verzekeringsarts onzorgvuldig is geweest, dan wel dat de uitkomst daarvan...
Meer...


ziekte de oorzaak of andere problemen?LJN BM9282 2010

Geoordeeld wordt dat een aantal verwijten samenhangt met de psychische toestand van de werknemer. In zoverre moet worden geoordeeld dat het ontbindingsverzoek verband houdt met de ziekte van de werknemer....
Meer...


Geschikt eigen werkLJN BN0508 2010

In grief III betoogt Werkgever op zich terecht dat het arbeidsongeschiktheidsbegrip in de WAO en het ziektebegrip van artikel 7:629 BW niet geheel samenvallen. Werkgever gaat er evenwel ten onrechte...
Meer...


Urenbeperking als ondersteuning van re-integratie LJN BN0209 2010

Met juistheid heeft de rechtbank in de aangevallen uitspraak onder het kopje “Beoordeling” uiteengezet waarom de gronden van werknemer gericht tegen de medische grondslag van het besluit – waaronder...
Meer...


objectief medisch vast te stellen stoornisLJN BN0731 2010

Let op, dit is een zaak van aan particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar!

Werknemer heeft gesteld dat bij hem sprake is van medisch objectiveerbare stoornissen waardoor hij beperkt is in zijn...
Meer...


Subjectieve klachten wegen niet meeLJN BM6811 2010

De Raad volgt de bezwaarverzekeringsarts in zijn conclusie dat de in hoger beroep overgelegde informatie geen wezenlijk nieuw licht werpt op de gezondheidstoestand van werknemer. De subjectieve klachtenbeleving...
Meer...


UrenbeperkingLJN BL9282 2010

Met betrekking tot de vraag of met een medische urenbeperking van vier uur per dag/20 per week de belastbaarheid van werknemer op juistheid is gewaardeerd, overweegt de Raad dat hij in de rapporten...
Meer...


Causaal verband pijnklachten en afwijkingen ontkentLJN BM6215 2010

Werknemer is in verband met haar rugklachten door UWV jarenlang volledig arbeidsongeschikt geacht. UWV kan bij een herbeoordeling tot het oordeel komen dat klachten, die onverminderd voortduren, niet...
Meer...


Gewijzigde medische inzichtenJAR 2010/2

Op grond van artikel 7:629a BW moet bij het instellen van een loonvordering als de onderhavige een deskundigenverklaring worden overgelegd. Het doel van deze bepaling betreft in het algemeen...
Meer...


AdipositasLJN BK2321 2009
………… De rechtbank leidt daaruit af dat inspanningen om door het realiseren van gewichtsreductie te komen tot verruiming van de re-integratiemogelijkheden gerekend kunnen worden tot de redelijkerwijs...
Meer...


Psychische klachtenLJN BM4118 2010

In opdracht van de Raad heeft psychiater S op 21 november 2008 rapport uitgebracht. In het rapport is bij werknemer de diagnose (depressieve stoornis, matig ernstig, chronisch) gesteld. Per 28 oktober...
Meer...


Niet alleen afgaan op subjectieve klachtenLJN BM2353 2010

In vaste jurisprudentie van de Raad ligt besloten dat het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel wordt gevolgd, tenzij op grond van bijzondere...
Meer...


SomatiseringLJN BM1424 2010
De bezwaarverzekeringsarts heeft in dit verband het volgende aangegeven.
“De beschikbare gegevens van werkgever en arbodienst maken duidelijk dat werkgever/arbodienst een te weinig, actieve, activerende...
Meer...


Overmatig alcohol gebruikBM0518 2010
Het beroep op de uitspraken van de Raad van 31 augustus 2007 (LJN BB2727) en 8 januari 2008 (LJN BC1551) slaagt evenmin. In die uitspraken heeft de Raad overwogen dat een verslaving aan alcohol of verdovende...
Meer...


Ziek of niet ziek wie bepaaldBL1522 2010
Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in eerste instantie zelf bepaalt wanneer sprake is van ziekte en van herstel. Indien de werkgever aan het standpunt van de werknemer twijfelt, kan de bedrijfsarts...
Meer...


Verantwoordelijkheid re-integratie bij de werkgeverLJN BM1246 2010
Vastgesteld kan worden dat de stukken voldoende steun bieden voor de conclusie van appellant dat in het relevante tijdvak ten aanzien van werkneemster sprake is geweest van onvoldoende re-integratie-inspanningen...
Meer...


Diagnose versus beperkingenLJN BM1957 2010

Het door de huisarts uitgesproken vermoeden van de aanwezigheid bij werknemer van de ziekte van Hashimoto betekent niet dat de beperkingen onjuist zijn vastgesteld. Naar het oordeel van de...
Meer...


Alcohol verslavingLJN BL0860 2010

Vastgesteld is door de bezwaarverzekeringsarts dat gesproken kan worden van dysthymie en dat niet is voldaan aan alle criteria voor de diagnose depressieve stoornis. Een verslaving aan alcohol...
Meer...


Third opinionJAR 2010/2

Op grond van artikel 7:629a BW moet bij het instellen van een loonvordering als de onderhavige een deskundigenverklaring worden overgelegd. Het doel van deze bepaling betreft in het algemeen...
Meer...


Ziek, niet ziekLJN BL4067 2010

Werknemer heeft de vernietigbaarheid van de opzegging gevorderd, met een beroep op art. 7:670 lid 1 BW. Werkgever heeft hier primair tegenin gebracht dat werknemer op 25 juni 2009 niet ziek was....
Meer...


Mening bedrijfsarts en verzekeringsarts prevaleertLJN BK9303 2010

Tussen partijen is niet in geschil dat werknemer ziek is. Wel verschillen zij van mening of werknemer in staat is tot het verrichten van passende arbeid in het kader van zijn re-integratie....
Meer...


Simulatie aan de orde, onderbouwenJAR 2010/83

Aan werkgever moet onmiddellijk worden toegegeven dat werknemer verplicht was en is om tijdens zijn ziekte passende vervangende werkzaamheden te verrichten, voor zover hij daartoe in staat...
Meer...


Vervallen van de urenbeperkingLJN BK7045 2009

Ook naar het oordeel van de Raad kan uit de door en namens betrokkene in het geding gebrachte stukken niet (geobjectiveerd) worden afgeleid dat acht uur werken in de door het UWV voor...
Meer...


Werknemer mag zich arbeidsongeschikt beschouwenLJN BK2046 2009

Gelet op die feiten en omstandigheden kan naar het oordeel van de kantonrechter niet gezegd worden dat van werkgever redelijkerwijs niet gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te...
Meer...


Alcoholprobleem in casu geen ziekteLJN BK2771 2009

De bedrijfsarts heeft de werknemer na een bezoek aan het spreekuur per 8 september 2009 100% arbeidsgeschikt geacht. De werknemer heeft in deze procedure geen andersluidend deskundigenoordeel...
Meer...


VerslavingLJN BK1667 2009

In zijn algemeenheid mag van een werkgever worden verlangd dat een werknemer met de staat van dienst als werknemer de kans wordt geboden om met hulp van zijn werkgever van zijn drugs-...
Meer...


Alcohol tijdens het werkLJN BK0371 2009

Werknemer verkeerde bij de melding voor zijn vlucht op 3 juli 2009 onder invloed van alcohol; er werden in zijn adem en bloed te hoge promillages alcohol aangetoond. Hoewel werknemer op...
Meer...


Dagverhaal niet goed vastgelegdLJN BJ2140 2009

Niet ter discussie staat dat de ziekte CML vermoeidheidsklachten geeft en dat klachten van moeheid tevens een bekende bijwerking zijn van het gebruik van het medicijn Glivec. Partijen...
Meer...


ObjectiveerbaarheidLJN BJ2520 2009

Het UWV heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen aanleiding (meer) bestaat voor het aannemen van een urenbeperking. De Raad heeft vastgesteld dat er daartoe, door de verzekeringsarts...
Meer...


Oordeel huisarts; werknemer kan niet werkenLJN BJ0718 2009

In hoger beroep heeft appellant opnieuw gewezen op de door de huisarts afgegeven verklaring van 24 april 2008. De huisarts heeft daarin een overzicht gegeven van de bij werknemer bestaande...
Meer...


Anamnese LJN BJ7090 2009

Uit het rapport van B valt af te leiden dat hij bij zijn oordeelsvorming goeddeels gegeven is uitgegaan van hetgeen werknemer hem bij het afnemen van de anamnese aan subjectieve klachten heeft...
Meer...


Gedrag werknemer niet toerekenbaarLJN BJ7385 2009

In dit verband is van belang dat de psychische aandoening waar werknemer aan lijdt, zich voor het eerst op 11 en 12 juli 2009 op een voor zijn omgeving schadelijke wijze heeft gemanifesteerd....
Meer...


Niet diagnose is bepalendLJN BJ4692 2009

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid gaat het niet om de (precieze) diagnose, maar om de uit de gediagnosticeerde aandoening volgende beperkingen voor het verrichten...
Meer...


Proefperiode onderbouwenLJN BK1711 2009

Ten aanzien van de hersteld melding voor 95% per 17 december 2007 overweegt de kantonrechter als volgt. Op advies van de bedrijfsarts, zoals hiervoor aangehaald, is met ingang van 1...
Meer...


Diagnose niet bepalendLJN BJ1633 2009

Anders dan werknemer veronderstelt, is een diagnose niet van beslissende betekenis bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid. De bezwaarverzekeringsarts heeft in zijn in beroep...
Meer...


OvergewichtLJN BJ6847 2009

De Raad ziet in hetgeen werknemer in hoger beroep heeft aangevoerd geen reden voor een ander oordeel. Het in hoger beroep overgelegde huisartsjournaal van 19 februari 2007 bevat geen nieuwe...
Meer...


Informatie uitwisseling bedrijfsarts en verzekeringsarts LJN BJ3970 2009

Uit de tekst van en toelichting op de Standaard - die is opgesteld voor en door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen - volgt naar het oordeel van de Raad dat deze Standaard niet van toepassing...
Meer...


AlcoholmisbruikLJN BJ7396 2009

De vraag of de gedragingen van werknemer een dringende reden voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren, indien die gedragingen hem niet zouden kunnen worden verweten, is echter...
Meer...


Maagklachten, maagzweer, niet direct arbeidsongeschikt LJN BI0273 2009

Uit de hiervoor aangehaalde verklaring blijkt voldoende dat werknemer in de betrokken periode maagklachten ondervond. Daaruit kan evenwel niet - anders dan [appellant] ingang tracht te...
Meer...


Cocaïne verslavingLJN BI1641 2009

Sinds 2002 heeft werknemer ernstige psychische klachten (schizofrenie). Als gevolg daarvan is hij in 2002 voor een periode van vijf maanden uitgevallen. In de jaren 2003 tot en met 2005 is...
Meer...


Verlies vliegbevoegdheid bij langdurige arbeidsongeschiktheidLJN BH6517 2009

Werknemer stelt dat hij vanaf 20 juni 2002 volledig arbeidsgeschikt is, op basis van het hierboven onder de feiten aangehaalde advies van de bedrijfsarts van 19 juni 2002 en de beslissing...
Meer...


Zwangerschap en depressie, oorzaak life eventLJN BH1657 2009

Ingevolge artikel 29a, vierde lid, van de ZW heeft de vrouwelijke verzekerde, nadat het recht op uitkering ingevolge de Wet arbeid en zorg is geëindigd, recht op ziekengeld ter hoogte van...
Meer...


Niet objectiveerbaarLJN BG9604 2009

Met de rechtbank moet de Raad concluderen dat het geheel van beschikbare medische gegevens en rapporten onvoldoende aanknopingspunten biedt om aan te nemen dat met betrekking tot de chronische...
Meer...


Drugsgebruik, disfunctioneren aan kunnen tonenLJN BH9145 2009

Aan het verleende ontslag is het navolgende voorafgegaan:
werknemer heeft zich op 12 september 2008 op aanraden van een collega bij de bedrijfsarts gemeld met de mededeling dat hij een drugsprobleem...
Meer...


CocaïneverslavingLJN BD6492 2008

Niet in geschil is dat werknemer sinds 18 februari 2008 wegens ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten. Partijen twisten over de vraag of de ziekte door haar opzet is veroorzaakt....
Meer...


Ziekmelding met terugwerkende krachtBC4967 2008
…. Hij (bedrijfsarts) heeft verklaard dat hij werknemer op 25 november 2004 heeft onderzocht. Hij heeft vastgesteld dat werknemer een ziekte van neurologische aard had die beperkingen voor zijn werk...
Meer...


Dagbehandeling verslaving is ziekte gebrekLJN BC1551 2008

De Raad wijst er allereerst op dat een verslaving aan verdovende middelen op zich niet als een ziekte of gebrek in de zin van artikel 18 van de WAO wordt aangemerkt. Indien echter uit die verslaving...
Meer...


Geen objectiveerbare klachtenLJN AZ9594 2007

Werknemer valt in sept 2002 uit voor werk vrachtautochauffeur wegens pijnklachten in de rechterzij. Op 14 oktober 2002 hervat hij zijn werkzaamheden maar valt met dezelfde klachten weer uit....
Meer...


Alcohol drugsverslavingJAR 2007/237

De vordering wordt afgewezen nu de kantonrechter van mening is dat de verslaving aan alcohol en drugs als gevolg waarvan eisende partij ziek is geworden en enige maanden niet heeft kunnen werken,...
Meer...


Geschikt voor een deel van het werk?LJN AV2488 2006

Werkgevers hebben de medische oordelen betreffende de beperkingen die voor werknemer gelden, zoals die blijken uit de rapportage van de longarts en de verzekeringsarts van het UWV niet...
Meer...


Mag eigen werk niet doen vanwege veiligheidseisenLJN AV2007 2006

Bij de in aanmerking komende arbeid gaat het in dit geval om het eigen werk van werknemer als treinmachinist, zijn zogeheten maatmanarbeid. Evenzeer naar vaste rechtspraak van de Raad...
Meer...


Alcoholverslaving, inspanningen werkgever LJN AV7917 2006

Ter zitting is gebleken dat partijen verschillend aankijken tegen het alcoholprobleem van werknemer. Werkgever heeft de indruk dat er weliswaar een probleem is maar dat werknemer, die...
Meer...


Geen bedongen arbeid maar arbeidstherapieLJN AX2216 2006

Artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ziektewet bepaalt dat geen ziekengeld wordt uitgekeerd, indien de verzekerde uit hoofde van zijn dienstbetrekking recht heeft op loon...
Meer...


Geen verbetering situatieLJN AV9064 2006

Voorts sluit de Raad zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat een verlaging of intrekking van een uitkering ook mogelijk is zonder dat sprake is van een duidelijke verbetering van de gezondheidssituatie...
Meer...


Psychose, detentie, opnameJAR 2005/227

In deze zaak moet op grond van het voormelde vonnis van de strafrechter worden aangenomen dat aan werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt van de destijdse misdragingen die tot zijn detentie...
Meer...


In deeltijd hervatten, urenbeperkingJAR 2004/274

Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Aangezien werkgever de stelling van werknemer dat de arbeidsovereenkomst per 20 mei 2002 (hervatting van 18 uur per week) dan wel per 2 augustus...
Meer...


Verslavingsproblematiek is een ziekteLJN AF6613 2003

Nadere overwegingen met betrekking tot de geweigerde ontbinding.
Voorop gesteld moet worden dat werknemer sinds 16 oktober 2002 wegens ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden uit te voeren....
Meer...


Hernieuwde uitvalJAR 2002/49

Voor de beoordeling van hetgeen in deze zaak tussen deze twee procespartijen onder bedongen werkzaamheden dient te worden verstaan, is van belang wat werknemer en werkgever met elkaar zijn overeengekomen....
Meer...


Geen ziekmeldingJAR 2001/216
Lastig met wat citaten weer te geven uitspraak van de HR, zie liever de volledige tekst.

Werknemer, is op 28 april 1975 bij werkgever in dienst getreden in de functie van beëdigd controleur. Werknemer...
Meer...


Ziek volgens verzekeringsarts, niet volgens de werknemer JAR 2000/163

Bij besluit van 1 september 1992 is de AAW/WAO-uitkering ingetrokken aangezien werknemer in staat werd geacht ander passend werk te verrichten. Tegen die beslissing heeft werknemer beroep aangetekend,...
Meer...


Duidelijkheid over behandelaarsJAR 1999/30

Dat neemt niet weg dat het door werkgever verleende ontslag op staande voet, voor zover gebaseerd op haar ongeoorloofd werkverzuim in de periode van 6 tot 16 maart 1998, getoetst moet worden...
Meer...


Hersteld verklaardJAR 1995/79

Anders dan in de zaken-Roovers/De Toekomst en -Van Haaren/Cehave was in de onderhavige zaak geen sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Werknemer was arbeidsgeschikt verklaard...
Meer...

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()