Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel: een verplichting?


Bij een verschil van mening over recht op loon tijdens ziekte of over passend werk en re-integratie verplichtingen is een Deskundigenoordeel niet verplicht. Het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer er samen uitkomen. De arbodienst moet hen daarbij ondersteunen. Als de arbodienst zijn werk zorgvuldig aanpakt zal een Deskundigenoordeel alleen gevraagd hoeven worden wanneer de werkgever en werknemer lijnrecht tegenover elkaar staan. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan een heel specifieke vraag; of de werknemer met zijn knieklachten in staat is 10 keer per dag in en uit een hoge vrachtwagen te klimmen, of over een arbeidsconflict; als de werknemer het standpunt inneemt arbeidsongeschikt te zijn en de werkgever al dan niet in navolging van de bedrijfsarts meent dat de werknemer zijn werk kan doen. De praktijk is echter anders. Over allerlei soorten wrijving, misgelopen re-integratie en andere geschillen worden Deskundigenoordelen aangevraagd om de zaak vlot te trekken. Het Deskundigenoordeel voorziet duidelijk in een behoefte, zeker van werknemer als die zich machteloos of buitenspel gezet voelt door zijn werkgever en/of de arbodienst. Het Deskundigenoordeel is echter niet verplicht. Andere oplossingen zijn ook mogelijk wanneer partijen er voor open staan. Willen partijen echter uiteindelijk naar de rechter, dan ligt het anders.

 

Wanneer de rechter een oordeel moet geven over een loon vordering waarbij arbeids(on)geschiktheid voor eigen of passend werk een rol speelt of een vordering die verband houdt met de re-integratieverplichting van werkgever of werknemer, dan dient er een Deskundigenoordeel te zijn gevraagd en gegeven. Ontbreekt dat oordeel, dan wijst de rechter de vorderingen af. Dat is geregeld in artikel 7:629a BW en 7:658b van het Burgerlijk Wetboek (BW).

 

Het tweede lid van genoemde artikelen maken op de hoofdregel van het eerste lid, twee uitzonderingen;

  •  als de ziekte van de werknemer in de procedure niet wordt betwist, kan een deskundigenverklaring achterwege blijven.
  • als het overleggen van de deskundigenverklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd. Zie de in het kader genoemde uitspraak
  • bij een ‘kort geding’, de kortgeding rechter kan er wel om vragen

 

Uit diverse uitspraken van rechters blijkt dat het afwijzen van een vordering niet altijd aan de orde is bij het ontbreken van de Deskundigenoordeel. In het boek “sociale zekerheidsrecht” van Noordam en Klosse (zie kader) staan een reeks uitspraken genoemd waaruit blijkt dat het onderwerp een genuanceerde benadering vergt.

 

In een uitspraak van de Hoge Raad, zie kader, wordt uitgebreid op het onderwerp ingegaan. Heel globaal kan gesteld worden dat je er –behoudens de genoemde uitzonderingen- als werknemer niet omheen kunt wanneer je naar de rechter wilt, doch dat wanneer het ontbreekt omdat de situatie is veranderd, het de werknemer niet altijd wordt tegengeworpen. In een kort geding is het ontbreken van een Deskundigenoordeel wel toegestaan, echter de kantonrechter Haarlem oordeelde onlangs dat dat oordeel er wel had moeten zijn nu het tijdsverloop er ruimte voor liet. Het onderwerp lijkt nog niet erg uitgekristalliseerd te zijn. Dat maakt het kiezen van de juiste aanpak soms moeilijk.

 

Of een Deskundigenoordeel noodzakelijk is hangt geheel af van de situatie. Daar is weinig algemeens over te zeggen. Wat in ieder geval zinvol is bij de afweging een Deskundigenoordeel  te vragen, is wat de aanvrager er van verwacht, bij zijn vraagstelling daar naartoe te werken en tevoren te bedenken of die verwachting met een Deskundigenoordeel van het UWV wel is in te lossen. Ook is het goed te bedenken wat de andere partij wil en of die bij een voor hem negatief oordeel bereid is zich erbij neer te leggen. Van belang daarbij is ook het vertrouwen in het UWV. Indien die vooraf ontbreekt, zal het Deskundigenoordeel door één van beide partijen snel afgedaan worden als niet goed, niet onafhankelijk etc.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/83
2005/168
2001/216
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()