Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; de spelregels voor het UWV


Voor het vragen en geven van een Deskundigenoordeel is er geen vaste procedure, geen regeling of richtlijnen waaraan het UWV maar ook de werkgever en werknemer zich  moet houden. De Algemene Wet Bestuursrecht is behoudens twee artikelen over de termijnen, niet van toepassing. Het UWV mag de procedure zelf inrichten. Zij hebben daarvoor sinds 30-11-2010 beleidsregels opgesteld die openbaar zijn. In een eerder gepubliceerd artikel “Het deskundige oordeel “(on)geschiktheid tot werken” kritisch beschouwd” door drs. R.A. Heida en mr. D.J. Buijs, zie kader, wordt melding gemaakt van een interne regeling van het UWV, doch die regeling is niet op de site van het UWV na te lezen en ook niet elders bekendgemaakt. Hun website geeft overigens ook geen uitsluitsel over de beleidsregels, doch die zijn op internet wel terug te vinden. Over de wijze waarop de procedure van het Deskundigenoordeel is ingericht is derhalve weinig bekend. Er staat wel op hun site dat je een Deskundigenoordeel kan aanvragen met een daar beschikbaar formulier. Er is nergens vastgelegd dat een andere aanvraag, bijvoorbeeld met een brief of aan het loket niet behandeld kan worden.

 

Er is dus geen vaste procedure. Uit de antwoorden op de andere vragen op deze site kan worden opgemaakt dat er wel een paar regels zijn waaraan het UWV zich dient te houden;

 • er geldt een termijn van twee weken voor de beoordeling (artikel 32a lid 3 Wet SUWI),
 • ze moeten na verloop van die twee weken een datum geven waarop het oordeel klaar zal zijn (artikel 4:14 AWB),
 • de deskundige moet onpartijdig zijn ( artikel 7:629a lid 3 BW),
 • de deskundige moet naar beste weten oordelen ( artikel 7:629a lid 3 BW),
 • de deskundige dient op verzoek van de rechter zijn verklaring toe te lichten of aan te vullen ( 7:629a lid 5 BW),
 • als de werknemer niet bereid is zich te laten onderzoeken mag het UWV  geen oordeel geven (artikel 32a lid 1 Wet SUWI),
 • als dat voor het onderzoek nodig is wordt door de arts-deskundige informatie ingewonnen bij de behandelend arts(en),  ( artikel 7:629a lid 4 BW)
 • ze moeten op verzoek van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige/arbodienst informatie aan hen verstrekken als dat voor de uitvoering van de taken van de bedrijfsarts/ arbeidsdeskundige /arbodienst noodzakelijk is (artikel 73 lid 3 wet SUWI)
 • de diverse deskundigen die bij het UWV werken dienen de bij hun beroep behorende verplichtingen, gedragscodes en andere regels in acht te nemen,
 • ze zijn gebonden aan de -ongeschreven- algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Voor de informatie-uitwisseling hebben ze wat wettelijke mogelijkheden;

 • ze mogen informatie inwinnen bij de bedrijfsarts die daaraan gehoor moet geven ( artikel 54 lid 3 sub c Wet SUWI),
 • ze mogen informatie inwinnen bij werkgever en/of werknemer, die daaraan gehoor moet geven ( artikel 54 lid 1 Wet SUWI).

 

Over de informatie-uitwisseling, met name de medische informatie-uitwisseling gelden aparte regels. Het is een gecompliceerd onderwerp dat in de vraag Deskundigenoordeel; gegevensuitwisseling zeer beknopt behandeld wordt. In de toekomst zal elders op de website aandacht aan het onderwerp besteed worden.

 

 

Aanvulling

Deskundigenoordeel: Informeren andere partij

Naar aanleiding van een klacht over een deskundigenoordeel heeft UWV zich in overleg met de Nationale Ombudsman gecommitteerd aan de volgende praktische afspraken:

 

 • Op het aanvraagformulier staat vermeld dat de andere partij gehoord wordt in het kader van het deskundigenoordeel. De afspraak is dat UWV de aanvrager hierover nogmaals (telefonisch) inlicht na ontvangst van het formulier, zodat de aanvraag kan worden ingetrokken wanneer wederhoor niet gewenst wordt,
 • Pas wanneer vast staat dat UWV de aanvraag in behandeling neemt, informeert UWV de andere partij. Er kan telefonisch contact opgenomen worden met de andere partij, maar daarnaast moet deze ook altijd schriftelijk geïnformeerd worden
 • Voor meer informatie over het deskundigenoordeel wordt in de brief aan de andere partij verwezen naarwww.uwv.nl. Alleen na uitdrukkelijk verzoek van de andere partij wordt een kopie van het aanvraagformulier en/of de brochure over het deskundigenoordeel verstrekt.

Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Artikel 32 en 32a van de wet SUWI
SUWI
Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

   
   
EINDE IN INIT_NORMAL()