Zoeken naar
 
 
 

Een deskundigenoordeel is niet bindend; wat is de waarde?


Een Deskundigenoordeel heeft geen directe gevolgen. Aan de uitkomst zijn geen directe rechten noch verplichtingen verbonden. Het is niet zo dat een Deskundigenoordeel daardoor geen waarde heeft.

 

Het oordeel kan onder andere in de volgende situaties een rol spelen;

 

 • Bij een (arbeidsrechterlijk) geschil dat aan de rechter wordt voorgelegd over loon, ontslag, re-integratie of anderszins waarbij arbeidsongeschiktheid een rol speelt betrekt de rechter het oordeel van de deskundige in zijn eigen besluitvorming.

 

 • Het ontbreken van een Deskundigenoordeel in zo’n geschil kan leiden tot het afwijzing van een vordering. Daar zijn wel wat uitzonderingen op. Eén en ander is toegelicht in de vraag: is een Deskundigenoordeel noodzakelijk of verplicht?

 

 • Werkgever en werknemer kunnen al dan niet vooraf besluiten het oordeel op te volgen. Ze kunnen zich erbij neerleggen en verdere afspraken maken in de lijn van het Deskundigenoordeel.

                      

 • Als werkgever en werknemer een verschil van mening hebben dat complexer is dan ziek of niet ziek, dan kan het oordeel het uitgangspunt zijn bij mediation.

 

 • Indien bij het Deskundigenoordeel blijkt dat de werkgever of werknemer onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie, dat de werknemer ten onrechte passend werk heeft geweigerd, of dat er anderszins iets ontbreek aan de re-integratie, dan zal het UWV bij het beoordelen van de re-integratie inspanningen later, met deze tekortkomingen rekening houden. Indien de tekortkomingen ernstig zijn kan het UWV een loonsanctie opleggen, zie Sancties UWV.
 •  
 • Het CWI kan met het oordeel rekening houden. Bij een eventueel ontslagadvies aan het UWV zal het oordeel zeker een rol spelen. Bedenk wel dat een Deskundigenoordeel niet hetzelfde is als een ontslagadvies.

 

Er zijn nog wel andere situaties denkbaar waarin een Deskundigenoordeel een rol kan spelen. Het oordeel speelt ongetwijfeld mee bij een WIA beoordeling wanneer er ingegaan wordt op de medische problematiek en de beperkingen. Ook in geschillen over loonsancties, aansprakelijkheid, verhaal, letselschade en dergelijke kan het oordeel een rol spelen. Als het oordeel er is kunnen partijen dat immers altijd als onafhankelijk oordeel inbrengen. Of het gebruikt zal worden is natuurlijk afhankelijk van de situatie.

 

Van het Deskundigenoordeel kan het volgende gezegd worden;

 • het heeft de status van onafhankelijk oordeel,
 • het is niet bindend,
 • het heeft invloed op andere beoordelingen,
 • rechters vegen het met enige regelmaat als inadequaat van tafel,
 • het is beschikbaar voor werkgever en werknemer die het oordeel mogen gebruiken om hun belangen te behartigen.

 

Bedacht  moet worden dat zo’n oordeel als het er eenmaal is, gevolgen kan hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Het is goed daar voor de aanvraag bij stil te staan en ook rekening te houden met de eventueel negatieve gevolgen.

 

Omdat het Deskundigenoordeel niet bindend is kan een rechter er echter oook aan voorbij gaan, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

      

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR. Jurisprudentie via SDU, alleen voor abbonnees
2006/127
2005/168
2005/228
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()