Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Staken loonbetaling; kennisgeving verplicht


Kennisgeving van  het -ten dele- staken van de loonbetaling

Van het staken van de loonbetaling moet de werkgever onverwijld mededeling doen aan de werkgever. De werkgever mag daarmee niet wachten tot de datum waarop de loonbetaling normaal gesproken geschied, is aangebroken. Onverwijld is een rekbaar begrip. Het lijkt aangewezen dat de werkgever de werknemer mededeelt dat hij het vermoeden heeft dat hij geen recht heeft op loon zodra dat vermoeden is gerezen. Dat kan zijn op het moment dat hij passend werk weigert, het moment dat de werkgever een mededeling krijgt van de bedrijfsarts dat de werknemer hersteld is voor zijn werk of zijn genezing belemmert. Een discussie over een hersteld verklaring in beraad houden en dan achteraf geen loon betalen is geen goede manier om met het recht de loonbetaling te staken of om te gaan, al zijn er in de jurisprudentie nuances terug te vinden op bovenstaande grote lijn.

 

Niet is bepaald dat het staken van de loondoorbetaling een vooraankondiging (met eventueel de mogelijkheid een andere positie te kiezen) nodig heeft of schriftelijk moet geschieden. Een mondelinge mededeling is voldoende, al zal vanwege de bewijslast die later van belang kan worden een schriftelijke bevestiging van de mondelinge aankondiging meestal noodzakelijk zijn.

 

In de jurisprudentie blijkt dat het onderwerp in ontslagzaken nog al eens aan de orde komt zoals in;

LJN BL9438 2010  

Het niet betalen van loon dan wel opschorting van loonbetaling is op zijn plaats als een werknemer de regels van ziekteverzuim niet naleeft of de re-integratie belemmert. Ingevolge artikel 7:629 lid 7 BW is daarvoor wel vereist dat de werkgever het niet naleven van de regels van ziekteverzuim of de belemmering van de re-integratie onverwijld nadat bij hem het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen ter kennis van de werknemer brengt. Daarbij dient de werkgever aan te geven dat om die reden loon niet wordt doorbetaald dan wel opgeschort. In de onderhavige procedure is niet gesteld of gebleken dat aan dit vereiste is voldaan, zodat het verweer verder onbesproken blijft

 

Tot slot de wettekst;

Artikel 7: 629 lid 7 BW; kennisgeving stoppen loon

De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij de werknemer daarvan geen kennis heeft gegeven onverwijld nadat bij hem het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De WGBH/CZ en de spagaat van het sollicitatiegesprek door K.M.C. Stalenhoef ArbeidsRecht 2009/11
Op internet

taai ongerief: de verzwijging van medische beperkingen Mr. D.J.B. Wolff Sociaal Recht 2004/71
te bestellen via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Geen loon; een greep uit de jurisprudentie

  

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2002/226
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()