Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; wie kan het aanvragen?


Globaal geldt;

de aanvragers van een Deskundigenoordeel kunnen zijn;

  • de werkgever,
  • de werknemer,      - die geen vangnetter is met een ziektewetuitkering.

Voor eigen risicodragers en hun werknemers gelden bijzondere regels. Zie de vraag

 

De werkgever en de werknemer kunnen een Deskundigenoordeel aanvragen. Ze kunnen het ieder afzonderlijk doen of in overleg. Een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van de betrokken arbodienst kan geen Deskundigenoordeel aanvragen.

 

Zeker als er geen grote (persoonlijk getinte) tegenstellingen zijn en het Deskundigenoordeel niet wordt gevraagd als voorportaal voor een ontslagprocedure, kan het zinvol zijn zo’n oordeel samen aan te vragen. Het geeft de meeste kans op een heldere vraagstelling en het biedt ook na het oordeel direct ruimte voor het opstarten van het vervolgtraject. Op die manier kan het verschil van mening mogelijk teruggebracht tot een zakelijk verschil van inzicht. Na het oordeel is het dan makkelijker het gegeven oordeel zonder ernstig gezichtsverlies te accepteren. De werknemer zou zich daarbij mogelijk –extern- kunnen laten adviseren zodat die voldoende kans krijgt voor zijn belangen op te komen wanneer hij zijn situatie zelf onvoldoende kan overzien.

  

Hoewel de bedrijfsarts geen partij is bij het aanvragen van een Deskundigenoordeel kan die wel een rol spelen. Hij adviseert over de vraag of een Deskundigenoordeel zinvol is, hij helpt bij het samenstellen van het dossier en helpt desgevraagd bij het formuleren van de vraagstelling. Omdat het ook kan zijn dat de handelswijze en oordelen van de bedrijfsarts tegen het licht gehouden worden en hij daar moeite mee zou kunnen hebben, is het verstandig met de bedrijfsarts mee te blijven kijken en ook kritisch te zijn op de stukken die hij aanlevert.

 

Met de wet in de hand blijkt het overigens dat het Deskundigenoordeel feitelijk alleen is bedoeld voor de werknemer.

Uit de artikel 32 lid 1 van de Wet SUWI blijkt het volgende;

Het UWV stelt op verzoek van een werkgever of een werknemer een onderzoek in naar en geeft een oordeel over het bestaan van ongeschiktheid tot werken indien de werknemer een geschil heeft met zijn werkgever overrecht op loon als bedoeld in artikel 629, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit gaat duidelijk over een geschil over het recht op loon.

 

Het artikel over het voorportaal, 7:629a lid 1 BW;

De rechterwijst een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 629 af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige, benoemd door het UWV, omtrent de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten respectievelijk diens nakoming van de verplichtingen, bedoeld in artikel 660a.

 

7:658b lid 1 BW

De rechter wijst een vordering tot nakoming van de verplichting, bedoeld in artikel 658a lid 2, af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige…..

 

artikel 658a  lid 2 BW (re-integratie plicht werkgever)

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, …zieke werknemer …. de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten

 

De artikelen gaan allen over een vordering van de werknemer, loon, passend werk en dergelijke die bij de rechter ingediend moeten worden vergezeld van een Deskundigenoordeel. De werknemer heeft natuurlijk ook verplichtingen. Die kan de werkgever afdwingen door de loonbetaling te staken.

 

Artikel 7: 660a BW (re-integratie plicht werknemer)

De werknemer die i.v.m. ongeschiktheid… verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten is verplicht

a. mee te werken aan… voorschriften.. maatregelen

b. meewerken aan opstellen van het plan van aanpak

c. passende arbeid te verrichten

 

Artikel 629 lid 3 sub c.

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht

 

Wil de werknemer dan vervolgens loon vorderen bij de rechter op grond van het feit dat hij arbeidsongeschikt is en recht heeft op loon, dan moet hij een Deskundigenoordeel aanvragen.

 

De werkgever mag wel een Deskundigenoordeel aanvragen. Hij heeft echter het wapen van het staken van de loonbetaling en zal niet zoals de werknemer in de situatie komen dat hij niet anders kan dan een Deskundigenoordeel aanvragen. De werkgever kan natuurlijk een aanvraag op basis van verplichtingen die in de CAO overeen zijn gekomen of anderszins, of omdat het hem strategisch goed uitkomt. Die argumenten vloeien echter niet voort uit de wet.

 

De uitzonderingen als laatste;

 

Als het UWV de werknemer begeleidt bij re-integratie omdat er geen werkgever is, de vangnetter met een ZW-uitkering, dan kan er geen Deskundigenoordeel gevraagd worden. De onafhankelijkheid van het UWV als betrokken partij is onvoldoende gewaarborgd.

 

Voor eigen risicodragers en hun werknemers gelden bijzondere regels.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

         
   
EINDE IN INIT_NORMAL()