Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; inleiding


Een Deskundigenoordeel is een wettelijk geregelde mogelijkheid voor werkgevers en werknemer om geschillen over arbeidsongeschiktheid voor te leggen aan –in de meeste gevallen- het UWV. Het UWV dient binnen twee weken het geschil te beslechten met een overigens niet bindend Deskundigenoordeel. Dat is bedoeld om de partijen vervolgens de problemen zelf te laten oplossen. Lukt dat niet, dan is dat Deskundigenoordeel noodzakelijk bij het indienen van een vordering bij de rechter over arbeidsrechterlijke problemen waarbij arbeids(on)geschiktheid een rol speelt zoals een loonvordering en ontslag.

      

Er is veel discussie over de waarde van het oordeel, de procedure, de kwaliteit en de termijnen waarbinnen de Deskundigenoordeel worden afgegeven. Ook aan de onafhankelijkheid van het UWV wordt getwijfeld nu veel werkgevers in het gelijk zouden worden gesteld. Of die berichten juist zijn, is zonder nadere gegevens moeilijk vast te stellen. Bedacht moet worden dat er na zo’n oordeel altijd een partij is die niet heeft gekregen wat die had gehoopt. De bedrijfsarts voelt meestal aangevallen als hij door een verzekeringsarts wordt gepasseerd. Een werkgever is niet blij als hij te horen krijgt dat hij niet genoeg heeft gedaan om re-integratie voor elkaar te krijgen. De werknemer wil liever niet horen dat hij aan het werk moet als hij meent dat hij dat niet kan. Het UWV kan het nooit voor iedereen goed doen.

 

Toch is er veel waar van de bezwaren tegen de wijze waarop de Deskundigenoordeel tot stand komen. Omdat er weinig in de wet is geregeld, is er geen vaste procedure ingericht. Niet iedere verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bij het UWV is even vaardig binnen de vaak beperkt beschikbaar gestelde tijd, in dit soort complexe belangentegenstellingen te opereren en er over te rapporteren Er gebeuren wel eens vreemde dingen waarbij werkgevers, werknemers en arbodiensten het nakijken hebben nu zij nauwelijks middelen hebben het UWV aan te spreken.

 

Het beste is het Deskundigenoordeel bij het UWV alleen dan te gebruiken als dat nodig is, de vraagstelling helder te formuleren en de standpunten zo goed mogelijk te onderbouwen. Is het Deskundigenoordeel niet echt nodig, kies dan een andere manier om een verschil van mening of inzicht op te lossen. Ook buiten het UWV zijn er deskundigen. De afweging een Deskundigenoordeel te vragen of het na te laten dient genuanceerd gemaakt te worden. Hieronder staat genoeg informatie en zijn er de nodige verwijzingen om de nuance te kunnen aanbrengen.

 

De jurisprudentie begint interessant te worden. Zo is er een uitspraak  waaruit blijkt dat een eerdere beoordeling door het UWV tijdens een deskundigenoordeel niet zomaar genegeerd kan worden bij de beoordeling van de re-integratieinspanningen. Uit deze uitspraak blijkt dat de vraagstelling aan het UWV relevant is. Bij de aanvraag id het goe daar rekening mee te houden.

Uitspraak;

Deskundigenoordeel zonder medisch onderzoek

Re-integratie akkoord
UWV meent beperkingen liggen anders dan bedrijfsarts aangeeft
Geen loonsanctie

 

zie  Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie  of

op Rechtspraak.nl;  LJN BR2382 2011


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

reactie daarop van de minister
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

        
   
EINDE IN INIT_NORMAL()