Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordel; weinig statistiek


Het valt niet mee actuele statistische gegevens te vinden over het Deskundigenoordeel. Internet biedt wel wat ingangen. Mijn deskundigheid ligt niet bij cijfers en statistiek noch bij de mogelijke beschikbaarheid ervan. Degene die meer weet, en/of weet waar te zoeken nodig ik hierbij uit mee te schrijven en verwijzen.

 

In een scriptie van de heer Oranje uit 2007, zie kader, haalde ik de volgende gegevens/conclusies op basis van zijn en andere onderzoeken;

“Beschouwing publicaties over de ontwikkeling DO’s (1995 - 2006);

  • ongeveer 2/3 van de aanvragers wordt uiteindelijk in het ongelijk gesteld en
  • in ongeveer 1/3 van de gevallen eindigt het dienstverband.

 

En dan is er qua uitkomst uiteindelijk ongeveer;

  • 1/3 geschikt voor het eigen werk,
  • 1/3 geschikt voor ander werk en
  • 1/3 is ongeschikt.

Op basis van het eigen onderzoek werden de volgende uitkomsten vastgelegd door de heer Oranje;

  • Er isnagenoeg geen verschil in aantallen waargenomen tussen wie (werkgever of werknemer) een Deskundigenoordeel aanvraagt.
  • In 57% van de gevallen vindt men het onderzoek adequaat en acht men zich met het oordeel tevreden gesteld.

Helaas wordt het onderzoek niet gestoeld op complete gegevens die het UWV toch voorhanden zou moeten hebben. In het oudere IWI rapport lijken wel de gegevens van het UWV gebruikt te zijn;

 

Het volgende rapport van het IWI is beschikbaar; Tussenoordeel en advies, Uitvoering van het deskundigenoordeel ‘geschiktheid tot werken’ door UWV, zie kader. Daarin staan wat gegevens over 2003 en 2004;

 

jaar

2003

 

2004

geschikt tot werken

3.047           

3.243

ongeschikt tot werken

2.797

3.051

onbekend

1.641

1.541

geen oordeel

228

113

totaal

7.713

7.948

“Uit dit onderzoek blijkt dat de aanvragende partij vrijwel altijd de werknemer is. Bedrijfsartsen en UWV-medewerkers geven aan dat bij het overgrote deel van de deskundigenoordelen de werknemer van mening is ‘ongeschikt’ te zijn, en de werkgever (en de bedrijfsarts) van mening is dat de werknemer ‘geschikt’ is. Van de deskundigenoordelen uit 2003 en 2004 met een bij het UWV geregistreerde uitslag, was de uitslag ‘geschikt’ in 51 procent van de dossiers en ‘ongeschikt’ in 49 procent van de dossiers.”

 

Bij die verdeling geschikt of ongeschikt zijn echter bijna 20% van de dossiers onverklaarbaar buiten beschouwing gelaten, waardoor de constatering van de inspectie Werk en Inkomen weinig van de 49-51 voorbarig lijkt.

 

De gegevens op basis waarvan deze constateringen zijn gedaan, zijn gedateerd en voor het beoordelen van de huidige situatie nauwelijks bruikbaar. Sedert 2004 zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die het Deskundigenoordeel verder in beeld hebben gebracht. Met name de door werkgevers steeds sterker gevoelde last van de loondoorbetalingverplichting, maar ook bijvoorbeeld sancties van het UWV, doet de druk op de werkgever en de zieke werknemers toenemen en daarmee ook het beroep op een Deskundigenoordeel, tenminste dat ligt in de lijn van de verwachting. Het zou goed zijn te weten of het verhaal dat thans de ronde doet dat werkgevers steeds vaker in het gelijk worden gesteld bij een Deskundigenoordeel juist is. Op basis van hetgeen nu voorhanden is, kunnen die berichten niet worden gestaafd noch ontkend. Dat is jammer want het is relevante informatie wanneer de kansen bij een aanvraag worden afgewogen.

 

Hierbij nodig ik iedereen die beschikt over relevante informatie uit gegevens te leveren en indien gewenst van commentaar te voorzien.


Rapporten
Notitie inspectie werk en inkomen: Tussen oordeel en advies Uitvoering van het deskundigenoordeel ‘geschiktheid tot werken’
door UWV

Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()