Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; meewerken verplicht?


Eén en ander is geregeld in artikel 32 lid 2 SUWI.

Op de UWV website staat het volgende:

Bent u werknemer en vraagt u een deskundigenoordeel aan, dan kan het UWV een deskundigenoordeel geven zonder dat uw werkgever daaraan meewerkt. Vraagt uw werkgever het aan, dan hoeft u als werknemer niet mee te werken. In dat geval kan er geen deskundigenoordeel worden gegeven.

Het UWV oordeelt op verzoek van de werkgever en/of werknemer. Als de werkgever het verzoek doet, geeft het UWV slechts een oordeel als de werknemer bereid is zich te laten onderzoeken. De werknemer

kan op basis van een wettelijk gegeven recht het geven van een oordeel dus voorkomen. Andersom kan een werkgever een door de werknemer gevraagd onderzoek met de wet in de hand dus niet tegenhouden.

 

Werkt de –arbeidsongeschikte- werknemer niet mee, dan heeft de werkgever een drukmiddel, namelijk het loon. De werkgever kan de werknemer mededelen dat hij het loon staakt omdat ….. Als de werknemer het loon in rechte wil vorderen kan hij niet om een Deskundigenoordeel heen. Via een omweg krijgt de werkgever de medewerking van de werknemer. Of die weg constructief is, is de vraag.

 

Zonder medewerking van de werkgever is een onafhankelijk oordeel moeilijk. Als de werknemer bijvoorbeeld niet wil vertellen waar het geschil met de werkgever over gaat, of als de werknemer een arbeidsdeskundige niet toe wil laten op de werkplek, of de benodigde gegevens niet wil verstrekken, dan komt er van een onderzoek weinig terecht. Het UWV kan medewerking niet afdwingen. Op het niet meewerken door één van de partijen staat geen directe sanctie.

 

Dat wil overigens niet zeggen dat het niet meewerken aan het onderzoek geen gevolgen kan hebben. In latere arbeidsrechterlijke procedures of bij beoordeling van de re-integratie verplichtingen door het UWV zal het niet meewerken zonder goede reden de werknemer en werkgever verweten kunnen worden, en dus gevolgen hebben. Zie de hoofdstukken over Sancties UWV en Re-integratie.

 

Aanvulling

Deskundigenoordeel: Informeren andere partij

Naar aanleiding van een klacht over een deskundigenoordeel heeft UWV zich in overleg met de Nationale Ombudsman gecommitteerd aan de volgende praktische afspraken:

 

  • Op het aanvraagformulier staat vermeld dat de andere partij gehoord wordt in het kader van het deskundigenoordeel. De afspraak is dat UWV de aanvrager hierover nogmaals (telefonisch) inlicht na ontvangst van het formulier, zodat de aanvraag kan worden ingetrokken wanneer wederhoor niet gewenst wordt,
  • Pas wanneer vast staat dat UWV de aanvraag in behandeling neemt, informeert UWV de andere partij. Er kan telefonisch contact opgenomen worden met de andere partij, maar daarnaast moet deze ook altijd schriftelijk geïnformeerd worden
  • Voor meer informatie over het deskundigenoordeel wordt in de brief aan de andere partij verwezen naarwww.uwv.nl. Alleen na uitdrukkelijk verzoek van de andere partij wordt een kopie van het aanvraagformulier en/of de brochure over het deskundigenoordeel verstrekt.

Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Aanvragen deskundigenoordeel bij het UWV
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

  

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()