Zoeken naar
 
 
 

premiekorting via de belastingdienst


Het is wettelijk geregeld dat de werkgever de kosten betaald die arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers meebrengt. Er zijn een aantal in de wet vastgelegde verplichtingen bedacht om zieke werknemers aan het werk te houden bij hun eigen werkgever en een veel beperkter aantal middelen ter ondersteuning. Neemt een werkgever een zieke werknemer in dienst, dan is het andersom, veel ondersteuning en weinig plichten. Dat schept nog al eens verwarring. De ondersteunende maatregelen voor een nieuwe werknemer met een beperking wordt besproken in het hoofdstuk ziek in dienst. In dit hoofdstuk gaat het om de werknemer die ziek wordt tijdens zijn dienstverband.

 

De fiscus helpt de werkgever een heel klein beetje met een premiekorting ;

 • op het totaal van de door hem en zijn werknemers op grond van de WW en WIA verschuldigde premies
 • bij een dienstbetrekking met een werknemer die recht heeft op een WIA, het zal vrijwel altijd om een WGA-uitkering gaan,
 • die zijn eigen arbeid geheel of gedeeltelijk heeft hervat of
 • een andere functie bij dezelfde werkgever is gaan bekleden,
 • voor zolang de dienstbetrekking duurt,
 • doch ten hoogste gedurende één jaar,
 • nadat die werknemer zijn eigen arbeid geheel of gedeeltelijk heeft hervat of
 • een andere functie bij dezelfde werkgever is gaan bekleden,
 • de korting bedraagt € 2042,00 per jaar of
 • 454,00 per jaar indien het loon van de werknemer over het kalenderjaar minder dan 50% van het naar een jaarbedrag herleide minimumloon bedraagt,
 • zoals dat voor de werknemer gold op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar,
 • voor de wajonger en sommige andere jongeren geldt een afwijkende regeling
 • geen premiekorting bij WSW-arbeid,
 • een negatieve premie leidt tot een nihil stelling, geen premieteruggaaf,
 • na afloop van dat jaar niet opnieuw premiekorting bij een hernieuwd dienstverband,
 • bij onderbrekingen van de dienstbetrekking minder dan 3 maanden, gewerkte perioden samentellen,
 • bij onderbreking van meer dan drie maanden, dan geldt de eerste einddatum, geen samentelling,
 • bij tussentijdse staking van de premiekorting geldt hetzelfde,
 • de werkgever moet de korting zelf toepassen.

 

Let op, de korting geldt voor één jaar. Voor een nieuwe werknemer geldt die echter voor drie jaar.

 

Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden;

 • de premiekorting is € 2.042 op jaarbasis,
 • hiervan komt de helft (€ 1.021 op jaarbasis) in mindering op de totale premie WAO/WIA (de basispremie WAO/WIA, de uniforme WAO-premie en de gedifferentieerde WGA-premie) en
 • de andere helft (€ 1.021 op jaarbasis) op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf of de Ufo-premie,
 • de premiekorting is echter € 454 op jaarbasis als het loon van de werknemer minder is dan 50% van het naar een jaarbedrag herleid wettelijk minimum(jeugd)loon zoals dat voor de werknemer geldt op 1 januari 2009. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij parttimers,
 • is de werknemer niet het hele jaar in dienst, dan wordt het jaarbedrag voor het minimumloon evenredig verminderd.

 

 

U kunt één en ander terugvinden op een site van de belastingdienst en in de wettekst;

 

Artikel 49 lid 1 WFSV

Premiekorting bij arbeidsongeschikte nieuwe werknemer 

De werkgever past een korting toe op het totaal van de door hem en zijn werknemers op grond van de … (WW) verschuldigde premies en de door hem op grond van…(WAO/WIA) verschuldigde premies bij een dienstbetrekking met een werknemer die onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking:

a. recht heeft op een uitkering op grond van de WIA……..

 

Artikel 49 lid 2 WFSV

Premiekorting bij het in dienst houden van arbeidsongeschikte werknemer

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de werknemer, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, die zijn eigen arbeid geheel of gedeeltelijk heeft hervat of een andere functie bij dezelfde werkgever is gaan bekleden voor zolang de dienstbetrekking duurt, doch ten hoogste gedurende één jaar nadat die werknemer zijn eigen arbeid geheel of gedeeltelijk heeft hervat of een andere functie bij dezelfde werkgever is gaan bekleden.

            

Artikel 50 WFSV

Omvang premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

 1. De korting, bedoeld in artikel 49, bedraagt € 2042,00 per jaar.

 

 1. De korting, bedoeld in artikel 49, bedraagt € 454,00 per jaar indien het loon van de werknemer over het kalenderjaar minder dan 50% van het naar een jaarbedrag herleide minimumloon bedraagt zoals dat voor de werknemer gold op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar.

 

 1. Onverminderd het eerste en tweede lid bedraagt de korting, bedoeld in artikel 49, € 1360,00 per jaar voor de werknemer die tevens jonggehandicapte is als bedoeld in artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de werknemer, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel e en f, en voor de werknemer, bedoeld in artikel 49, eerste lid, die vóór zijn 17de verjaardag tot de doelgroep van artikel 49, eerste lid, onderdeel a, c of d, kon worden gerekend.

 

Artikel 50a WFSV

Uitzondering premiekorting

De artikelen 47 en 49 zijn niet van toepassing, indien de werknemer arbeid verricht in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 van de WSW.

 

Artikel 50b WFSV

Ondergrens premiekorting

Indien de toepassing van artikel 48 en 50 ertoe zou leiden dat een negatieve premie wordt geheven, wordt de premie op nihil gesteld.

 

Artikel 3.20 lid 2 Regeling WFSV

Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na volledig genoten premiekortingsperioden

De werkgever kan de premiekorting, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de WFSV, niet toepassen indien de werknemer binnen één jaar na ommekomst van de in artikel 49, tweede lid bedoelde periode van één jaar, na beëindiging van de dienstbetrekking, wederom bij die werkgever in dienst treedt.

 

Artikel 3.21 lid 1 Regeling WFSV

Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na niet volledig genoten premiekortingsperiode

Indien een werkgever niet gedurende een periode van in totaal drie respectievelijk één jaar premiekorting als bedoeld in artikel 47, eerste lid, en 49, eerste lid, respectievelijk artikel 49, tweede lid, van de Wfsv heeft toegepast:

 1. worden dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever die elkaar met tussenpozen van minder dan drie maanden opvolgen, geacht niet te zijn onderbroken en worden de perioden waarin de premiekorting wordt toegepast, opgeteld totdat in totaal drie respectievelijk één jaar premiekorting is toegepast;
 2. kan indien dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever elkaar met tussenpozen van drie maanden of meer, doch ten hoogste drie jaar opvolgen, de premiekorting niet opnieuw worden toegepast en beslaat de premiekortingsperiode de periode vanaf het moment dat de eerdere premiekortingsperiode een aanvang nam totdat respectievelijk drie of één jaar zijn verstreken, zonder dat over de tussenliggende periode premiekorting is toegepast.

 

Lid 2

Onderbreking van toepassing premiekorting

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de dienstbetrekking in de periode, bedoeld in de onderdelen a of b van dat lid, niet is onderbroken, maar in de genoemde periode geen premiekorting kon worden toegepast.


Wet- en regelgeving
Meer...

sites belastingdienst
Meer...

UWV sites
Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden
UWV

Ontvang ik als werkgever subsidie voor een deel arbeidsongeschikte werknemer?
UWV
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Re-integratie-instrumenten; een greep uit de jurisprudentie

      
   
EINDE IN INIT_NORMAL()