Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; de regels


Eerst een deel van de wetteksten om ze snel te kunnen overzien, voor de gehele tekst zie de verwijzingen in het kader. De toelichtingen volgen in de artikelen erna.

 

Deskundigenoordeel; BW, SUWI en ABW, beleidsregels UWV

 • Art. 32. Wet SUWI lid 1

verzoek werkgever of werknemer

Het UWV stelt op verzoek van een werkgever of een werknemer………

 

onderzoek, oordeel over

……een onderzoek in naar en geeft een oordeel over………..

 

geschiktheid tot werken

……..het bestaan van ongeschiktheid tot werken ………..

 

bij geschil over loon

…………indien de werknemer een geschil heeft met zijn werkgever over recht op loon als bedoeld in artikel 629, eerste lid, van boek 7 van het BW…..

 

 • Lid 2

Geschil over de re-integratie verplichtingen werknemer

…. over nakoming door de werknemer van de verplichtingen, bedoeld in artikel 660a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Lid 3 sub a

Geschil over de aanwezigheid van passende arbeid 

…….over de aanwezigheid van passende arbeid die de zieke werknemer voor de werkgever, respectievelijk de persoon die recht heeft op ziekengeld voor de eigenrisicodrager, in staat is te verrichten; of

 • Lid 3 sub b

Geschil over de re-integratie-inspanningen werkgever
….de vraag of de werkgever ten aanzien van zijn zieke werknemer, respectievelijk de eigenrisicodrager ten aanzien van de persoon aan wie hij ziekengeld moet betalen, voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht.

 • Lid 4

Geschil over re-integratie inspanningen eigen risicodrager

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt op verzoek van een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenof de verzekerde, bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderdeel b, van die wet, die recht heeft op uitkering een onderzoek in naar en geeft een oordeel over de vraag of de eigenrisicodrager ten aanzien van genoemde verzekerde voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht voor zover hieromtrent door de eigenrisicodrager geen besluit is afgegeven.

 

 • Lid 6

Informatieplicht  UWV aan werkgever en werknemer

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt op verzoek van een werkgever of een werknemer informatieover de socialeverzekeringsaspecten van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en re-integratie.

 

 • Art. 32a lid 1 Wet SUWI

Geen onderzoek zonder akkoord werknemer

Indien een werkgever verzoekt een onderzoek als bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid, in te stellen, geeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringenslechts een oordeel over het bestaan van de ongeschiktheid tot werken van een bepaalde werknemer indien deze werknemer bereid is zich hiertoe te laten onderzoeken.

 

 • Lid 2

Het UWV mag de kosten op de aanvrager in rekening brengen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan voor een onderzoek als bedoeld in artikel 32, eerste, tweede, derde en vierde lid, kosten in rekening brengen bij de werkgever of de werknemer die heeft verzocht dit onderzoek in te stellen.

 

 • Lid 3

Termijn oordeel; twee weken na aanvraag
Het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geeft een oordeel als bedoeld in artikel 32, eerste, tweede, derde en vierde lid, binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het verzoek. De artikelen 4:14 en 4:15van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

 

 • 7:629a BW

deskundigenoordeel verplicht bij geschil over loon en ……

De rechter wijst een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 629 af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige, benoemd door het UWV

 

geschiktheid bedongen arbeid en

……omtrent de verhindering van de werknemer om de bedongen….

 

geschiktheid passende arbeid en

…..of andere passende arbeid te verrichten respectievelijk

 

Re-integratie plicht Vn de werknemer

diens nakoming van de verplichtingen, bedoeld in artikel 660a

 

 • lid 2

geen Deskundigenoordeel nodig indien;

Lid 1 geldt niet indien…..

 

geen Deskundigenoordeel nodig zonder geschil

….de verhindering respectievelijk de nakoming niet wordt betwist of ……

 

geen Deskundigenoordeel als niet van de werknemer te vergen is

…..het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd.

 

 • Lid 3

Deskundige is onpartijdig en vakkundig

De deskundige, die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn onderzoek onpartijdig en naar beste weten te volbrengen.

 

 • Lid 4

De deskundige arts informeert zonodig bij de behandelend artsen

De deskundige die de hoedanigheid van arts bezit, kan de voor zijn onderzoek van belang zijnde inlichtingen over de werknemer inwinnen bij de behandelend arts of de behandelend artsen.

 

gegevens verstrekking behandelend arts, deskundige arts

Zij verstrekken de gevraagde inlichtingen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van de werknemer niet onevenredig wordt geschaad.’

 

 • Lid 5

deskundige licht toe op verzoek van de rechter

De rechter kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bevelen dat de deskundige zijn verklaring nader schriftelijk of mondeling toelicht of aanvult.

 

 • Lid 7

Bij CAO; andere deskundige dan UWV toegestaan

Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan worden bepaald dat de in het eerste lid bedoelde deskundige door een ander dan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt aangewezen..

 

                                            en dienovereenkomstig

 • 7:658b BW

deskundigenoordeel verplicht;

 • lid 1

bij geschil over re-integratie plicht

De rechter wijst een vordering tot nakoming van de verplichting, bedoeld in artikel 658a lid 2, af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige, benoemd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, omtrent de nakoming van die verplichting door de werkgever

 

 • lid 2

geen Deskundigenoordeel nodig indien;

Lid 1 geldt niet indien…..

 

geen Deskundigenoordeel nodig zonder geschil

….de verhindering respectievelijk de nakoming niet wordt betwist of ……

 

geen Deskundigenoordeel als niet van de werknemer te vergen is

…..het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd.

 

 • Lid 3

Deskundige is onpartijdig en vakkundig

De deskundige, die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn onderzoek onpartijdig en naar beste weten te volbrengen.

 

 • Lid 4

De deskundige arts informeert zo nodig bij de behandelend artsen

De deskundige die de hoedanigheid van arts bezit, kan de voor zijn onderzoek van belang zijnde inlichtingen over de werknemer inwinnen bij de behandelend arts of de behandelend artsen.

 

gegevens verstrekking behandelend arts, deskundige arts

Zij verstrekken de gevraagde inlichtingen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van de werknemer niet onevenredig wordt geschaad.’

 

 • Lid 5

deskundige licht toe op verzoek van de rechter

De rechter kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bevelen dat de deskundige zijn verklaring nader schriftelijk of mondeling toelicht of aanvult.

 

Lid 7

Bij CAO; andere deskundige dan UWV toegestaan

Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan worden bepaald dat de in het eerste lid bedoelde deskundige door een ander dan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt aangewezen..

 

 

 • Artikel 4:14 lid 1 AWB

Termijn verstreken; nieuwe afhandelingsdatum mededelen

 • Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 

 • Art. 4:15.

Opschorting termijn;

De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan:

 • lid 1 sub a;

Opschorting voor aanvullen van aanvraag

de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken; of

 

 • Sub b

Opschorten voor informatie uit buitenland
de aanvrager mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is.

 

 • Lid 2 sub a

Ook opschorting;

De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort:

 

 • sub a.

met instemming aanvrager

….gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd

 

 • sub b

aanvrager is oorzaak van vertraging

…zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend; of

 

 • sub c

overmacht UWV
zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.

 • lid 3

reden overmacht en nieuwe termijn mededelen

In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • Lid 4

einde opschorting mededelen

Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdeel b en c, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven..

 

 

 • artikel 7: 629 lid 1 BW;

recht op loon bij ziekte

Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17 lid 1, van de WFSV, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

 • Lid 2………

 

 • Artikel 7:658a BW

Re-integratie plicht werkgever;

 

 • lid 1;

ongeschikt bedongen werk, dan passend werk

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf......

 

geen passend werk, dan andere werkgever

…….Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

 • Lid 2

Re-integratie plicht werkgever; maatregelen nemen

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

 • Lid 3

Plan van aanpak

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, stelt de werkgever in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

 • Lid 4

Passend werk; de definitie

Onder passende arbeid als bedoeld in lid 1 en 2 wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

 

 • Lid 5

Informatieplicht aan re-integratie bedrijf

De werkgever en degene door wie de werkgever zich op grond van de artikelen 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet laat bijstaan, verstrekken een re-integratiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever aan dit bedrijf opgedragen werkzaamheden, alsmede het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer bij die verwerking.

 

 • Lid 6

Ook de eigen risicodrager heeft re-integratie plicht

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk met hem een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, gedurende de periode dat de eigenrisicodrager aan die personen ziekengeld moet betalen.

 

 • Artikel 7: 660a BW

Re-integratie plicht werknemer

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht: …

 

 • sub a.

meewerken aan re-integratie inspanningen werkgever of deskundige

….gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

 • sub b.

meewerken aan totstandkoming plan van aanpak

….zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

 

 • sub c.

passend werk verrichten

….passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

 

Beleidsregel deskundigenoordelen Wet SUWI                                 

UWV besluit 

Artikel 2 lid 1

Gegevens bij aanvraag

formulier

Het UWV stelt voor het aanvragen van een deskundigenoordeel een formulier beschikbaar.

 

lid 2

Bijvoegen;

Indien de aanvraag van een deskundigenoordeel niet vergezeld gaat van:

 

 • sub a

een beschrijving van de bedongen arbeid;

 • sub b

een beschrijving van de arbeid waarover een deskundigenoordeel passende arbeid wordt gevraagd;

 • sub c

een actueel oordeel of advies van de bedrijfsarts of arbodienst;

 • sub d

de probleemanalyse en de bijstellingen daarvan;

 • sub e

het plan van aanpak en de bijstellingen daarvan;

 • sub f

de evaluaties van de uitvoering van het plan van aanpak;      

 

vraagt het UWV die gegevens en bescheiden, voor zover deze nodig zijn om het gevraagde deskundigenoordeel te kunnen geven, bij de aanvrager op, en stelt deze daartoe een termijn van één week. 

 

lid 3

Gegevens te laat

 • sub 1

Het UWV geeft geen deskundigenoordeel indien de aanvrager de opgevraagde gegevens en bescheiden niet binnen de gestelde termijn heeft verstrekt.

 • sub 2

Het derde lid is niet van toepassing indien het tijdig verstrekken van de opgevraagde gegevens en bescheiden niet in redelijkheid van de aanvrager kan worden gevergd.

 

Artikel 3

Gegevens naar andere partij

 • sub 1

De door de aanvrager verstrekte gegevens en bescheiden worden, voor zover zij voor het deskundigenoordeel van belang zijn, ter kennis gebracht van de andere partij. Maakt de aanvrager hiertegen bezwaar, dan wordt geen deskundigenoordeel gegeven.

 • sub 2

In afwijking van het eerste lid worden medische gegevens en bescheiden die door of namens de werknemer zijn verstrekt niet ter kennis gebracht van de werkgever, maar wel van de bedrijfsarts.

 

Artikel 4

Geen oordeel bij onvoldoende gegevens

Onverminderd artikel 32a, eerste lid, van de Wet SUWI, geeft het UWV geen deskundigenoordeel indien:

 • sub a

de daarvoor beschikbare gegevens ook na aanvullend onderzoek door het UWV onvoldoende zijn om daarop een deugdelijk oordeel te kunnen baseren;

 • sub b

het deskundigenoordeel betrekking heeft op een tijdstip in het verleden en het door het tijdsverloop redelijkerwijs niet meer mogelijk is om tot een deugdelijk oordeel te komen. 

 

Artikel 5

Geen oordeel over toekomstige datum

Een deskundigenoordeel heeft geen betrekking op een toekomstverwachting.

 

Artikel 6

Beoordelingskader poortwachter

Bij het geven van een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever of de werknemer hanteert het UWV het beoordelingskader dat is vastgelegd in de bijlage bij de Beleidsregel beoordelingskader poortwachter.

 

Artikel 7

Geen oordeel over ongeschiktheid tot werken

Het UWV geeft geen deskundigenoordeel over de ongeschiktheid tot werken indien dit betrekking heeft op een periode waarover:

 • sub a

de werknemer aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29 van de Ziektewet;

 • sub b

de werkgever en de werknemer geen geschil hebben over het recht op loon of bezoldiging als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet SUWI;

 • sub c

de werknemer het onder b. bedoelde recht niet meer heeft omdat het daarvoor geldende tijdvak van 104 weken is verstreken.

 

Artikel 8

Geen oordeel over re-integratie-inspanningen werkgever 6 maanden vóór einde wachttijd.

 • sub 1

Het UWV geeft geen deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever indien dit is aangevraagd binnen zes maanden voordat het tijdvak van 104 weken, bedoeld in artikel 629, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zal zijn verstreken, tenzij dit tijdvak op gezamenlijk verzoek van de werkgever en de werknemer door het UWV wordt verlengd tot een datum die ten minste zes maanden na de datum van de aanvraag van het deskundigenoordeel ligt.

 • sub 2

Heeft het UWV het in het eerste lid bedoelde tijdvak verlengd op grond van artikel 25, negende lid, van de Wet WIA, dan geeft het geen deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever voordat het een beschikking heeft gegeven als bedoeld in het dertiende lid van dat artikel.

 • sub 3

Dit artikel is niet van toepassing indien het deskundigenoordeel is aangevraagd door een werknemer die voornemens is tegen zijn werkgever een vordering in te stellen als bedoeld in artikel 658b, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9

Ander oordeel dan gevraagd

 • sub 1

Geeft het UWV niet het door de aanvrager gevraagde deskundigenoordeel, maar is het wel in staat een ander deskundigenoordeel te geven, dan geeft het dit andere deskundigenoordeel indien de aanvrager hiermee instemt.

 • sub 2

In afwijking van het eerste lid geeft het UWV geen ander deskundigenoordeel indien het de werknemer niet ongeschikt tot werken acht.

 

Artikel 10

Geen kosten indien geen oordeel

Het UWV brengt de aanvrager slechts kosten in rekening indien het een deskundigenoordeel geeft.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

reactie daarop van de minister
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

      

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()