Zoeken naar
 
 
 

Controle op arbeidsongeschiktheid; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke...
Meer...


Schending controlevoorschriften bij ziekte. JAR 2011/287

Op 22 maart 2011 heeft werknemer zich ziek gemeld met burn-out klachten. Partijen hebben ter zake afwijkende controlevoorschriften met elkaar afgesproken, kort na de ziek melding en bij brieven van...
Meer...


Verhuisactiviteiten tijdens arbeidsongeschiktheid LJN BP9862 2011

Vast staat dat werknemer zich op 25 januari 2011 bij werkgever arbeidsongeschikt heeft gemeld wegens ziekte. Wat de precieze aard van de ziekteklachten toen was, doet niet terzake, aangezien een werknemer...
Meer...


Arbeidsongeschikt in MarokkoJAR 2011/115

Het ontbreken van een oordeel van een deskundige van het UWV kan redelijkerwijze niet aan Werknemer tegen worden geworpen. Immers heeft hij wel een oordeel gevraagd over zijn arbeidsongeschiktheid...
Meer...


overtreding gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid LJN BQ5705 2011

Het staat vast dat werknemer in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid door niet haar verpleegadres door te geven toen zij zich op 24 mei 2006 ziek meldde. Dat valt...
Meer...


Kunnen reizenJAR 2011/120

Het geschil van partijen spitst zich in de kern toe op de vraag of de werknemer gehoor had moeten geven aan de verzoeken van werkgever om – eerder dan 4 oktober 2010 – terug te keren naar Nederland....
Meer...


ziekmeldingJAR 2011/95

Dat de ziekmelding al op 8 september 2010 is gedaan, is vooralsnog onvoldoende zeker. Werknemer stelt weliswaar dat eerst hij en later zijn echtgenote die dag ziekmeldingen hebben gedaan, maar hiertegenover...
Meer...


zieke werknemer controleren, JAR 2011/79
In wezen heeft werkgever als grond voor de loonsanctie niet méér gesteld dan de weigering van werknemer om begin november 2010 te komen praten over de werkhervatting voor twee tot uiteindelijk 10 uren...
Meer...


Naar buitenland tijdens ziekteLJN BP7000 2011

Het navolgende behelst dan ook slechts een voorlopig oordeel.
Werknemer heeft niet dan wel onvoldoende weersproken dat werkgever haar eind 2009 en begin 2010 herhaaldelijk, en ook schriftelijk, heeft...
Meer...


overtreding controlevoorschriftenLJN BP5206 2011

Eiser vordert in kort geding wedertewerkstelling na door werkgever op non-actief te zijn gesteld wegens overtreding van de voorschriften bij ziekte. Werknemer legt aan zijn vordering (primair) ten...
Meer...


ziekmelding te laatLJN BP4892 2011
Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken staat tussen partijen het volgende vast.
Werknemer is met ingang van 1 februari 2009 bij werkgever in dienst getreden...
Meer...


tot drie maal toe werk niet hervatten na oproepLJN BL4086 2010

De omstandigheden waarom het in cassatie dan eigenlijk nog gaat, zijn - kort gezegd - (a) de omstandigheid dat de Werkgever werknemer vóór de opzegging op 2 juli 2007 tot driemaal toe schriftelijk...
Meer...


Werken tijdens arbeidsongeschiktheid LJN BO9404 2010

De werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer verboden nevenwerkzaamheden heeft verricht terwijl hij voor zijn eigen, vergelijkbare werkzaamheden bij de werkgever arbeidsongeschikt...
Meer...


Ziek, geen oordeel bedrijfsarts, niet werkenLJN BO8524 2010

De kantonrechter overweegt dat de door werkgever genoemde omstandigheden op zichzelf gezien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen rechtvaardigen. In het onderhavig geval is echter niet duidelijk...
Meer...


Bijklussen tijdens ziekteJAR 2010/220

Op 5 mei 2010 heeft werkgeefster een anonieme tip ontvangen dat – kort gezegd – Werknemer tijdens zijn ziekte vrijwel dagelijks werkzaamheden ten behoeve van derden uitvoerde. Werkgeefster heeft...
Meer...


Verplichtingen werknemer en werkgever LJN BN9212 2010

De conclusie is dan ook dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet door werknemer is opgezegd. Tussen partijen staat voorts vast dat werknemer gedurende de in geding zijnde periode geen arbeid...
Meer...


Overtreding voorschriften?LJN Bl4086 2010

Dat valt hieruit af te leiden dat het hof vooropstelt dat het ontslag op staande voet in casu op (herhaalde) werkweigering is gegrond. Hiermee refereert het hof aan de drie sommaties, die de Bank...
Meer...


Ziekmelding niet accepterenLJN BK0181 2010

X is uitgenodigd voor de algemene vergadering van aandeelhouders c.q. algemene ledenvergadering van 17 september 2009. Werkgever heeft erkend, althans niet gemotiveerd betwist dat X daags voor de vergadering...
Meer...


Ziek tijdens verblijf in MarokkoJAR 2010, 175
Tekst niet vrij op internet gevonden.
Minder...


ziekmelding niet volgend de geldende regelsJAR 2010, 182

Tekst niet vrij op internet gevonden.
Minder...


Onduidelijkheid over ziekmeldingLJN BK5337 2009
De bedoeling van de wetgever met de door art. 7:629a BW verlangde deskundigenverklaring bij een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte is, blijkens de MvT (Tweede Kamer 1995/1996, 24 439 nr. 3 p....
Meer...


Ziekmelding toelichtenLJN BK9858 2010

Werknemer heeft zich na een conflict over het dragen van bedrijfskleding ziek gemeld bij zijn voormalig werkgever. Werkgever heeft de ziekmelding niet geaccepteerd en heeft werknemer niet ziek gemeld...
Meer...


OnbereikbaarLJN BK9858 2010

Nu werkgever heeft nagelaten de ziekmelding van werknemer aan de bedrijfsarts door te geven en zodoende een deskundigenoordeel ontbreekt, kan werknemer niet worden verweten dat hij geen ‘second opinion’...
Meer...


controlevoorschriftenLJN BL4086 2010

Zoals al opgemerkt stoelt de bekrachtiging door het hof van de beslissing van de kantonrechter voornamelijk op hetgeen het hof oordeelt. Het hof houdt in die rechtsoverweging als vertrekpunt aan dat...
Meer...


Ziekmelding per SMSLJN BM1625 2010

Het voorgaande betekent dat werknemer gehouden was om op 11 mei 2009 zijn werkzaamheden bij Kalk te verrichten. Vaststaat echter dat werknemer die dag niet op de werkplek is verschenen. Dat werknemer...
Meer...


Ziekmelden bij de juiste persoonLJN BM1247 2010

Tussen partijen staat vast, dat werknemer op 4 oktober 2007 tijdens de werkdag naar huis is gegaan. Werkgever heeft erkend dat werknemer daarbij aan zijn collega met de voornaam B (die blijkens de...
Meer...


Werkgever acht werknemer niet ziekLJN BL4067 2010

Werkgever betwist dat werknemer omstreeks juni/september 2009 ziek was, maar heeft haar toch op 1 september 2009 door de bedrijfsarts laten oproepen. werknemer heeft daarop gereageerd door te wijzen...
Meer...


Geen contact mogelijk, 7 maandenLJN BH5196 2009

Uit de stellingen van partijen kan worden afgeleid dat werknemer zich bij werkgever arbeidsongeschiktheid heeft gemeld door de toezending van enige medische stukken, niet zijnde de verklaringen van...
Meer...


Wel/geen ziekmelding, loon opschortenLJN BK5337 2009

Onder omstandigheden kan reden zijn voor een andere verdeling van de bewijslast, vgl. HR ... In dat laatste geval stond vast dat de werknemer zich niet ziek had gemeld. Of dat in casu ook zo is, is...
Meer...


Bewijslast ziekmeldingLJN BK5337 2009

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad draagt de werkgever, die een werknemer op staande voet ontslaat wegens ongeoorloofde afwezigheid, in beginsel de bewijslast van de dringende reden indien...
Meer...


Psychische klachten en arbeidsongeschiktheid LJN BL1324 2009

Uit het door werknemer in het geding gebrachte rapport van de psychiater, blijkt dat werknemer op 8 september 2008 door zijn huisarts is verwezen naar de psychiater en dat hij op 22 september 2008...
Meer...


Reactie op het niet naleven van de controlevoorschriftenLJN BH7713 2009

Werkneemster heeft, aan werkgeefster meegedeeld dat zij te kampen heeft met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) en dat zij zich ziek voelde. Ter zitting heeft werkneemster daarover nader verklaard...
Meer...


Klussen tijdens arbeidsongeschiktheid bewijzenLJN BI6879 2009

Volgens werkgever is de kantonrechter bij de beoordeling van de ontslaggrond uitgegaan van andere feiten dan gesteld, door te oordelen dat het ging om overtreding van door de werkgever vastgestelde...
Meer...


ziekmelding vormLJN BJ4451 2008

Beide partijen hebben aangeven dat op 12 juli 2005 een gesprek tussen hen heeft plaatsgevonden. In dat gesprek is besproken dat [eiser] last heeft van spanningen op het werk. Na het gesprek is werknemer...
Meer...


Ziekmelding met terug werkende krachtLJN BC4967 2008

Vaststaat dat werknemer zich niet op 1 november 2004, en ook niet op of omstreeks 25 november 2004, heeft ziek gemeld en dat de Arbo-arts hem destijds niet als ziek heeft aangemerkt. Aan het feit dat...
Meer...


Niet naleven controlevoorschriftenJAR 2008/286

Als onweersproken staat vast staat dat werkgever de werknemer in de moeilijke omstandigheden waarin hij persoonlijk verkeerde reeds in 2004 en 2005 intensief heeft bijgestaan en hem op allerlei gebied...
Meer...


Videobeelden van kwieke werknemer LJN BC2229 2008

De kern van het geschil wordt gevormd door de tegenovergestelde beantwoording van de vraag of werknemer op en na 22 april 2005, de datum waarop hij voor het eerst in opdracht van werkgever is geobserveerd,...
Meer...


Re-integratie in beweging zettenLJN BB4516 2007

De gemeente heeft verder bestreden dat zij onrechtmatig jegens werknemer heeft gehandeld en heeft daartoe onder meer het volgende aangevoerd. Werknemer was sedert 1998 vrijwel aaneengesloten ziek...
Meer...


Niet bij de bedrijfsarts verschijnenLJN BA1602 2007

Uit het bovenstaande leidt het hof voorshands af, dat aannemelijk is dat werknemer op 11 juli 2006 en 27 juli 2006 arbeidsongeschikt was. Dit betekent dat voorshands aannemelijk is dat het op 27 juli...
Meer...


Controle voorschriftenLJN AY7374 2006

Hoewel de kantonrechter graag wat meer duidelijkheid had verkregen omtrent de mate waarin de ziekte van de werknemer diens nalatigheid op het punt van de re-integratie veroorzaakt, kan uit het Rapportage...
Meer...


Vrouw naar de tandarts brengenJAR 2005/82

Nu vaststaat, dat werknemer zich ingaande 21 mei 2002 ziek had gemeld, rustte op hem de verplichting om gedurende een periode van maximaal drie dagen thuis te blijven om controle mogelijk te maken...
Meer...


Eerst opschorting dan ontslagJAR 2005/24

Nu werknemer zich in het geheel niet ziek heeft gemeld, maar daarentegen in het geheel geen contact met werkgever heeft opgenomen, geen verblijfadres in Marokko heeft doorgegeven en ook anderszins...
Meer...


Weigering controlevoorschriften opvolgenJAR 2004/259

Werknemer is op 9 november 1998 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de rechtsvoorgangster van werkgever. Op de arbeidsovereenkomst is de Wet sociale werkvoorziening en de CAO sociale werkvoorziening...
Meer...


Afgaan op de huisartsJAR 2003/248

Werkgever heeft als dringende reden voor het ontslag op staande voet aangevoerd werkweigering alsmede het hardnekkig weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten door of namens de werkgever...
Meer...


Afspraken niet nakomenJAR 2003/237

In de eerste plaats staat vast dat Werknemer op de hoogte was van het belang dat werkgever hechtte aan naleving van de binnen haar organisatie geldende regels omtrent ziekteverzuim en re-integratie....
Meer...


Werken tijdens ziekteJAR 2002/226

Het ontslag op staande voet is werknemer verleend, omdat volgens werkgever sprake is van werkweigering. Volgens werkgever had de arbo-arts hem opgedragen om zich op 24 april 2001 op het werk bij werkgever...
Meer...


Ernstig ziekJAR 2002/190

In de eerste plaats is van belang dat werknemer – naar uit de overgelegde medische informatie genoegzaam blijkt – in de relevante periode juni-juli 2001 ernstig ziek was. Aannemelijk is dat deze...
Meer...


Doel van de voorschriften, arbeidsongeschiktheid vaststellenJAR 2002/130

Aan de hand van de door werkgever gehanteerde Controlevoorschriften ziekteverzuim, kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de werknemer gehouden is om zijn verpleegadres op te geven indien...
Meer...


Hervattingsadvies arboartsJAR 2002/163

Tussen partijen staat de vraag centraal of werknemer vanaf 4 december 2000 gedurende vier weken of meer als arbeidsgeschikt moet worden beschouwd als bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek.
Zo...
Meer...


Verantwoording artsbezoek aan de werkgever JAR 2001/226

Werknemer heeft aan werkgever meegedeeld dat hij op 25 juli 2001 op straat onwel was geworden en naar het ziekenhuis was vervoerd alwaar hij ter observatie was opgenomen. Werknemer zou op 26 juli 2001...
Meer...


Controle niet door een willekeurige werknemer JAR 2001/147

Werknemer heeft voorshands genoegzaam aangetoond dat hij vanaf 31 januari 2001 ziek geweest is en dit ten dage van de behandeling van de zaak nog steeds was. Reeds daaruit volgt dat de vordering tot...
Meer...


Beroep op arbeidsongeschiktheid faaltJAR 2000/34

Niet alleen de meergenoemde uitdraai van de Arbo-dienst en de eerdergenoemde bij verzoekschrift geproduceerde verklaringen van de bedrijfschef P en de productiechef V spreken voor zich doch ook de...
Meer...


niet op het spreekuur van de bedrijfsarts komenJAR 1998/59

Met name voert werkgever thans aan dat de alcoholproblemen van werknemer zijn blijven bestaan, hetgeen in toenemende mate het uitoefenen van haar werk beïnvloedt. De leiding van de afdeling waar werknemer...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()