Zoeken naar
 
 
 

Geen Deskundigenoordeel 6 maanden voor einde wachttijd tenzij…


Sinds 30-11-2010 heeft het UWV beleidsregels opgesteld inzake het geven van een Deskundigenoordeel. De regels zijn opgemaakt op basis van de ervaringen van het UWV met het geven van deze oordelen. De praktijk van het UWV om geen Deskundigenoordeel te geven over de re-integratie inspanningen als er nog slechts een wachttijd resteert van 6 maanden is hierin vastgelegd. Omdat de tekst goed leesbaar is heb ik artikel 8 en de toelichting daarop onderaan herhaald. Bedacht moet worden dat er een regel is maar dat er dus uitzonderingen mogelijk zijn.

 

Artikel 8. Geen oordeel over re-integratie-inspanningen werkgever

 

Het UWV geeft geen deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever indien dit is aangevraagd binnen zes maanden voordat het tijdvak van 104 weken, …….

  

Wat mij als eerste opvalt is dat de beleidsregel niet via de gebruikelijke websites als rechtspraak.nl en andere sites waarop de regels van het UWV te vinden zijn, is terug te vinden. Er lijkt ook weinig ruchtbaarheid gegeven aan dit UWV beleid. Ik werd op het bestaan attent gemaakt en vond de tekst op bovengenoemd adres. Wat me verder opvalt is de volgende tekst uit de toelichting;

 

Het deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever is bedoeld om het re-integratieproces positief te beïnvloeden. Het is daarom van belang dat nadat dit oordeel is gegeven, er voor deze positieve invloed nog voldoende tijd resteert. De werkgever die een deskundigenoordeel heeft ontvangen, moet aan de hand daarvan, in overleg met zijn arbodienst, de nodige aanvullende activiteiten kunnen ondernemen, hij moet de resultaten daarvan met de werknemer kunnen evalueren, om daarna het re-integratieverslag te kunnen opstellen. De praktijk leert dat deze stappen in de regel zeker drie maanden vergen. Om het deskundigenoordeel in deze situatie nog zinvol te laten zijn, moet er naar het oordeel van het UWV tussen de aanvraag van dit oordeel en de WIA-aanvraag een tussenruimte van ten minste drie maanden liggen.

 

Tegen deze regel zijn de nodige bezwaren in te brengen. Het UWV geeft zelden een Deskundigenoordeel af binnen de twee weken die er voor staat en slokt daarmee een deel van de 6 maanden op. Die extra termijn dient voor rekening van het UWV te blijven. Daarnaast zal het van de situatie en de werkgever, werknemer en arbodienst afhangen hoe snel en adequaat de re-integratie kan worden bijgestuurd. De werkgever heeft er groot financieel belang bij en zal snel en adequaat reageren zodra hij zich van de kosten bewust is. Voor een werkgever is 3 of zelfs 6 maanden loondoorbetalingsverplichting extra, erg lang. Tekortkomingen hersteld een werkgever altijd liever nog in het laatste half jaar van de loondoorbetalingsverplichting dan in een door het UWV opgelegde loonsanctieperiode.

 

Deze termijn kan bij een impasse de re-integratie op een dood spoor zetten voor een half jaar. Aangezien zowel het Deskundigenoordeel als de beoordeling van de re-integratieinspanningen door het UWV zijn bedoeld om de re-integratie te bespoedigen is dit beleid van het UWV lastig te plaatsen.

 

In de toelichting op de beleidsregels staat nog;

Naarmate de periode tussen het deskundigenoordeel en de WIA-aanvraag korter is, kan het deskundigenoordeel minder invloed hebben op het re-integratieresultaat, en is het dus minder zinvol.

 

Naar het oordeel van het UWV is een deskundigenoordeel niet meer zinvol indien deze periode korter is dan drie maanden. Het gaat echter toch om het resultaat na 104 weken? Juist in de laatste maanden kan er nog veel gedaan worden. Dat het voor het UWV lastig en onlogisch is om kort na elkaar twee beoordelingen te doen is begrijpelijk, doch doet aan het re-integratie belang niet af.

 

Daarmee is het de vraag of het UWV beleid niet in strijd is met de wettelijke bepalingen, artikel 32 en 32a SUWI, gerechtvaardigd. Het stellen van deze vraag kan je nauwelijks verder brengen nu het Deskundigenoordeel niet openstaat voor bezwaar en beroep. Het weigeren een Deskundigenoordeel te geven kan daarmee ook niet aan de rechter voorgelegd worden. Zie ook; Deskundigenoordeel; het UWV draalt; wat te doen?

 

Is er behoefte aan een Deskundigenoordeel 6 maanden of minder vóór einde wachttijd, dan kan het beste een beroep worden gedaan op de klantvriendelijkheid die het UWV hoog in het vaandel heeft staan en desnoods kan een klacht worden ingediend. Overigens is het ook goed mogelijk zelf een arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts in te schakelen voor een onafhankelijk oordeel. Dat kost iets meer, maar bij een zorgvuldige keuze kunnen partijen zeker zijn over de kwaliteit. Op basis van dat rapport kan zo nodig worden bijgestuurd. Als de kwaliteit en verslaglegging goed is en het oordeel “plausibel”, zal het UWV dit standpunt moeten volgen. De kosten kunnen bezwaarlijk zijn, doch een kosten baten analyse kan toch in het voordeel van zo'n onderzoek leiden.

 

Beleidsregel deskundigenoordelen Wet SUWI                                 

UWV

 

Artikel 8. Geen oordeel over re-integratie-inspanningen werkgever

1. Het UWV geeft geen deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever indien dit is aangevraagd binnen zes maanden voordat het tijdvak van 104 weken, bedoeld in artikel 629, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zal zijn verstreken, tenzij dit tijdvak op gezamenlijk verzoek van de werkgever en de werknemer door het UWV wordt verlengd tot een datum die ten minste zes maanden na de datum van de aanvraag van het deskundigenoordeel ligt.

 

2. Heeft het UWV het in het eerste lid bedoelde tijdvak verlengd op grond van artikel 25, negende lid, van de Wet WIA, dan geeft het geen deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever voordat het een beschikking heeft gegeven als bedoeld in het dertiende lid van dat artikel.

 

3. Dit artikel is niet van toepassing indien het deskundigenoordeel is aangevraagd door een werknemer die voornemens is tegen zijn werkgever een vordering in te stellen als bedoeld in artikel 658b, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Toelichting

Artikel 8. Geen oordeel over re-integratie-inspanningen werkgever

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd tot het einde van de loondoorbetalingsperiode van 104 weken, en ook nog daarna. Het UWV geeft echter geen deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever indien dit wordt aangevraagd in de laatste zes maanden van de wachttijd of in een periode waarin de loondoorbetalingplicht is verlengd (de zgn. loonsanctie). Voor deze beleidslijn is gekozen op grond van de volgende overwegingen.

 

Een WIA-uitkering moet uiterlijk drie maanden voor het einde van de wachttijd worden aangevraagd. Zodra de aanvraag is ingediend, heeft het UWV de taak een oordeel te geven over de re-integratie-inspanningen van de werkgever, en eventueel op basis daarvan te besluiten de loondoorbetalingsperiode te verlengen. Deze beslissende taak prevaleert boven de taak om op verzoek een niet bindend oordeel te geven over hetzelfde onderwerp.

 

Het deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever is bedoeld om het re-integratieproces positief te beïnvloeden. Het is daarom van belang dat nadat dit oordeel is gegeven, er voor deze positieve invloed nog voldoende tijd resteert. De werkgever die een deskundigenoordeel heeft ontvangen, moet aan de hand daarvan, in overleg met zijn arbodienst, de nodige aanvullende activiteiten kunnen ondernemen, hij moet de resultaten daarvan met de werknemer kunnen evalueren, om daarna het re-integratieverslag te kunnen opstellen. De praktijk leert dat deze stappen in de regel zeker drie maanden vergen. Om het deskundigenoordeel in deze situatie nog zinvol te laten zijn, moet er naar het oordeel van het UWV tussen de aanvraag van dit oordeel en de WIA-aanvraag een tussenruimte van ten minste drie maanden liggen.

 

Een uitzondering wordt gemaakt indien de werkgever en de werknemer het UWV gezamenlijk verzoeken om de periode van loondoorbetaling te verlengen, zodanig dat de WIA-aanvraag pas later dan na drie maanden zal worden ingediend. In die situatie kan een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever nog wel zinvol zijn. Blijkt na het afgeven van het deskundigenoordeel dat binnen korte tijd een voldoende re-integratieresultaat zal worden bereikt, dan kan de periode van verlengde loondoorbetaling weer worden verkort.

 

Heeft het UWV naar aanleiding van de WIA-aanvraag de loondoorbetalingsperiode verlengd, dan kan de werkgever daarna, als hij meent de tekortkomingen te hebben hersteld, aan het UWV om bekorting van deze periode vragen. Het UWV moet dan een beslissing nemen over de vraag of de werkgever inmiddels wel voldoende re-integratie-inspanningen is gaan verrichten. Ook deze beslissing gaat vóór een deskundigenoordeel over hetzelfde onderwerp. Pas nadat de verlengde loondoorbetalingsperiode is geëindigd kan eventueel weer een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever worden aangevraagd.

 

Van deze beleidslijn moet worden afgeweken indien het deskundigenoordeel wordt aangevraagd door een werknemer die bepaalde re-integratie-inspanningen van zijn werkgever via de rechter wil afdwingen. Op grond van artikel 658b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is de werknemer verplicht om bij een dergelijke vordering een deskundigenoordeel te voegen. Zou het UWV ook in deze situatie geen deskundigenoordeel geven, dan zou daardoor de toegang tot de rechter worden belemmerd.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Artikel 32 en 32a van de wet SUWI
SUWI
Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

     
   
EINDE IN INIT_NORMAL()