WSW, witte ravenbaan, beschut werk
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Kennis oud en nieuw


Meer kennis over het CBBS, net op het net gekomen:

www.deFML.nl 

 

De witte ravenbaan

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking werkten heel vroeger naar capaciteit mee in de bedrijven van familie, in de omgeving of anderszins. Na invoering van het minimumloon verdwenen veel van deze mensen langzaam aan uit bedrijven en instellingen. De Sociale Werkvoorziening werd het alternatief. Werken tegen een lagere loonwaarde die werd aangevuld met een subsidie. Er kwam een hele reeks gesubsidieerd werk achteraan onder invloed van Melkert.

 

Er bleven echter ook mensen werken uit sociale motieven in bedrijven. Dat noemde het UWV een tijd lang Witte Ravenbanen. Er werd onderling een oplossing bedacht om loon naar werken te realiseren. Vaak stonden mensen ook voor meer op de loonlijst dan dat zij presteerden, of er werden minder uren betaald dan werden gewerkt. Hun loon waarvoor ze geen prestatie kregen werd sociaal loon genoemd. Dat accepteert de belastingdienst niet meer als zijnde een vergoeding. Er moet nu belasting en premie over betaald worden.

 

De constructie kan nog steeds. Het makkelijkste is die vanuit de re-integratie op te bouwen. In het kader van de re-integratieplicht mag een werknemer blijven doorwerken in aangepast werk tegen een reële loonwaarde, zolang er een arbeidsdeskundige is die die loonwaarde heeft vastgesteld, en het een kloppend plaatje is.

 

Kloppend is als de arbeidsdeskundige met taken en uren vanuit het functiehuis de loonwaarde kan motiveren, en werkgever en werknemer kunnen vaststellen dat met die oplossing de maximale prestatie wordt geleverd. Op die manier kan een werknemer op een beperkte schaal zijn dienstverband behouden en loon ontvangen. Wil de werkgever meer betalen dan de loonwaarde, dan moet dat op de loonstrook blijken. Dat kan een salarisadministratie regelen. Bij grote instellingen is dat soms lastig. Het verschil tussen echte loonwaarde en sociale loonwaarde moet worden vastgelegd door de arbeidsdeskundige.

 

De invloed van de inkomsten in het kader van langdurige re-integratiewerkzaamheden moeten op de WIA-uitkering worden gekort. De arbeidsdeskundige kan dan aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitkering. Is de loonwaarde minder dan 20% van het vroegere loon, dan heeft het geen invloed.

 

Het is geen gebruikelijke weg, maar met de nieuwe participatiewet gaat dit ongetwijfeld vaker aan de orde komen. Bedenk echter wel dat bij re-integratie deze werknemers in de komende jaren niet meetellen voor het Quotum. Dat geldt alleen voor werknemers die uit de bijstand komen en mogelijk voor hen die een indicatie krijgen van het UWV. Dat lijkt er niet in te zitten voor eigen personeel, doch dat dient te zijner tijd te worden uitgezocht; daarover is nu te veel onzekerheid.

 

Er zijn bij deze regeling ook wel hobbels te bedenken. Met name als het langdurig tot vaste inkomsten leidt, of als er ver onder het minimumloon wordt betaald. Voor werknemers die bij hun werkgever willen blijven na een lang dienstverband en een warme band, is het echter een oplossing die overwogen kan worden.

 

Als arbeidsdeskundige zet ik het soms in, maar ik propageer het niet op grote schaal. Het is echt maatwerk, en let op: het dient goed geregeld te worden.

 

geplaatst in juni 2016

 

LINKS

werkende links zijn verzameld en zullen worde geplaatst in stappen. Alvast een beginnetje

suggesties en tips zijn welkom

 

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten snel zoeken
Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar snel zoeken
Re-integratiebesluit snel zoeken
Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid snel zoeken
Geen duurzaam benutbare mogelijkheden snel zoeken
Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium snel zoeken
Beleidsregels beoordelingskader poortwachtersnel zoeken