WSW, witte ravenbaan, beschut werk
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Veerkrachtige ontwikkelingen


 

altijd op zoek naar inhoud

hebben Eric Wonnink, arts-gemachtigde

en de schrijver van deze site Flora van den Berg 

Focusz.nu

opgericht, gericht op resultaat voor de werkgever

Focusz is specialist in beroep voor de WIA en ZW. Het is een nieuw bedrijf dat haar diensten aanbiedt aan alle werkgevers die geconfronteerd worden met onrechtvaardige en onjuiste besluiten.

 

Waarom hebben wij Focusz opgericht?

Omdat er geen gespecialiseerde dienstverlener is die zich richt op de belangenbehartiging van werkgevers in dit deel van de sociale zekerheid/schadelastbeheersing.

 

3-partijenstelsel: UWV, werkgever en werknemer

Er is een driepartijenrelatie ontstaan tussen UWV, de werkgever en werknemer, waarbij de werkgever steeds meer financiële verantwoordelijkheid heeft gekregen. In de uitvoering van de ZW en WIA is de positie van de werkgever nog niet verankerd. Dat zou wel moeten, nu het werkgeversbelang en werknemersbelang gelijk zouden moeten opgaan. Om als partij erkend te worden is brede en diepgaande kennis van de WIA en ZW vanuit diverse disciplines nodig. Thema’s waarover Focusz reeds procedeert:

 

  • De positie van het UWV tussen werkgever en werknemer in.
  • Klassieke thema’s als ‘objectiveerbaarheid’, ‘consistentie’ en het ‘UWV-onderzoek’, die zijn voor werkgeversbelang bepalend.
  • De ongelijkwaardige verhouding in de belangenbehartiging en informatieverstrekking tussen werkgever en werknemer.
  • De theoretische schatting en het CBBS. We stellen onder andere het schatten van laaggeschoolde werknemers ter discussie.
  • Het afdwingen van sancties en maatregelen, zorgen dat behandelingen plaatsvinden die uitkeringslasten kunnen verlagen.
  • Specifieke medische groepen die in de IVA thuis zouden horen.

 

Waarom heeft Focusz bestaansrecht?

Wij overzien vanuit een helikopterview het ontbrekende machtsevenwicht en de gevolgen voor werkgevers nu en op lange termijn, en stellen dat vanuit de inhoud via procedures aan de orde. Soms voelen werkgevers zich ongemakkelijk omdat zij de werknemer niets willen misgunnen. Focusz weet dit dilemma professioneel en integer op te lossen. De brede en diepgaande kennis hiervoor komt bij de oprichters van Focusz, Eric Wonnink (arts) en Flora van den Berg (juridisch arbeidsdeskundige), voort uit jarenlange ervaring met procederen, ieder vanuit zijn eigen expertise, het voor en na de WIA poort werken voor werkgevers in allerlei rollen, bij en tegenover het UWV. Na een kostenbatenanalyse procederen vanuit het werkgeversbelang is de door de wetgever bedoelde marktwerking. Wij hebben ervaren dat er zo veel geld met die marktwerking vemoeid is dat procederen resultaat oplevert, en dat gebundeld procederen de werkgevers als groep ten goede zal komen.

 

 

http://FOCUSZ.NU

 

Deze website is vanuit een breed perspectief volgeschreven, maar verouderd. Het lukt niet om de site bij de ontwikkelingen te laten aansluiten. De kennis is er wel, de tijd ontbreekt. Desondanks blijf ik mij vanuit mijn juridische en arbeidskundige achtergrond breed orienteren. Het toevoegen op de markt van een Focusz bij het opeisen, bundelen en overzien van het werkgeversbelang is noodzakelijk om de verhoudingen in balans te brengen.

 

 

De witte ravenbaan

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking werkten heel vroeger naar capaciteit mee in de bedrijven van familie, in de omgeving of anderszins. Na invoering van het minimumloon verdwenen veel van deze mensen langzaam aan uit bedrijven en instellingen. De Sociale Werkvoorziening werd het alternatief. Werken tegen een lagere loonwaarde die werd aangevuld met een subsidie. Er kwam een hele reeks gesubsidieerd werk achteraan onder invloed van Melkert.

 

Er bleven echter ook mensen werken uit sociale motieven in bedrijven. Dat noemde het UWV een tijd lang Witte Ravenbanen. Er werd onderling een oplossing bedacht om loon naar werken te realiseren. Vaak stonden mensen ook voor meer op de loonlijst dan dat zij presteerden, of er werden minder uren betaald dan werden gewerkt. Hun loon waarvoor ze geen prestatie kregen werd sociaal loon genoemd. Dat accepteert de belastingdienst niet meer als zijnde een vergoeding. Er moet nu belasting en premie over betaald worden.

 

De constructie kan nog steeds. Het makkelijkste is die vanuit de re-integratie op te bouwen. In het kader van de re-integratieplicht mag een werknemer blijven doorwerken in aangepast werk tegen een reële loonwaarde, zolang er een arbeidsdeskundige is die die loonwaarde heeft vastgesteld, en het een kloppend plaatje is.

 

Kloppend is als de arbeidsdeskundige met taken en uren vanuit het functiehuis de loonwaarde kan motiveren, en werkgever en werknemer kunnen vaststellen dat met die oplossing de maximale prestatie wordt geleverd. Op die manier kan een werknemer op een beperkte schaal zijn dienstverband behouden en loon ontvangen. Wil de werkgever meer betalen dan de loonwaarde, dan moet dat op de loonstrook blijken. Dat kan een salarisadministratie regelen. Bij grote instellingen is dat soms lastig. Het verschil tussen echte loonwaarde en sociale loonwaarde moet worden vastgelegd door de arbeidsdeskundige.

 

De invloed van de inkomsten in het kader van langdurige re-integratiewerkzaamheden moeten op de WIA-uitkering worden gekort. De arbeidsdeskundige kan dan aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitkering. Is de loonwaarde minder dan 20% van het vroegere loon, dan heeft het geen invloed.

 

Het is geen gebruikelijke weg, maar met de nieuwe participatiewet gaat dit ongetwijfeld vaker aan de orde komen. Bedenk echter wel dat bij re-integratie deze werknemers in de komende jaren niet meetellen voor het Quotum. Dat geldt alleen voor werknemers die uit de bijstand komen en mogelijk voor hen die een indicatie krijgen van het UWV. Dat lijkt er niet in te zitten voor eigen personeel, doch dat dient te zijner tijd te worden uitgezocht; daarover is nu te veel onzekerheid.

 

Er zijn bij deze regeling ook wel hobbels te bedenken. Met name als het langdurig tot vaste inkomsten leidt, of als er ver onder het minimumloon wordt betaald. Voor werknemers die bij hun werkgever willen blijven na een lang dienstverband en een warme band, is het echter een oplossing die overwogen kan worden.

 

Als arbeidsdeskundige zet ik het soms in, maar ik propageer het niet op grote schaal. Het is echt maatwerk, en let op: het dient goed geregeld te worden.

 

 

 

 

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten snel zoeken
Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar snel zoeken
Re-integratiebesluit snel zoeken
Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid snel zoeken
Geen duurzaam benutbare mogelijkheden snel zoeken
Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium snel zoeken
Beleidsregels beoordelingskader poortwachtersnel zoeken