Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; hoe aanvragen?


Door daartoe een verzoek te doen bij het UWV. Er zijn een aantal aandachtspunten;

 

 • Het UWV heeft een aanvraagformulier op internet geplaatst waarmee een aanvraag gedaan kan worden, zie kader. Het is echter niet vastgelegd dat alleen met dat formulier een aanvraag gedaan kan worden. Is de aanvraag op een andere manier vormgegeven dan kan het UWV die aanvraag niet weigeren.

 

Er is geen vaste procedure. Op basis van gezond verstand zijn er nog de volgende aandachtspunten;

 

 • Duidelijk moet zijn dat het Deskundigenoordeel wordt gevraagd over;
  • (on)geschiktheid tot werken,
  • aanwezigheid van passend werk,
  • re-integratie inspanningen werkgever, al dan niet eigen risicodrager of
  • re-integratie inspanningen van de werknemer?

 

 • Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een heldere vraagstelling.

            

 • Duidelijk moet zijn waar het verschil van mening over bestaat.

 

 • Uit het dossier moet blijken wat de visie is van;
  • de werknemer
  • de werkgever
  • de bedrijfsarts
  • de arbeidsdeskundige
  • andere betrokkenen

 

In de vraag; Deskundigenoordeel; gegevensuitwisseling is aangegeven welke gegevens verstrekt moeten worden aan het UWV bij een verzoek om een Deskundigenoordeel te geven is uitgebreid ingegaan op de stukken die aangeleverd kunnen of moeten worden. Omdat er geen vaste procedure is, is dit een onderwerp dat zeker gezien de jurisprudentie aandacht behoeft.

 

De beleidsregels schrijven het voorleggen van de volgende gegevens voor;

 1. een beschrijving van de bedongen arbeid;
 2. een beschrijving van de arbeid waarover een deskundigenoordeel passende arbeid wordt gevraagd;
 3. een actueel oordeel of advies van de bedrijfsarts of arbodienst;
 4. de probleemanalyse en de bijstellingen daarvan;
 5. het plan van aanpak en de bijstellingen daarvan;
 6. de evaluaties van de uitvoering van het plan van aanpak;      

De aanwijzingen in de beleidsregels zijn goed leesbaar. Bij een aanvraag is het zinvol ze door te lezen.

 

Het is niet zo dat wanneer bovenstaande gegevens ontbreken de beoordeling niet kan plaatsvinden, het duurt alleen langer. Pas als het dossier compleet is neemt het UWV het als verzoek in behandeling en gelden er voor hen termijnen. (artikel 32a lid 3 Wet SUWI).  Hoe duidelijker is wat de vraag is en het geschil, hoe sneller en gerichter zowel het onderzoek als het oordeel.

 

Door een goede aanvraag kan door de werkgever en werknemer veel tijd gewonnen worden en ook invloed genomen worden op de uitkomst. Hoe vager de vraag, hoe meer ruimte het UWV heeft de vraag en ook het antwoord zelf in te vullen. Bij het opstellen van de vraagstelling speelt de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige natuurlijk ook een rol. Van hen moet ook een helder geformuleerd standpunt worden verwacht om aan het UWV voor te kunnen leggen.

 

De formulieren die ingevuld moeten worden zijn uitgebreid. Vaak gaan er daarnaast stapels papier naar het UWV. Belangrijk is dat er een samenvatting is, een paar stukken waaruit duidelijk blijkt wat er aan de hand is. Door de wijze waarop arbodiensten hun dossier vaak (chronologisch) opbouwen ontbreekt het overzicht nog al eens. Het loont vaak de moeite wanneer de bedrijfsarts al dan niet samen met de werkgever en/of werknemer een samenvattend rapport schrijft, dan wel de belangrijkste gegevens op een rijtje zet.

 

Bedenk dat de werkgever of werknemer de aanvrager zijn, en dat –meestal- de casemanager een belangrijke rol heeft bij het aanleveren van de stukken. De taak kan wel worden overgedragen aan de arbodienst, doch dan verliezen de aanvragers het zicht op zowel de inhoud van hetgeen wordt aangeleverd als de termijn. Een Deskundigenoordeel wordt door bedrijfsartsen wel eens als onprettig ervaren nu hun oordeel door een andere arts tegen het licht gehouden wordt. Als ze worden gecorrigeerd, staat hun relatie met de werkgever of werknemer onder druk, een lastige positie. Een vijandige houding ten opzichte van het UWV kan echter leiden tot een competentiestrijd die aan een onafhankelijke beoordeling in de weg staat.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Aanvragen deskundigenoordeel bij het UWV; formulieren
Minder...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

              
   
EINDE IN INIT_NORMAL()