Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Geen loon; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


Ontslag wegens weigeren passend werk door zieke werknemer. LJN BQ4330 2011

Art. 7:670b lid 3 sub b BW Het gaat om de vraag of een (voor het eigen werk) arbeidsongeschikte werkneemster zonder redelijke grond geweigerd heeft om passende werkzaamheden te verrichten. Volgens werkneemster...
Meer...


weigeren medisch onderzoek JAR 2011/270

Werkgever heeft bij brief van 26 januari 2011 aan werknemer medegedeeld dat zij betaling van het loon tijdens ziekte zal staken. Deze sanctie is gebaseerd op de omstandigheid dat werknemer tijdens...
Meer...


Loonvordering afgewezen LJN BR4545 2011

Het hof stelt vast dat werkgever in het gesprek met werknemer op 13 december 2010, bevestigd bij brief van 21 december 2010, er andermaal op heeft aangedrongen dat werknemer zich aan de gemaakte re-integratie...
Meer...


geen bereidheid passende arbeid te verrichtenLJN BQ3946 2011

In het onderhavige geval kan niet worden volgehouden dat werknemer in de periode van 5 februari 2004 tot 1 april 2007 haar werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor...
Meer...


staken van uitkering en aanvullingLJN BQ1409 2011

In wezen heeft werkgever als grond voor de loonsanctie niet méér gesteld dan de weigering van werknemer om begin november 2010 te komen praten over de werkhervatting voor twee tot uiteindelijk 10...
Meer...


Niet meewerken aan de re-integratie verplichtingen werknemer LJN BQ0686 2011
Niet meewerken aan de re-integratie verplichtingen werknemer

Dat werkgever ook eerder de loonsanctie had kunnen toepassen dan op 23 juli 2007 is nog geen reden om het opschorten van de loondoorbetalingsverplichting per 15 juni 2007 aan te merken als het toepassen...
Meer...


LoonaanspraakLJN BN2808 2010

Gelet op het feit dat voor betrokkene op 11 oktober 2005 reeds de maximale uitkeringstermijn van 52 weken ter zake van zijn uitval uit zijn arbeid als medewerker hoveniersbedrijf was verstreken, heeft...
Meer...


Weigering ziekengeldLJN BN5841 2010

Weigering ziekengeld. Artikel 29, tweede lid, van de ZW een limitatieve opsomming bevat van de gevallen waarin een verzekerde aanspraak kan maken op ziekengeld (LJN BN2809). Nu de wetgever, mede blijkens...
Meer...


Weigering ziekengeldLJN BN2809 2010

De dienstbetrekking was op de datum in geding nog niet geëindigd. Gelet op het gesloten stelsel van beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst in het burgerlijk recht, is de Raad van oordeel dat...
Meer...


Weigering ziekengeldLJN BN5826 2010

Zoals de Raad in zijn uitspraak van 28 juli 2010, LJN BN2809, heeft overwogen, gaat hij er evenals UWV vanuit dat artikel 29, tweede lid, van de ZW een limitatieve opsomming bevat van de gevallen waarin...
Meer...


Ontslag versus stoppen loonJAR 2010/193

Werkgever heeft op 10 juli 2009 het loon van werknemer stopgezet. Kennelijk heeft zij toen toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 7:629 lid 3 onder c BW (partijen lijken dit artikel soms te...
Meer...


verplichting tot werkhervattingLJN BN4515 2010

Het gaat nu allereerst om de vraag of aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat werknemer ten onrechte niet heeft meegewerkt aan re-integratie/ mediation en dat werkgever op...
Meer...


Ziek bij sollicitatieLJN BM5297 2010

In het geding is de vraag of werkgever jegens werknemer onderscheid heeft gemaakt op grond van een werkelijke of vermeende chronische ziekte door de arbeidsovereenkomst te beëindigen reeds voor aanvang...
Meer...


Uit woede zelf letsel aan hand veroorzaaktJAR 2009/211

Vast staat dat werknemer vervolgens zowel door de bedrijfsarts van Arbo de heer L als de deskundige van het UWV, verzekeringsarts J arbeidsongeschikt is bevonden. Er was sprake van verminderde fysieke...
Meer...


Scheiding werk privéJAR 2009/128

Op 1 maart 1988 is werknemer bij (een rechtsvoorganger van) in dienst getreden. Zij was gedurende 25 uur per week werkzaam op de financiële administratie. Werknemer werkte niet op vrijdag. Op...
Meer...


Geen verblijfstitelLJN BJ5377 2009

Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW houdt de werknemer zijn recht op loon indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid wegens -onder meer- ziekte...
Meer...


Bezwaren tegen een therapeut van de werkgever LJN BJ4324 2009

In deze procedure gaat het - kort gezegd - om de vraag of gerechtigd was op 16 november 2007 de betaling van het aan werknemer toekomende loon te staken, omdat werknemer zonder deugdelijke grond...
Meer...


Melden beperkingen aan nieuwe werkgever LJN BJ4538 2009

Ingevolge artikel 7:629 lid 1 BW behoudt Bast voor een tijdvak van 104 weken in beginsel recht op 70% van zijn loon nu hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij daartoe in verband...
Meer...


Klussen tijdens ziekteLJN BI6879 2009

Eerst bij pleidooi heeft werknemer het verweer gevoerd dat het ontslag niet onverwijld is meegedeeld. Werkgever heeft bezwaar gemaakt tegen dit nieuwe verweer in dit stadium van de procedure. Het...
Meer...


Weigeren passende arbeidLJN BJ2756 2009

Werkgever heeft gesteld dat werknemer met ingang van 19 juni 2006 geen aanspraak heeft op doorbetaling van zijn loon, nu zijn arbeidsongeschiktheid door zijn opzet is veroorzaakt althans zijn...
Meer...


AMBERJAR 2008/229

Alvorens u destijds bij cliënte in dienst bent getreden heeft u cliënte niet geïnformeerd omtrent uw medische verleden. In dat kader heeft u cliënte – ondermeer – niet meegedeeld dat u...
Meer...


OpschortingLJN BG5043 2008

Met werknemer wordt geoordeeld dat nu werkgever de opschorting baseert op artikel 7:629 lid 3 c BW zij op grond van lid 7 van genoemd artikel de werknemer daarvan onverwijld in kennis had moeten...
Meer...


Opzet LJN BD6492 2008

Vooropgesteld wordt dat de vraag of de ziekte, gedurende welke aanspraak op doorbetaling van het loon wordt gemaakt, door de opzet van de werknemer is veroorzaakt, niet in zijn algemeenheid kan...
Meer...


ZaalvoetbalLJN BC6699 2008


Aan het bestreden oordeel doet naar mijn mening niet af dat, zoals het middel aanvoert, het werknemer niet om medische redenen was ontraden of verboden te voetballen dat sporten gezond...
Meer...


Alcohol drugsverslavingJAR 2007/237

De vordering wordt afgewezen nu de kantonrechter van mening is dat de verslaving aan alcohol en drugs als gevolg waarvan eisende partij ziek is geworden en enige maanden niet heeft kunnen werken,...
Meer...


Hoge Raad over schuld en opzetJAR 2007/27

Dit is een complexe uitspraak met veel verwijzingen en nuances. Het is mogelijk beter om de gehele uitspraak te lezen, desondanks;
beslissing in conventie
Gelet op de reeds genoemde Probleemanalyse...
Meer...


Sollicitatie als docentJAR 2007/256

Mede in aanmerking genomen dat zich over de oorzaak van zijn overspannenheid in het verleden slechts in vage bewoordingen heeft uitgelaten – heeft gesteld dat zijn overspannenheid onder meer...
Meer...


Melding beperkingen bij aanvang dienstverbandLJN BB8122 2007

De conclusie is dat het gegeven ontslag, nu ook toestemming van de Cwi ontbreekt, niet rechtsgeldig is.

Daarmee is aan de orde of werkgever verplicht is werknemer zijn loon door te betalen tot...
Meer...


OpzetLJN AY9274 2006

In geschil is allereerst de vraag of werkgever een beroep toekomt op het bepaalde in artikel 7:629 lid 3 aanhef en sub a BW, in welk kader Zomer aanvoert dat werknemer zijn arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Opzet, roekeloosheidJAR 2006/77

….Dat betekent, dat opzet hier moet worden gelezen als oogmerk. Opmerking verdient, dat waar in art. 658 lid 2 en 661 lid 1 de combinatie ‘‘opzet of bewuste roekeloosheid’’...
Meer...


Sollicitatie aanstellingJAR 2005/81

………………..Bij andere beoordelingen dan de medische keuring mogen geen vragen worden gesteld noch anderszins inlichtingen worden ingewonnen over de gezondheidstoestand van de keurling...
Meer...


Detentie en ziekLJN AT6245 2005

….die een aantal met name genoemde misdrijven opleveren en is de werknemer niet strafbaar verklaard. De werknemer is ontslagen van alle rechtsvervolging, alsmede is zijn plaatsing gelast in...
Meer...


Verzwijgen klachtenJAR 2005/233

Werknemer zou werkgever bij haar sollicitatie onjuist hebben ingelicht over haar gezondheid en informatie hebben onthouden. …

Werkgever betoogt met haar eerste grief dat werknemer ten onrechte...
Meer...


Cosmetische operatieJAR 2005/226

Tussen partijen staat als erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken vast, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:
• werknemer is bij werkgever voor 40 uur per...
Meer...


Grote deelname aan het arbeidsprocesJAR 2004/115

Lastig in citaten te vatten uitspraak, het lezen van de volledige tekst heeft de voorkeur

• werknemer is op 10 november 1997 bij werkgever in dienst getreden als ziekenverzorgende in opleiding....
Meer...


OpzetLJN AP0543 2004

Nu aldus de arbeidsongeschiktheid van de werknemer - in elk geval de tot toekenning van uitkering per einde wachttijd geleid hebbende volledige arbeidsongeschiktheid - zo niet geheel dan toch...
Meer...


Non actief stellingJAR 2003/91

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
• Ingevolge de tussen partijen op 30 november 1994 gesloten arbeidsovereenkomst is werknemer met ingang van 1 januari 1995 bij werkgever aangesteld...
Meer...


Verslaving melden bij aanstelling?LJN AF6613 2003

Voorop gesteld moet worden dat werknemer sinds 16 oktober 2002 wegens ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden uit te voeren. Dat deze ziekte is terug te voeren tot zijn verslavingsproblematiek doet...
Meer...


Leaseauto, alcohol, rijbewijs kwijtJAR 2002/34

Voorshands heeft te gelden dat werknemer geen recht heeft op loon indien moet worden geoordeeld dat het verkeersongeval, en de daaruit voor hem voortvloeiende arbeidsongeschiktheid, is veroorzaakt...
Meer...


Schuld werkgever JAR 2002/259

Werknemer is sedert 12 maart 1990 werkzaam bij werkgever, laatstelijk in de functie van beheerder. Naast het verrichten van kassawerkzaamheden en het houden van toezicht in de speelhal, diende...
Meer...


Klachten melden bij aanstelling?JAR 2002/108

Werkgever voert ten verwere aan dat werknemer bij haar aanstellingskeuring heeft verzwegen dat zij toen drie jaar geleden psychische problemen heeft gehad. Kennelijk ziet gedaagde verband tussen...
Meer...


Hersteld verklaring negeren?JAR 2002/226

Het ontslag op staande voet is werknemer verleend, omdat volgens werkgever sprake is van werkweigering. Volgens werkgever had de arbo-arts hem opgedragen om zich op 24 april 2001 op het werk...
Meer...


zwangerschapsklachtenLJN AF8109 2002


Werkneemster is op 1 augustus 1996 bij werkgever in dienst getreden als art-director. De werkneemster is op 17 maart 1998 arbeidsongeschikt geworden. Werkgever heeft van deze arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Meerijden in auto met chauffeur zonder rijbewijs met alcoholLJN AD8203 2001

Het vervallen van het recht op loon bij ziekte ingevolge opzet als bedoeld in artikel 7:629 lid 3 sub a B.W. kan gezien haar plaats in het Burgerlijk Wetboek enkel bedoeld zijn voor een situatie...
Meer...


Privacy werknemerJAR 2001/21

Het geschil in hoger beroep richt zich allereerst op de vraag of het werkgever, bij monde van haar directeur Wolthuis, was toegestaan om tegenover de heer H van Stichting J, werknemers nieuwe...
Meer...


Mededelingsplicht JAR 2001/182

Vaststaat dat werknemer tijdens het sollicitatiegesprek geen mededelingen heeft gedaan omtrent zijn fysieke beperkingen. Vaststaat voorts dat de in artikel 629 lid 3 sub a BW genoemde aanstellingskeuring...
Meer...


Geen loon dat niet wordt gederfdJAR 1999/154

Met betrekking tot de overige vorderingen meent werkgever dat het ziekengeld nooit meer kan zijn dan het salaris dat de betrokken werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou ontvangen. Door een wetswijziging...
Meer...


Relevante beperkingen bij sollicitatie vermeldenJAR1999/99

In het licht van bovengenoemde omstandigheden, kort samengevat:
• Hooijmans had haar bekende ernstige fysieke gebreken; die gebreken hebben ertoe geleid dat zij haar vorige baan heeft opgezegd...
Meer...


SterelisatieJAR 1999/199

Inzet van de procedure is de vraag of werknemer aanspraak kan maken op loondoorbetaling tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, die het gevolg is van een door werknemer ondergane...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()