Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; bij een arbeidsconflict verplicht?


Het komt veel voor dat werknemers zich ziek melden bij een (dreigend) arbeidsconflict. De ziekmelding maakt de situatie complexer, er zijn meerdere wettelijke bepalingen van toepassing die het recht op loon, of het recht het loon te weigeren, regelen. Er ontstaat vaak een complexe situatie. Het probleem wordt behandeld in de vraag …. Er vallen in het kader van dit hoofdstuk over het Deskundigenoordeel wel wat zaken over op te merken;

 

  • Willen de zieke werknemer en de werkgever die samen een conflict hebben naar de rechter, dan is een Deskundigenoordeel meestal noodzakelijk.

 

  • Voor het kort geding geldt in de meeste gevallen een uitzondering.

 

  • Als werkgever en werknemer beiden vinden dat de werknemer niet zijn werk verzuimd vanwege ziekte, maar vanwege het conflict, dan is er geen Deskundigenoordeel nodig, er is een andere reden voor de eventueel aanwezige arbeidsongeschiktheid die niet wordt afgedekt door de loondoorbetalingsverplichting van artikel 7: 629 BW. Kort gezegd; geen Deskundigenoordeel als de ruziemakers het erover eens zijn dat er geen sprake is van ziekte. Het tegenovergestelde geldt ook. Menen beiden dat er –ook- sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan is evenmin een Deskundigenoordeel nodig.

                      

  • Wil een werkgever of werknemer in een eventuele arbeidsrechterlijke procedure iets aan het Deskundigenoordeel van het UWV hebben, dan dient dit oordeel van goede kwaliteit te zijn. De werknemer en werknemer en zeker ook de bedrijfsarts kunnen dat beïnvloeden door voldoende goed onderbouwde gegevens te overleggen. Een slecht onderbouwd oordeel heeft in een eventuele procedure vanwege het feit dat het oordeel niet bindend is weinig waarde. De rechter gaat er dan aan voorbij, zie bijvoorbeeld de uitspraak genoemd in het kader.

 

  • Hoewel een Deskundigenoordeel twee weken na het verzoek daartoe op tafel dient te liggen, duurt het meestal veel langer. De tijd kan de gemoederen tot rust brengen, doch ook de tegenstellingen vergroten. Het is goed bij de aanvraag rekening te houden met de termijn en de gevolgen die het voor de situatie heeft. Het verschuiven van een oplossing voor het conflict naar de toekomst kan allerlei –financiële- consequenties hebben.

 

  • Omdat er bij een arbeidsconflict veel aandacht is voor “de ruzie” wordt de vraag wat de werknemer mankeert en wat de beperkingen zijn nogal eens over het hoofd gezien. De vraag in een Deskundigenoordeel bij een arbeidsconflict is en blijft; is de werknemer geschikt voor het eigen werk wegens ziekte? De vraag kan worden opgerekt voor gevallen van latente arbeidsongeschiktheid met andere woorden; wordt de werknemer ziek vlak ná werkhervatting door hem ziekmakende arbeidsomstandigheden? Zie Ziek of niet ziek bij een arbeidsconflict.

 

  • De vraag in een Deskundigenoordeel is niet of de werknemer vanwege andere redenen dan (latente) ziekte het werk niet kan hervatten. Een antwoord op die vraag zou het UWV niet moeten geven. Het kan wel goed uitkomen als de dokters zich daar over uitlaten, doch dat behoort niet tot hun taak. In de in het kader genoemde uitspraak gaf de kantonrechter aan dat zij het oordeel van de bedrijfsarts en verzekeringsarts over de arbeidsongeschiktheid, die niet als ziekte te kwalificeren was maar het gevolg was van seksuele intimidatie, meewogen bij een oordeel over het recht op loon op grond van een andere arbeidsrechterlijke afweging. In andere uitspraken worden dergelijke uitlatingen opzij geschoven. Hoe één en ander in procedures en bij artsen uitpakt is moeilijk te voorspellen. De jurisprudentie over recht op loon en ontslag bij arbeidsconflicten is erg in beweging.

 

  • Op basis van de jurisprudentie, zie ook de artikelen in het hoogdstuk Arbeidsconflictonflict, kan niet gesteld worden dat een werkgever of werknemer in het voordeel is in een arbeidsrechterlijke procedure als er een Deskundigenoordeel is waaruit blijkt dat de werknemer arbeids(on)geschikt is. Het gaat om alle feiten en omstandigheden. Er zijn veel gevallen waarbij de vraag of er sprake is van ziekte of het verwarrende begrip situatieve arbeidsongeschiktheid, door de rechter wordt teruggebracht tot waar het over gaat; wat is de basis van het conflict, wie draagt welke schuld en in wiens risicosfeer valt dat? Dan wordt aan de discussie ziek/niet ziek voorbijgegaan met de mededeling dat het verband tussen de ziekte en de arbeidsongeschiktheid onvoldoende is onderbouwd.

 

  • Bij een arbeidsconflict de weg kiezen van ziekmelding en Deskundigenoordeel is niet altijd de beste weg, het is een complexe afweging. Tijdig reflectie zoeken kan grote invloed hebben op het resultaat.

Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

               

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()