Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Voorschriften negeren; loon opschorten


Werkgevers hebben meestal zelf, met de Ondernemingsraad of via een CAO, controlevoorschriften. Die zijn bedoeld om de re-integratie verplichtingen goed te kunnen uitvoeren. Anders dan bij de weigeringsgronden als het belemmeren van de genezing of het opzettelijk veroorzaken van arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever hier het loon opschorten wanneer de werknemer zich niet houdt aan de voorschriften.

 

Voorwaarden aan de opschorting zijn;

  • dat het gaat om redelijke voorschriften,
  • die noodzakelijk zijn om het recht vast te stellen,
  • beperkt wordt tot de tijd dat de werknemer zich niet aan de voorschriften houdt,
  • de voorschriften moeten schriftelijk vastliggen,

 

Wat redelijk is, moet per geval bepaald worden. Onevenredig belastende voorschriften als de hele dag thuis blijven, zich iedere dag bij de bedrijfsarts melden op het spreekuur kunnen als onredelijk beoordeeld worden. Op het spreekuur verschijnen op gezette tijden en contacten onderhouden met werkgever en arbodienst niet.

 

Privacy speelt bij het verstrekken van de benodigde informatie ook een rol, zie ook het hoofdstuk over gegevens uitwisseling.

 

Bedacht moet worden dat het gaat om de re-integratie plicht van de werkgever en zijn financiële belang. Dat de werkgever de re-integratie voorvarend wil aanpakken zal niemand hem verwijten. Wat hij van de werknemer vergt aan informatie moet wel binnen de redelijkheid blijven.

 

Nu is het niet zo dat de werkgever met de opschorting van het loon van zijn verplichting jegens de werknemer afkomt. Opschorting betekent alleen niet uitbetalen. Werkt de werknemer op een later moment wel mee, en wordt de arbeidsongeschiktheid en het recht op loon alsnog vastgesteld met terugwerkende kracht, dan dient de werkgever het loon alsnog uit te betalen. Deze vorm van loon staking is daarom meer een drukmiddel dan een daadwerkelijke sanctie.

Bij gebruik van dit middel heeft de werkgever geen extra verplichtingen als hij het loon later met terugwerkende kracht uitbetaald. Als de opschorting onterecht plaatsvond weer wel.

 

De controlevoorschriften worden behandeld in controle.

 

Voor de volledigheid de wettekst;

Artikel 7; 629 Lid 6 BW, redelijke voorschriften niet opvolgen;

De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen.

 

Bedenk dat deze weigeringsgrond een andere is dan die van;

artikel 629 lid 3 sub d over voorschriften ten aanzien van het verrichten van passende arbeid.

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet:

voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten.

 

Bij een weigering van loon op grond van dit artikel gaat het niet om een opschorting.

 

Een opschorting en weigering van een uitkering moet worden aangezegd, zie Staken loonbetaling; kennisgeving verplicht.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
ArbeidsrechtZorgvuldigheid bij keuze loonstop of loonopschorting noodzakelijk door
Anique Sauve
op internet

De WGBH/CZ en de spagaat van het sollicitatiegesprek door K.M.C. Stalenhoef ArbeidsRecht 2009/11
Meer...

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()