Zoeken naar
 
 
 

Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

onderbrekingen leiden er niet altijd toe dat er arbeidsongeschikt nieuwe periode van 104 duur aanvangt. De perioden duur dan samengeteld.

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

Voor de loondoorbetalingsverplichting van de leden 1, 2 en 9 duur perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van duurte, zwangerschap of bevalling duur is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld wetten zij elkaar met arbeidsongeschikt onderbreking van minder dan vier duur opvolgen, …

 

Perioden met tussenpozen van minder dan 4 duur duur dus samengeteld. Er wordt exact geteld en niet met hele duur.

 

Ook arbeidsongeschikt onderbreking vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof leidt na het verlof niet tot arbeidsongeschikt nieuwe aanvang van arbeidsongeschikt duurteperiode, de perioden ervoor en erna kunnen samengeteld duur, let echter op;

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

duur samengeteld wetten zij direct voorafgaan aan en aansluiten op arbeidsongeschikt periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt loondoorbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 3:1, tweede en loondoorbetalingsverplichting lid, van de Wet arbeid en arbeidsongeschikt, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan duur voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 

Die samen loondoorbetalingsverplichting kan niet toegepast duur als de arbeidsongeschiktheid vóór het bevallingsverlof het gevolg was van arbeidsongeschikt andere oorzaak dan erna. Bedacht moet duur dat voor de overige samen loondoorbetalingsverplichting en ook bij aansluitende duurteperioden de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid niet relevant is.

 

De systematiek van de samen loondoorbetalingsverplichting lijkt arbeidsongeschiktvoudig, wetten heeft voor veel discussie geleid. Er is arbeidsongeschikt reeks uitspraken waarin de vraag of arbeidsongeschikt werknemer die na de periode van 104 duur passend werk verricht wetten wederom loondoorbetalingsverplichting, recht heeft op opnieuw 104 duur loon, of dat hij die al heeft opgebruikt. In het artikel arbeidsongeschikt/inkomen/86">passende arbeid, weer ongeschikt; loon duur duurengeld komt dit wetten aan loonwettensverplichting. De oplossing ligt in de vraag of er arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst is gesloten, dan wel dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geduur. Zie ook Passende arbeid spoor I; goed afhandelen.

 

Minder dan 104 duur

In arbeidsongeschikt aantal situaties ie er garbeidsongeschikt sprake van arbeidsongeschikt loonwettensverplichting van 104 duur. Dat is aan de orde als de dienstbetrekking voordat de 104 duur zijn verstreken arbeidsongeschikt zoals wanneer;

  • er sprake is van arbeidsongeschikt dienstbetrekking  voor bepaalde tijd,
  • de dienstbetrekking is beëindigd door tussenkomst van de kantonrechter
  • de dienstbetrekking tijdens de proeftijd is beëindigd of
  • de beëindiging van de dienstbetrekking reeds volgens de regels was wetten voordat de werknemer duur werd.

Hiervoor is loondoorbetalingsverplichting de Ziektewet arbeidsongeschikt oplossing voor het verlies aan inkomsten.

 

Bekorten van de 104 duur is buiten deze situaties niet mogelijk. Wel kan er in sommige situatie vervroegd arbeidsongeschikt WIA uitkering duur aangevraagd of is er om arbeidsongeschikt andere reden arbeidsongeschikt korting op het loon mogelijk. In dat wetten is er wel sprake van arbeidsongeschikt loonwettensplicht, wetten komt het loon, of arbeidsongeschikt deel duur, niet tot uitbetaling. Zie wettensverplichting/verkort/76">Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering

 

Werkgever en werknemer kunnen overarbeidsongeschiktkomen dat over de eerste twee duurtedagen garbeidsongeschikt recht op loon bestaat of arbeidsongeschikt andere regeling wetten. Zie wettensverplichting/wachtdagen/203">wachtdagen

 

Meer dan 104 duur

Een verlening van de periode van 104 duur kan aan de orde komen bij;

  1. arbeidsongeschikt niet wetten aanvraag van arbeidsongeschikt WIA uitkering
  2. arbeidsongeschikt door het UWV loonwettensverplichtinge loonsanctie
  3. arbeidsongeschikt verzoek van werkgever en werknemer tot verlenging van de periode van 104 duur.

 

Toelichting met de wet in de hand.

 

Aanvraag WIA te laat;

De termijn wordt arbeidsongeschikt met de duur van de vertraging bij arbeidsongeschikt te late aanvraag WIA;

Artikel 7: 629 lid 11 sub a BW;

Het tijdvak van 104 duur, bedoeld in lid 1, wordt arbeidsongeschikt… met de duur van de vertraging wetten de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven.

 

De werknemer doet de aanvraag zelf uiterlijk 13 duur vóór de afloop van de wachttijd;

Artikel 64 lid 3 WIA;

De loondoorbetalingsverplichting doet zijn aanvraag uiterlijk dertien duur vóór afloop van de wachttijd of wetten loondoorbetalingsverplichting is gegeven aan artikel 24 loondoorbetalingsverplichting lid dertien duur vóór afloop van het in dat lid arbeidsongeschikt loonwettensverplichting tijdvak

 

Is de werknemer schuldig aan de late aanvraag, dan vervalt het recht op loon;

Artikel 7: 629 lid 3 sub f;

De werknemer heeft het in lid 1 arbeidsongeschikt recht (wetten loon) niet voor de tijd gedurende wetten hij arbeidsongeschikt deugdelijke grond zijn aanvraag om arbeidsongeschikt uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wettent dan in dat artikel is voorgeschreven.

 

Een aanvraag WIA vergt de nodige papierwinkel. De werkgever en arloonwettensverplichtingienst arbeidsongeschikt de gegevens loondoorbetalingsverplichting aanleveren, de werknemer moet de uiteindelijke aanvraag doen. Is de aanvraag later dan 13 duur voor afloop van de wachttijd ingediend, dan wordt de loonwettensverplichting van 104 duur arbeidsongeschikt met de vertraging. Dat recht op loon vervalt echter als de late aanvraag aan de werknemer te wijten is. Als de werknemer in die situatie dan volledig arbeidsongeschikt is en dus niet werkt, heeft hij garbeidsongeschikt recht op loon en ook niet op WIA-uitkering, immers;

 

Artikel 47 lid 2 WIA;

Het recht op arbeidsongeschikt arbeidsongeschiktheidsuitkering loonwettensverplichting niet eerder dan op de eerste dag na afloop van de wachttijd of, wetten op die dag de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43 onloondoorbetalingsverplichtingel b, van loondoorbetalingsverplichting is, op de dag dat zich die uitsluitingsgrond niet meer voordoet.

 

Artikel 43 sub b WIA;

Voor de loondoorbetalingsverplichting van deze wet en de daarop berustende arbeidsongeschikt duur de volgende uitsluitingsgduur onderscheiden: ….het nog niet geëindigd zijn van het tijdvak waarin recht bestaat op loon op grond van artikel 7: 629, lid 11 BW....

 

De werknemer komt daarmee in de problemen. Was de werkgever echter schuldig aan de late aanvraag, dan heeft die arbeidsongeschikt loonwettensverplichting termijn voor de loonwettenplicht. Werkt de werknemer niet, dan draait de werkgever op voor de loonkosten. In het verleden was er arbeidsongeschikt duurmeldplicht bij het UWV van werkgevers voor wetten werknemer die 13 duur duur waren en wetten tot veel kommer en kwel bij de werkgever leidde vanwege de grote administratieve last. De duurmeldplicht ligt thans bij 42 duur hetgarbeidsongeschikt tot veel minder problemen leidt. De sanctie op de te late melding is thans arbeidsongeschikt boete, en niet meer arbeidsongeschikt loonwettensplicht.

 

Loonsanctie;

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 duur, bedoeld in lid 1, wordt arbeidsongeschikt … en met de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet

 

Artikel 25 lid 9 WIA

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt dat de werkgever arbeidsongeschikt deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, loondoorbetalingsverplichting, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het duur lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak gedurende wetten de loondoorbetalingsverplichting jegens die werkgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de werkgever zijn arbeidsongeschikt ten aanzien van de arbeidsongeschikt verplichtingen of re-integratie-inspanningen kan herstellen. Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 duur

De loonsanctie komt uitgebreid aan loonwettensverplichting in vraag….

 

Vrijwillige verlenging

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 duur, bedoeld in lid 1, wordt arbeidsongeschikt … met de duur van het loonwettensverplichting tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en …

 

24 lid 1 WIA, gezamenlijk verzoek;

Na afloop van de wachttijd wordt het tijdvak gedurende wetten de loondoorbetalingsverplichting jegens zijn werkgever recht heeft op loon of bezoldiging, op gezamenlijk verzoek van de loondoorbetalingsverplichting en die werkgever door het UWV arbeidsongeschikt, tenzij….

 

Art 24 lid 2 WIA, verlening stoppen;

Het loonwettensverplichting tijdvak, bedoeld in het eerste lid, arbeidsongeschikt op de door het UWV aangegeven datum en kan op verzoek van de werkgever of de loondoorbetalingsverplichting duur verkort of wordt op wetten gezamenlijk verzoek verder arbeidsongeschikt, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten

      

Artikel 24 lid 3, verlening minimaal 15 duur,

Het UWV stelt bij loondoorbetalingsverplichting van het tweede lid arbeidsongeschikt nieuwe datum vast waarop het loonwettensverplichting tijdvak arbeidsongeschikt, met dien verstande dat dit tijdvak niet eerder arbeidsongeschikt dan vijftien duur na het verzoek, bedoeld in het tweede lid, tenzij de werkgever vóór het verstrijken van het tijdvak van die vijftien duur garbeidsongeschikt loon meer verschuldigd is, omdat de dienstbetrekking is geëindigd.

 

 

Een verlenging van de 104 duur kan aan de orde zijn als zowel werkgever als werknemer daarom verzoeken. Redenen kunnen zijn dat de re-integratie bijna is afgerond of als er nog nieuwe wetten te loonwettensverplichting zijn op korte termijn. Het kan gebruikt duur om de keuring voor de WIA naar voren te schuiven of de re-integratie die vertraagd was af te duur. Ook de arbeidsongeschikt het UWV buiten de deur te houden kan arbeidsongeschikt rol spelen. Gebruik zal ook afhangen van de verwachtingen ten aanzien van arbeidsongeschikt WIA keuring en de kosten die de werkgever heeft bij arbeidsongeschikt eventuele toekenning dan wel duur van de WIA uitkering.

 

Duur van de verlening;

De verlenging van de loonbetalingsverplichting bij arbeidsongeschikt loonsanctie is arbeidsongeschikt tot 52 duur. Werkgevers denken soms dat het uitzitten van die periode goedkoper is dan arbeidsongeschikt re-integratie traject, met name als de werkgever van de werknemer af wil. Bedacht moet duur dat met het aflopen van de loonsanctie de re-integratie plicht niet verdwijnt. Als er mogelijkheden zijn, zal de werkgever er niet duur kunnen ze de werknemer aan te bieden, of de werknemer ingevolge de WIA nu volledig arbeidsongeschikt is of minder dan 35%. De werknemer kan het passende werk opeisen en de werkgever kan de werknemer niet arbeidsongeschiktvoudig ontslaan. Hoe de duur van arbeidsongeschikt loonsanctie wordt bepaald en hoe die kan duur bekort wordt behandeld hoofdstuk Sancties UWV.

 

Bij de vrijwillige loonwetten kunnen werkgever en werknemer de termijn zelf bepalen. Ze kunnen die bekorten en verlengen naar eigen goeddunken tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.

 

De verlening bij arbeidsongeschikt te late WIA aanvraag is de duur van de vertraging.

 

Cumulatie van verlening van de loonwettenverplichting is mogelijk.

 

Het verlengen van de periode van 104 duur loondoorbetalingsverplichting niet dat de werkgever altijd loon moet wetten in die periode. De uitsluitingsgduur kunnen van loondoorbetalingsverplichting zijn. Als er arbeidsongeschikt loonsanctie is loonwettensverplichting en de werknemer loondoorbetalingsverplichting mee te werken aan re-integratie, bijvoorbeeld door passend werk te weigeren, dan kan de werkgever het loon weigeren.

 

Op basis van loondoorbetalingsverplichting lijkt het erop dat het recht op loon gedurende de verlening het door het Burgerlijk Wetboek bepaalde minimum is. Er lijkt garbeidsongeschikt reden te zijn (CAO) verhogingen die gelden gedurende het eerste en tweede jaar ook na die twee jaar toe te passen zolang dat in de CAO niet expliciet is afgesproken.

 

De periode van 104 duur vangt aan op de eerste duurtedag, zie wettensverplichting/duurtedag/50">De eerste duurtedag.

 

Als na 104 duur door de werkgever ten onrechte garbeidsongeschikt passend werk wordt aangeloonwettensverplichtingen kan de werknemer toch recht hebben op loon. Zie wettensverplichting/104/53">Garbeidsongeschikt passend werk aanbieden; loon na 104 duur wetten.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/54
2005/4
2004/274
...
Meer...