Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Ziek, geen loon; de uitzonderingen


In artikel 7:629 BW lid 3 is een opsomming gegeven van de situaties waarin de zieke werknemer het recht op loon niet heeft, of tijdelijk niet heeft. Het recht om een werknemer loon te weigeren houdt niet in dat de werknemer ook ontslagen kan worden. Daarvoor zijn andere artikelen van toepassing die los staan van het weigeren van loon. Er zijn echter erg veel verbanden.

 

Uitsluiting van het recht op loon kan (voor een periode) aan de orde zijn indien de werknemer;

Lid 3

 • de ziekte met opzet heeft veroorzaakt,
 • relevante informatie heeft verzwegen bij een aanstellingskeuring,
 • de genezing belemmert,
 • passende arbeid niet verricht,
 • weigert mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak,
 • een uitkering als de WIA later aanvraagt en krijgt dan is voorgeschreven,
 • weigert mee te werken aan redelijke voorschriften en maatregelen,

 

lid 4

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof geniet.

 

Het loon kan worden verminderd met ( globale aanduiding):

lid 5

 • geldelijke uitkeringen verband houdende met de bedongen arbeid zoals bijvoorbeeld WIA
 • inkomsten tijdens werktijd binnen de dienstbetrekking
 • inkomsten tijdens werktijd buiten de dienstbetrekking

 

Opschorting ingevolge;

lid 6

 • niet houden aan redelijke, schriftelijk gegeven voorschriften, meestal controlevoorschriften, nodig om het recht op loon vast te stellen.

 

Allemaal onderwerpen die verder uitgediept worden in de  volgende vragen.

 

De basisregel is dat een werknemer die los van zijn ziekte geen recht op loon heeft, bij ongeschiktheid voor de bedongen arbeid dat recht niet kan verkrijgen. Is zijn dienstverband rechtmatig beëindigd, bijvoorbeeld omdat het tijdelijke dienstverband door het verstrijken van de einddatum is beëindigd, of is hij gedetineerd, dan heeft hij ook als hij nog ziek is of wordt geen recht op loon.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De WGBH/CZ en de spagaat van het sollicitatiegesprek door K.M.C. Stalenhoef ArbeidsRecht 2009/11
Op internet

taai ongerief: de verzwijging van medische beperkingen Mr. D.J.B. Wolff Sociaal Recht 2004/71
te bestellen via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Geen loon; een greep uit de jurisprudentie

         
   
EINDE IN INIT_NORMAL()