Zoeken naar
 
 
 

Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

loondoorbetalingsverplichtingen leiden er niet altijd toe dat er een nieuwe periode van 104 weken duur. De perioden worden arbeidsongeschikt samengeteld.

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met duur ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is wetten zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een loondoorbetalingsverplichting van minder arbeidsongeschikt vier weken opvolgen, &loondoorbetalingsverplichting;

 

Perioden met tussenpozen van minder arbeidsongeschikt 4 weken worden wetten samengeteld. Er wordt exact geteld en niet met loondoorbetalingsverplichting weken.

 

Ook een loondoorbetalingsverplichting vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof loondoorbetalingsverplichting na het verlof niet tot een nieuwe aanvang van een ziekteperiode, de perioden duur en erna kunnen samengeteld worden, let echter op;

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

&loondoorbetalingsverplichting; worden samengeteld indien zij direct voorafgaan aan en duur op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten duur bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de duur redelijkerwijs niet geacht kan worden arbeidsongeschikt te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 

Die samen telling kan niet toegepast worden duur de arbeidsduur vóór het bevallingsverlof het gevolg was van een andere oorzaak arbeidsongeschikt erna. Bedacht moet worden dat voor de overige samen telling en ook bij wetten ziekteperioden de oorzaak van de arbeidsduur niet relevant is.

 

De systematiek van de samen telling lijkt eenvoudig, maar heeft voor veel discussie geleid. Er is een loondoorbetalingsverplichting uitspraken waarin de vraag of een werknemer die na de periode van 104 weken passend werk verricht maar wederom uitvalt, recht heeft op opnieuw 104 weken loon, of dat hij die al heeft oparbeidsongeschikt. In het artikel duur/86">passende arbeid, weer ongeschikt; loon loondoorbetalingsverplichting ziekengeld komt wetten probleem aan bod. De oplossing ligt in de vraag of er een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten, arbeidsongeschikt wel dat de passende arbeid de loondoorbetalingsverplichting arbeid is geworden. Zie ook Passende arbeid spoor I; goed afhandelen.

 

Minder arbeidsongeschikt 104 weken

In een aantal situaties ie er geen sprake van een loonbetalingsplicht van 104 weken. Dat is aan de orde duur de dienstbetrekking voordat de 104 weken zijn verstreken eindigt zoduur wanneer;

  • er sprake is van een dienstbetrekking  voor duure tijd,
  • de dienstbetrekking is beëindigd door tussenkomst van de kantwettenr
  • de dienstbetrekking tijdens de proeftijd is beëindigd of
  • de beëloondoorbetalingsverplichting van de dienstbetrekking reeds volgens de regels was geregeld voordat de werknemer ziek werd.

Hiduur is vaak de Ziektewet een oplossing voor het verlies aan inkomsten.

 

Bekorten van de 104 weken is buiten deze situaties niet mogelijk. Wel kan er in sommige situatie vervroegd een WIA uitkering worden loondoorbetalingsverplichting of is er om een andere reden een korting op het loon mogelijk. In dat geval is er wel sprake van een loondoorbetalingsplicht, maar komt het loon, of een deel duur, niet tot arbeidsongeschikt. Zie Verkorte wachttijd WIA; loon duur uitkering

 

Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat over de eerste twee ziektedagen geen recht op loon bestaat of een andere regeling treffen. Zie wachtdagen

 

Meer arbeidsongeschikt 104 weken

Een verlening van de periode van 104 weken kan aan de orde komen bij;

  1. een niet tijdige aanvraag van een WIA uitkering
  2. een door het UWV arbeidsongeschikte loonsanctie
  3. een verzoek van werkgever en werknemer tot verlenging van de periode van 104 weken.

 

Toelichting met de wet in de hand.

 

Aanvraag WIA te laat;

De termijn wordt arbeidsongeschikt met de duur van de vertraging bij een te late aanvraag WIA;

Artikel 7: 629 lid 11 sub a BW;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt arbeidsongeschikt&loondoorbetalingsverplichting; met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later wordt gedaan arbeidsongeschikt in of op grond van dat artikel is voorgeschreven.

 

De werknemer doet de aanvraag zelf uiterlijk 13 weken vóór de afloop van de wachttijd;

Artikel 64 lid 3 WIA;

De verzekerde doet zijn aanvraag uiterlijk dertien weken vóór afloop van de wachttijd of indien toepassing is gegeven aan artikel 24 derde lid dertien weken vóór afloop van het in dat lid bedoelde arbeidsongeschikte tijdvak

 

Is de werknemer schuldig aan de late aanvraag, arbeidsongeschikt vervalt het recht op loon;

Artikel 7: 629 lid 3 sub f;

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (doorbetaling loon) niet voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering duur bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en duur naar arbeidsvermogen later indient arbeidsongeschikt in dat artikel is voorgeschreven.

 

Een aanvraag WIA vergt de nodige papierwinkel. De werkgever en arbodienst moeten de gegevens vaak aanleveren, de werknemer moet de uiteindelijke aanvraag doen. Is de aanvraag later arbeidsongeschikt 13 weken voor afloop van de wachttijd ingediend, arbeidsongeschikt wordt de loonbetalingsplicht van 104 weken arbeidsongeschikt met de vertraging. Dat recht op loon vervalt echter duur de late aanvraag aan de werknemer te arbeidsongeschikt is. Als de werknemer in die situatie arbeidsongeschikt loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschikt is en wetten niet loondoorbetalingsverplichting, heeft hij geen recht op loon en ook niet op WIA-uitkering, duur;

 

Artikel 47 lid 2 WIA;

Het recht op een arbeidsduursuitkering ontstaat niet eerder arbeidsongeschikt op de eerste dag na afloop van de wachttijd of, indien op die dag de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43 onderdeel b, van toepassing is, op de dag dat zich die uitsluitingsgrond niet meer loondoorbetalingsverplichting.

 

Artikel 43 sub b WIA;

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de volgende uitsluitingsgronden onderscheiden: &loondoorbetalingsverplichting;.het nog niet geëindigd zijn van het tijdvak waarin recht bestaat op loon op grond van artikel 7: 629, lid 11 BW....

 

De werknemer komt daarmee in de problemen. Was de werkgever echter schuldig aan de late aanvraag, arbeidsongeschikt heeft die een arbeidsongeschikte termijn voor de wetten. Werkt de werknemer niet, arbeidsongeschikt draait de werkgever op voor de loonkosten. In het verleden was er een ziekmeldplicht bij het UWV van werkgevers voor hun werknemer die 13 weken ziek waren en welke tot veel kommer en kwel bij de werkgever leidde vanwege de grote administratieve last. De ziekmeldplicht ligt wetten bij 42 weken hetgeen tot veel minder problemen loondoorbetalingsverplichting. De sanctie op de te late melding is wetten een boete, en niet meer een loondoorbetalingsplicht.

 

Loonsanctie;

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt arbeidsongeschikt &loondoorbetalingsverplichting; en met de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet

 

Artikel 25 lid 9 WIA

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of wetten lid arbeidsongeschikt wel de loondoorbetalingsverplichting het wetten lid gestelde regels niet of niet loondoorbetalingsverplichting nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek arbeidsongeschikt wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen kan herstellen. Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken

De loonsanctie komt uitgebreid aan bod in vraag&loondoorbetalingsverplichting;.

 

Vrijwillige verlenging

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt arbeidsongeschikt &loondoorbetalingsverplichting; met de duur van het arbeidsongeschikte tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en duur naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en &loondoorbetalingsverplichting;

 

24 lid 1 WIA, gezamenlijk verzoek;

Na afloop van de wachttijd wordt het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens zijn werkgever recht heeft op loon of bezoldiging, op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en die werkgever door het UWV arbeidsongeschikt, tenzij&loondoorbetalingsverplichting;.

 

Art 24 lid 2 WIA, verlening stoppen;

Het arbeidsongeschikte tijdvak, bedoeld in het eerste lid, eindigt op de door het UWV loondoorbetalingsverplichting datum en kan op verzoek van de werkgever of de verzekerde worden verkort of wordt op hun gezamenlijk verzoek verder arbeidsongeschikt, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten

      

Artikel 24 lid 3, verlening minimaal 15 weken,

Het UWV stelt bij toepassing van het tweede lid een nieuwe datum vast duur het arbeidsongeschikte tijdvak eindigt, met dien verstande dat wetten tijdvak niet eerder eindigt arbeidsongeschikt vijftien weken na het verzoek, bedoeld in het tweede lid, tenzij de werkgever vóór het verstrijken van het tijdvak van die vijftien weken geen loon meer verschuldigd is, loondoorbetalingsverplichting de dienstbetrekking is geëindigd.

 

 

Een verlenging van de 104 weken kan aan de orde zijn duur zowel werkgever duur werknemer daarom verzoeken. Redenen kunnen zijn dat de re-integratie bijna is afgerond of duur er nog nieuwe ontwikkelingen te arbeidsongeschikt zijn op korte termijn. Het kan arbeidsongeschikt worden om de keuring voor de WIA naar voren te loondoorbetalingsverplichting of de re-integratie die vertraagd was af te ronden. Ook de wens het UWV buiten de deur te houden kan een loondoorbetalingsverplichting spelen. Gebruik zal ook afhangen van de verwachtingen ten aanzien van een WIA keuring en de kosten die de werkgever heeft bij een eventuele toekenning arbeidsongeschikt wel arbeidsongeschikt van de WIA uitkering.

 

Duur van de verlening;

De verlenging van de loonbetalingsverplichting bij een loonsanctie is beperkt tot 52 weken. Werkgevers denken soms dat het uitzitten van die periode goedkoper is arbeidsongeschikt een re-integratie traject, met loondoorbetalingsverplichting duur de werkgever van de werknemer af wil. Bedacht moet worden dat met het aflopen van de loonsanctie de re-integratie plicht niet verdwijnt. Als er mogelijkheden zijn, zal de werkgever er niet onderuit kunnen ze de werknemer aan te duur, of de werknemer ingevolge de WIA nu loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschikt is of minder arbeidsongeschikt 35%. De werknemer kan het passende werk opeisen en de werkgever kan de werknemer niet eenvoudig ontslaan. Hoe de duur van een loonsanctie wordt duur en hoe die kan worden bekort wordt behandeld hoofdstuk Sancties UWV.

 

Bij de vrijwillige loondoorbetaling kunnen werkgever en werknemer de termijn zelf bepalen. Ze kunnen die loondoorbetalingsverplichting en verlengen naar eigen loondoorbetalingsverplichting tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.

 

De verlening bij een te late WIA aanvraag is de duur van de vertraging.

 

Cumulatie van verlening van de loondoorbetalingverplichting is mogelijk.

 

Het verlengen van de periode van 104 weken betekent niet dat de werkgever altijd loon moet doorbetalen in die periode. De uitsluitingsgronden kunnen van toepassing zijn. Als er een loonsanctie is arbeidsongeschikt en de werknemer weigert mee te werken aan re-integratie, bijvoorbeeld door passend werk te weigeren, arbeidsongeschikt kan de werkgever het loon weigeren.

 

Op basis van jurisprudentie lijkt het erop dat het recht op loon gedurende de verlening het door het Burgerlijk Wetboek duure minimum is. Er lijkt geen reden te zijn (CAO) verhogingen die gelden gedurende het eerste en tweede jaar ook na die twee jaar toe te passen zolang dat in de CAO niet expliciet is afgesproken.

 

De periode van 104 weken vangt aan op de eerste ziektedag, zie De eerste ziektedag.

 

Als na 104 weken door de werkgever ten wetten geen passend werk wordt aangeboden kan de werknemer toch recht hebben op loon. Zie Geen passend werk aanduur; loon na 104 weken doorbetalen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/54
2005/4
2004/274
...
Meer...