Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; hoe oordeelt het UWV, wat staat er in


In een Deskundigenoordeel moet een antwoord gegeven worden op de gestelde vraag of vragen als die natuurlijk vallen binnen de ruimte die de wet het UWV geeft. Er zijn geen regels waarin is vastgelegd hoe het UWV moet onderzoeken, hoe zij hun oordeel moeten vormen noch of het oordeel gemotiveerd en hoe het geformuleerd moet worden.

 

Bij een onafhankelijk oordeel ligt het voor de hand dat zowel de werkgever als werknemer de kans krijgen hun standpunt toe te lichten en dat er schriftelijk en zo nodig ook mondeling overleg is met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, als er een toelichting nodig is of er grote afwijkingen zijn in de beoordeling van de situatie. Het ligt voor de hand dat alle partijen de gelegenheid krijgen gehoord te worden. De praktijk is vaak anders.

          

Een onderzoek van een deskundige bij een geschil vergt een beoordeling als alle anderen, onderzoek, weging, etc. Omdat er een meningsverschil is dat opgelost moet worden vergt het van de deskundige een extra inspanning wat betreft motivering, zorgvuldigheid en dergelijke. In het artikel Vaststellen of een werknemer kan werken; hoe? wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een bedrijfsarts tot een oordeel zou moeten komen. Voor een deskundige is dat niet anders. Als het gaat om de beoordeling van de passendheid van welk werk dan ook, dan kan naar mijn oordeel een belastbaarheidspatroon en een analyse van het werk niet ontbreken. Het uiteindelijk oordeel geschikt of niet sec, is geen adequaat oordeel. Het kan dan makkelijk leiden tot een nieuw geschil. Een voorbeeld;

 

De werknemer met lichte knieklachten moet 3 maal per dag 13 kg tillen. De werknemer meent dat hij dat niet kan. De bedrijfsarts meent het tegendeel; geschikt eigen werk. Als in het Deskundigenoordeel niet duidelijk blijkt wat het UWV voor oordeel heeft over de tilbelasting, kan de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van de arbodienst in het kader van de re-integratie met de werknemer niet zoeken naar een oplossing. Immers wordt het tillen van 13 kg met een rollerbank opgelost, dan moet hij weten of hij de 20 dozen die hij elke ochtend uit het magazijn moet halen, en die 8 kg wegen, wel kan tillen. En ook de loopbelasting, waar de werknemer plotseling over klaagt, kunnen dan weer voor discussie zorgen.

 

Omdat het oordeel door vele partijen gelezen moet worden, waarvan niet allen inzage hebben in het medische dossier dient het rapport van de deskundige goed leesbaar te zijn, en mag het ontbreken van de medische informatie geen belemmering om de inhoud te begrijpen.

 

Bedacht moet worden dat een Deskundigenoordeel nogal eens bij de rechter op tafel komt. Hij is niet aan het Deskundigenoordeel gebonden en kan het net als het oordeel van de bedrijfsarts kritiseren en van tafel vegen. Dat gebeurt met enige regelmaat ook. Het is goed ervan uit te gaan dat de rechter, een niet medicus, het laatste woord kan hebben. Een rechter laat zich graag overtuigen door een genuanceerd oordeel, onafhankelijk, afgewogen, gemotiveerd en gedocumenteerd.

 

De rechtsmiddelen om kwaliteit en inhoud en zorgvuldige totstandkoming af te dwingen zijn beperkt. Door het feit dat het oordeel van het UWV niet openstaat voor bezwaar en beroep en de zorgvuldige totstandkoming dus niet aan de bestuursrechter voorgelegd kan worden, staan werkgever en werknemer bij bezwaren tegen de gang van zaken bij een Deskundigenoordeel of de inhoud met lege handen. Zie ook de hieronder aangehaalde jurisprudentie. Prof. mr. Heerma van Voss heeft over het onderwerp een artikel geschreven; “behoorlijkheid van het Deskundigenoordeel van het UWV”, zie kader. In de artikelen Deskundigenoordeel; de termijnen voor het UWV en Deskundigenoordeel; het UWV draalt; wat te doen? is terug te vinden wat  een werkgever/werknemer kandoen als het UWV niet binnen twee weken een beslissing neemt over een Deskundigenoordeel,  staat vermeld wat ondernomen kan worden tegen een trage afhandeling van het UWV. Voor onzorgvuldige behandeling gelden dezelfde –beperkte- klaagmogelijkheden.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

         

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()