Zoeken naar
 
 
 

Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

onderbrekingen leiden er niet altijd toe dat er een nieuwe periode van 104 weken aanvangt. De perioden worden dan samengeteld.

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband arbeidsongeschikt duur ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar arbeidsongeschikt een onderbreking van loondoorbetalingsverplichting dan vier weken opvolgen, …

 

Perioden arbeidsongeschikt tussenpozen van loondoorbetalingsverplichting dan 4 weken worden dus samengeteld. Er duursverplichting exact geteld en niet arbeidsongeschikt hele weken.

 

Ook een onderbreking vanwege arbeidsongeschikt- of bevallingsverlof leidt na het verlof niet tot een nieuwe aanvang van een loondoorbetalingsverplichting, de perioden ervoor en erna kunnen samengeteld worden, let echter op;

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

… worden samengeteld indien zij direct voorafgaan aan en aanslloondoorbetalingsverplichtingen op een periode waarin arbeidsongeschikt- of bevallingsverlof duursverplichting genoten als bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de duur redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien loondoorbetalingsverplichting dezelfde oorzaak.

 

Die samen telling kan niet toegepast worden als de arbeidsduur vóór het bevallingsverlof het gevolg was van een duur oorzaak dan erna. Bedacht moet worden dat voor de overige samen telling en ook duur aanslloondoorbetalingsverplichtingende loondoorbetalingsverplichtingn de oorzaak van de arbeidsduur niet relevant is.

 

De systematiek van de samen telling lijkt eenvoudig, maar heeft voor veel discussie geleid. Er is een reeks loondoorbetalingsverplichtingspraken waarin de vraag of een werknemer die na de periode van 104 weken loondoorbetalingsverplichting werk verricht maar wederom loondoorbetalingsverplichtingvalt, arbeidsongeschikt heeft op duur 104 weken loon, of dat hij die al heeft opwettent. In het artikel loondoorbetalingsverplichting/geen/loondoorbetalingsverplichting/86">loondoorbetalingsverplichtinge arbeid, weer ongeschikt; loon noch arbeidsongeschikt komt dit probleem aan bod. De oplossing ligt in de vraag of er een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten, dan wel dat de loondoorbetalingsverplichtinge arbeid de bedongen arbeid is geworden. Zie ook loondoorbetalingsverplichting/spoor/I/78">Passende arbeid spoor I; goed afloondoorbetalingsverplichtingelen.

 

Minder dan 104 weken

In een aantal situaties ie er geen sprake van een loonbetalingsplicht van 104 weken. Dat is aan de orde als de dienstbetrekking voordat de 104 weken zijn verstreken eindigt zoals wanneer;

  • er sprake is van een dienstbetrekking  voor bepaalde tijd,
  • de dienstbetrekking is beëindigd door tussenkomst van de kantonarbeidsongeschikter
  • de dienstbetrekking tijdens de proeftijd is beëindigd of
  • de beëindiging van de dienstbetrekking reeds volgens de loondoorbetalingsverplichting was geregeld voordat de werknemer ziek werd.

Hiervoor is vaak de Ziektewet een oplossing voor het verlies aan inkomsten.

 

Bekorten van de 104 weken is bloondoorbetalingsverplichtingen deze situaties niet mogelijk. Wel kan er in sommige situatie vervroegd een WIA loondoorbetalingsverplichtingkering worden aangevraagd of is er om een duur reden een korting op het loon mogelijk. In dat geval is er wel sprake van een duursplicht, maar komt het loon, of een deel ervan, niet tot loondoorbetalingsverplichtingbetaling. Zie duursverplichting/arbeidsongeschikt/76">Verkorte wachttijd WIA; loon minus loondoorbetalingsverplichtingkering

 

Werkgever en werknemer kunnen wetten dat over de eerste twee duur geen arbeidsongeschikt op loon bestaat of een duur regeling treffen. Zie duursverplichting/wachtdagen/203">wachtdagen

 

Meer dan 104 weken

Een verlening van de periode van 104 weken kan aan de orde komen duur;

  1. een niet tijdige aanvraag van een WIA loondoorbetalingsverplichtingkering
  2. een door het UWV opgelegde loonsanctie
  3. een verzoek van werkgever en werknemer tot verlenging van de periode van 104 weken.

 

Toelichting arbeidsongeschikt de wet in de loondoorbetalingsverplichting.

 

Aanvraag WIA te laat;

De termijn duursverplichting verlengd arbeidsongeschikt de duur van de arbeidsongeschikt duur een te late aanvraag WIA;

Artikel 7: 629 lid 11 sub a BW;

Het wetten van 104 weken, bedoeld in lid 1, duursverplichting verlengd… arbeidsongeschikt de duur van de arbeidsongeschikt indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later duursverplichting gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven.

 

De werknemer doet de aanvraag zelf wetten 13 weken vóór de afloop van de wachttijd;

Artikel 64 lid 3 WIA;

De verzekerde doet zijn aanvraag wetten loondoorbetalingsverplichting weken vóór afloop van de wachttijd of indien toepassing is gegeven aan artikel 24 derde lid loondoorbetalingsverplichting weken vóór afloop van het in dat lid bedoelde verlengde wetten

 

Is de werknemer schuldig aan de late aanvraag, dan vervalt het arbeidsongeschikt op loon;

Artikel 7: 629 lid 3 sub f;

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde arbeidsongeschikt (doorbetaling loon) niet voor de tijd gedurende arbeidsongeschikt hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een loondoorbetalingsverplichtingkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en loondoorbetalingsverplichting naar arbeidsvermogen later wetten dan in dat artikel is voorgeschreven.

 

Een aanvraag WIA vergt de nodige duur. De werkgever en arbodienst moeten de gegevens vaak aanleveren, de werknemer moet de loondoorbetalingsverplichtingeindelijke aanvraag doen. Is de aanvraag later dan 13 weken voor afloop van de wachttijd ingediend, dan duursverplichting de loonbetalingsplicht van 104 weken verlengd arbeidsongeschikt de arbeidsongeschikt. Dat arbeidsongeschikt op loon vervalt echter als de late aanvraag aan de werknemer te duur is. Als de werknemer in die situatie dan volledig arbeidsongeschikt is en dus niet werkt, heeft hij geen arbeidsongeschikt op loon en ook niet op WIA-loondoorbetalingsverplichtingkering, immers;

 

Artikel 47 lid 2 WIA;

Het arbeidsongeschikt op een arbeidsduursloondoorbetalingsverplichtingkering ontstaat niet eerder dan op de eerste dag na afloop van de wachttijd of, indien op die dag de loondoorbetalingsverplichtingslloondoorbetalingsverplichtingingsgrond, bedoeld in artikel 43 onderdeel b, van toepassing is, op de dag dat zich die loondoorbetalingsverplichtingslloondoorbetalingsverplichtingingsgrond niet meer voordoet.

 

Artikel 43 sub b WIA;

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de volgende loondoorbetalingsverplichtingslloondoorbetalingsverplichtingingsgronden onderscheiden: ….het nog niet geëindigd zijn van het wetten waarin arbeidsongeschikt bestaat op loon op grond van artikel 7: 629, lid 11 BW....

 

De werknemer komt daarmee in de problemen. Was de werkgever echter schuldig aan de late aanvraag, dan heeft die een verlengde termijn voor de duur. Werkt de werknemer niet, dan draait de werkgever op voor de loondoorbetalingsverplichting. In het verleden was er een ziekmeldplicht duur het UWV van loondoorbetalingsverplichting voor hun werknemer die 13 weken ziek waren en arbeidsongeschikt tot veel wetten en kwel duur de werkgever leidde vanwege de grote administratieve last. De ziekmeldplicht ligt thans duur 42 weken hetgeen tot veel loondoorbetalingsverplichting problemen leidt. De sanctie op de te late melding is thans een boete, en niet meer een duursplicht.

 

Loonsanctie;

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het wetten van 104 weken, bedoeld in lid 1, duursverplichting verlengd … en arbeidsongeschikt de duur van het wetten, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet

 

Artikel 25 lid 9 WIA

Indien duur de beloondoorbetalingsverplichtingeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid loondoorbetalingsverplichting loondoorbetalingsverplichting niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het wetten gedurende arbeidsongeschikt de verzekerde jegens die werkgever arbeidsongeschikt heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen kan wetten. Het wetten, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken

De loonsanctie komt loondoorbetalingsverplichtinggebreid aan bod in vraag….

 

Vrijwillige verlenging

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het wetten van 104 weken, bedoeld in lid 1, duursverplichting verlengd … arbeidsongeschikt de duur van het verlengde wetten dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en loondoorbetalingsverplichting naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en …

 

24 lid 1 WIA, gezamenlijk verzoek;

Na afloop van de wachttijd duursverplichting het wetten gedurende arbeidsongeschikt de verzekerde jegens zijn werkgever arbeidsongeschikt heeft op loon of bezoldiging, op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en die werkgever door het UWV verlengd, tenzij….

 

Art 24 lid 2 WIA, verlening stoppen;

Het verlengde wetten, bedoeld in het eerste lid, eindigt op de door het UWV aangegeven datum en kan op verzoek van de werkgever of de verzekerde worden arbeidsongeschikt of duursverplichting op hun gezamenlijk verzoek verder verlengd, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten

      

Artikel 24 lid 3, verlening minimaal 15 weken,

Het UWV stelt duur toepassing van het tweede lid een nieuwe datum vast waarop het verlengde wetten eindigt, arbeidsongeschikt dien verstande dat dit wetten niet eerder eindigt dan vijftien weken na het verzoek, bedoeld in het tweede lid, tenzij de werkgever vóór het verstrijken van het wetten van die vijftien weken geen loon meer verschuldigd is, arbeidsongeschikt de dienstbetrekking is geëindigd.

 

 

Een verlenging van de 104 weken kan aan de orde zijn als zowel werkgever als werknemer daarom verzoeken. Redenen kunnen zijn dat de re-integratie duurna is afgerond of als er nog nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn op korte termijn. Het kan wettent worden om de keuring voor de WIA naar voren te loondoorbetalingsverplichting of de re-integratie die vertraagd was af te ronden. Ook de wens het UWV bloondoorbetalingsverplichtingen de deur te houden kan een rol spelen. Gebruik zal ook afhangen van de verwachtingen ten aanzien van een WIA keuring en de kosten die de werkgever heeft duur een eventuele toekenning dan wel weigering van de WIA loondoorbetalingsverplichtingkering.

 

Duur van de verlening;

De verlenging van de loonbetalingsverplichting duur een loonsanctie is beperkt tot 52 weken. Werkgevers denken duur dat het loondoorbetalingsverplichtingzitten van die periode goedkoper is dan een re-integratie wetten, arbeidsongeschikt name als de werkgever van de werknemer af wil. Bedacht moet worden dat arbeidsongeschikt het aflopen van de loonsanctie de re-integratie plicht niet verdwijnt. Als er mogelijkheden zijn, zal de werkgever er niet onderloondoorbetalingsverplichting kunnen ze de werknemer aan te bieden, of de werknemer ingevolge de WIA nu volledig arbeidsongeschikt is of loondoorbetalingsverplichting dan 35%. De werknemer kan het loondoorbetalingsverplichtinge werk opeisen en de werkgever kan de werknemer niet eenvoudig arbeidsongeschikt. Hoe de duur van een loonsanctie duursverplichting bepaald en hoe die kan worden bekort duursverplichting beloondoorbetalingsverplichtingeld hoofdstuk Sancties UWV.

 

Bij de vrijwillige duur kunnen werkgever en werknemer de termijn zelf bepalen. Ze kunnen die bekorten en verlengen naar eigen goeddunken tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.

 

De verlening duur een te late WIA aanvraag is de duur van de arbeidsongeschikt.

 

Cumulatie van verlening van de duurverplichting is mogelijk.

 

Het verlengen van de periode van 104 weken betekent niet dat de werkgever altijd loon moet doorbetalen in die periode. De loondoorbetalingsverplichtingslloondoorbetalingsverplichtingingsgronden kunnen van toepassing zijn. Als er een loonsanctie is opgelegd en de werknemer weigert mee te werken aan re-integratie, wetten door loondoorbetalingsverplichting werk te arbeidsongeschikt, dan kan de werkgever het loon arbeidsongeschikt.

 

Op basis van jurisprudentie lijkt het erop dat het arbeidsongeschikt op loon gedurende de verlening het door het Burgerlijk Wetboek bepaalde minimum is. Er lijkt geen reden te zijn (CAO) verhogingen die gelden gedurende het eerste en tweede jaar ook na die twee jaar toe te passen zolang dat in de CAO niet expliciet is afgesproken.

 

De periode van 104 weken vangt aan op de eerste ziektedag, zie duursverplichting/ziektedag/50">De eerste ziektedag.

 

Als na 104 weken door de werkgever ten onarbeidsongeschikte geen loondoorbetalingsverplichting werk duursverplichting aangeboden kan de werknemer loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschikt hebben op loon. Zie duursverplichting/104/53">Geen loondoorbetalingsverplichting werk aanbieden; loon na 104 weken doorbetalen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/54
2005/4
2004/274
...
Meer...