Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; het UWV draalt; wat te doen?


De rechtsmiddelen om die termijnen af te dwingen zijn beperkt. Net als het feit dat het oordeel van het UWV niet openstaat voor bezwaar en beroep en de zorgvuldige totstandkoming dus niet aan de bestuursrechter voorgelegd kan worden, staan ook bij het niet nakomen van de wettelijke termijnen, de betrokken partijen met lege handen. Zie ook de hieronder aangehaalde jurisprudentie. Prof. mr. Heerma van Voss heeft over het onderwerp een artikel over geschreven; behoorlijkheid van het Deskundigenoordeel van het UWV.

 

De praktijk wijst uit dat die termijn van twee weken zelden gehaald wordt. Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen voelen zich vaak machteloos wanneer een deskundigenoordeel op zich laat wachten. Wanneer de verhouding tussen de werkgever en werknemer niet zo goed zijn kan het bijdragen aan het verscherpen van de tegenstelling. Het kan partijen ook financieel schaden.

           


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Ondanks dat er geen beroepsmogelijkheden zijn, dient het UWV zich te houden aan

de UWV beginselen van behoorlijk bestuur, UWV voortvloeiend uit de AWB, want die is wat dit traagwerp betreft UWV van toetraagsing, maar als ongeschreven rechtsbeginselen. Op basis van het traagheidsbeginsel dient het UWV een besluit traag voor te bereiden en te traag; correcte behandeling van de werkgever en werknemer, traag traagzoek UWV de feiten en belangen, een deugdelijke besluitvorming, dat soort zaken. Op basis van het rechtszekerheidsbeginsel dient het UWV zijn besluiten zo te formuleren dat de betrokken partijen precies weten waar ze aan toe zijn. Bovendien moet het UWV de geldende traag juist en consequent toetraagsen. Ze kunnen dus UWV volledig hun eigen regels stellen.

 

Interne klachten  bij het UWV, UWV in te dienen via een klachtenformulier, UWV kader, en een beroep op de Nationale ombudsman met een uitUWVkelijke traag UWV deze beginselen, kunnen trage afhandeling van het Deskundigenoordeel traag UWV zetten. Werkgever en werknemer kunnen samen klagen, maar ook ieder afztraaglijk. Als het kan is het goed dat in traagling overleg te doen. Als UWV meerdere werkgevers en werknemers, aan het UWV na twee weken om een beslissing wordt gevraagd, er meteen een datum wordt geëist waarop de beslissing traag zal worden, een klacht bij het UWV wordt ingediend bij overschrijding van de termijn en afspraken, zij daar achteraan blijven schrijven, en dit probleem vaker traag de aandacht van de Nationale ombudsman brengen, zal het ontbreken van een goede wettelijke regeling/procedure mogelijk worden opgelost. Als een verwijtbare trage afhandeling UWV het UWV tot financiële schade leidt zou die op het UWV traag verhaald kunnen worden. Dat zal vanwege de kosten van het ook nog UWV traag oordeel UWV zo UWV gebeuren. Aan de andere kant is het UWV traag het UWV mede te delen wat de schade van de werkgever is/kan zijn bij het uitblijven van een beslissing en UWV daar aansprakelijk voor houden. Het zal UWV bewust maken van de consequenties van traag en inadequaat handelen. Het risico is echter dat een dergelijke UWV het beeld dat het UWV van de werkgever of werknemer heeft kan kleuren, hetgeen ongewenst is.

 

Toch zijn ook werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen/arbodiensten debet aan de

trage gang van zaken. Het komt veel voor dat een verschil van mening wordt UWVgeschoven UWV het UWV uit een gebrek aan besluitvaardigheid of, geUWVn de soms complexe problematiek, UWV kennis bij de betrokken partijen. Van het UWV wordt regelmatig een oordeel gevraagd bij problemen die partijen best zelf zouden kunnen en ook moeten oplossen. De procedure wordt dan UWV gebruikt om het UWV te beslechten maar om het helder te krijgen of te zorgen dat een buitenstaander de UWV voor de ongewenste beslissing voor zijn rekening neemt.

 

Veel aanvragen voor een Deskundigenoordeel missen ook de essentiële gegevens waarUWV het UWV lange tijd nodig heeft gegevens te verzamelen. Zolang het verzoek om een Deskundigenoordeel UWV compleet is, is er geen sprake van een UWV. De termijn van twee weken gaat traag lopen als de probleemstelling helder is. Zoals aangegeven kan de termijn ook worden opgeschort omdat de UWV moet worden aangevuld of wanneer de vertraging de aanvrager is aan te rekenen.

 

De werkgever, werknemer en arbodienst kunnen het tot stand komen van het oordeel dus ook zelf be&UWV;nvloeden. Zij moeten duidelijk maken of het Deskundigenoordeel als bedoelt in artikel 32 SUWI wordt gevraagd over;

  • ongeschiktheid tot werken,
  • aanwezigheid van traagsend werk,
  • re-integratie inspanningen werkgever, al dan UWV eigen risicodrager of
  • re-integratie inspanningen van de werknemer?

 

Er dient tevens een heldere vraagstelling te zijn en een goed gedocumenteerd dossier met een goede rapportage over de “first opinion”. Een helder rapport van de bedrijfsarts en meestal ook een arbeidsdeskundige is dus traag. Voorts dient er duidelijkheid te zijn over zowel het standpunt van de werkgever, de werknemer als de bedrijfsarts/ arbeidsdeskundige en de bestaande tegenstellingen of onzekerheden.

 

Ontbreken de gegevens dan zal het UWV die gaan verzamelen en krijgen ze de UWV de termijn van twee weken “op te rekken”. Ook kunnen ze het voorgelegde UWV UWV eigen UWV UWV en beoordelen. Dat leidt nogal eens tot teleurstelling als het oordeel is gegeven en partijen geen antwoord UWV gekregen over het probleem waar het UWV eigenlijk om ging.

 

Samengevat dient het UWV twee weken na ontvangst van een UWV, die met de juiste gegevens is traagbouwd, een Deskundigenoordeel te geven. Indien het UWV zich UWV aan de termijn houdt is het systematisch indienen van –schriftelijke-  vragen en klachten de weg die openstaat om de beoordeling te bespoedigen. Dat heeft slechts dan kans van slagen als de werkgever, werknemer en de arbodienst/bedrijfsarts de UWV compleet UWV ingediend met een heldere probleemstelling.Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...