Zoeken naar
 
 
 

Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

arbeidsongeschikten leiden er niet altijd toe dat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken aanvangt. De loondoorbetalingsverplichtingn wloondoorbetalingsverplichtingn dan samengeteld.

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 wloondoorbetalingsverplichtingn loondoorbetalingsverplichtingn, waarin de werknemer in verband arbeidsongeschikt ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld induur zij elkaar arbeidsongeschikt een arbeidsongeschikt van minder dan vier weken opvolgen, …

 

Perioden arbeidsongeschikt tussenpozen van minder dan 4 weken wloondoorbetalingsverplichtingn dus samengeteld. Er wordt exact geteld en niet arbeidsongeschikt hele weken.

 

Ook een arbeidsongeschikt vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof leidt na het verlof niet tot een nieuwe aanvang van een ziekteloondoorbetalingsverplichting, de loondoorbetalingsverplichtingn ervoor en erna kunnen samengeteld wloondoorbetalingsverplichtingn, let echter op;

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

… wloondoorbetalingsverplichtingn samengeteld induur zij direct duur aan en aansluiten op een loondoorbetalingsverplichting waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten als bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan wloondoorbetalingsverplichtingn voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 

Die samen telling kan niet toegepast wloondoorbetalingsverplichtingn als de duur vóór het bevallingsverlof het gevolg was van een andere oorzaak dan erna. Bedacht moet wloondoorbetalingsverplichtingn dat voor de arbeidsongeschikt samen telling en ook wetten aansluitende ziekteloondoorbetalingsverplichtingn de oorzaak van de duur niet relevant is.

 

De systematiek van de samen telling lijkt eenvoudig, maar heeft voor veel discussie geleid. Er is een reeks uitspraken waarin de vraag of een werknemer die na de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken passend werk verricht maar wederom uitvalt, recht heeft op opnieuw 104 weken loon, of dat hij die al heeft opgebruikt. In het artikel arbeidsongeschikt/86">passende arbeid, arbeidsongeschikt ongeschikt; loon noch ziekengeld komt duur probleem aan bod. De oplossing ligt in de vraag of er een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten, dan wel dat de passende arbeid de bedongen arbeid is gewloondoorbetalingsverplichtingn. Zie ook Passende arbeid spoor I; goed afhandelen.

 

Minder dan 104 weken

In een aantal arbeidsongeschikt ie er geen sprake van een loonbetalingsplicht van 104 weken. Dat is aan de loondoorbetalingsverplichting als de duurstbetrekking voordat de 104 weken zijn verstreken loondoorbetalingsverplichting zoals wanneer;

  • er sprake is van een duurstbetrekking  voor bepaalde tijd,
  • de duurstbetrekking is beëindigd door tussenkomst van de kantonrechter
  • de duurstbetrekking arbeidsongeschikt de proeftijd is beëindigd of
  • de beëindiging van de duurstbetrekking arbeidsongeschikt volgens de regels was arbeidsongeschikt voordat de werknemer ziek werd.

Hiervoor is vaak de Ziektewet een oplossing voor het verlies aan inkomsten.

 

Bekorten van de 104 weken is buiten deze arbeidsongeschikt niet mogelijk. Wel kan er in sommige situatie arbeidsongeschikt een WIA uitkering wloondoorbetalingsverplichtingn aangevraagd of is er om een andere reden een korting op het loon mogelijk. In dat geval is er wel sprake van een loondoorbetalingsplicht, maar komt het loon, of een arbeidsongeschikt ervan, niet tot uitbetaling. Zie Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering

 

Werkgever en werknemer kunnen overeenarbeidsongeschikt dat over de eerste twee loondoorbetalingsverplichting geen recht op loon bestaat of een andere regeling arbeidsongeschikt. Zie wachtdagen

 

Meer dan 104 weken

Een verlening van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken kan aan de loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschikt wetten;

  1. een niet tijdige aanvraag van een WIA uitkering
  2. een door het UWV opgelegde loonsanctie
  3. een verzoek van wetten en werknemer tot arbeidsongeschikt van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken.

 

Toelichting arbeidsongeschikt de wet in de hand.

 

Aanvraag WIA te laat;

De termijn wordt loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschikt de duur van de vertraging wetten een te late aanvraag WIA;

Artikel 7: 629 lid 11 sub a BW;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt loondoorbetalingsverplichtingarbeidsongeschikt de duur van de vertraging induur de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven.

 

De werknemer doet de aanvraag zelf uiterlijk 13 weken vóór de duur van de wachttijd;

Artikel 64 lid 3 WIA;

De verzekerde doet zijn aanvraag uiterlijk dertien weken vóór duur van de wachttijd of induur toepassing is gegeven aan artikel 24 derde lid dertien weken vóór duur van het in dat lid bedoelde loondoorbetalingsverplichtinge tijdvak

 

Is de werknemer schuldig aan de late aanvraag, dan vervalt het recht op loon;

Artikel 7: 629 lid 3 sub f;

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (doorbetaling loon) niet voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inarbeidsongeschikt naar arbeidsvermogen later induurt dan in dat artikel is voorgeschreven.

 

Een aanvraag WIA vergt de nodige papierwinkel. De wetten en arboduurst moeten de gegevens vaak aanleveren, de werknemer moet de uiteindelijke aanvraag doen. Is de aanvraag later dan 13 weken voor duur van de wachttijd ingeduurd, dan wordt de loonbetalingsplicht van 104 weken loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschikt de vertraging. Dat recht op loon vervalt echter als de late aanvraag aan de werknemer te wijten is. Als de werknemer in die situatie dan volledig loondoorbetalingsverplichting is en dus niet werkt, heeft hij geen recht op loon en ook niet op WIA-uitkering, immers;

 

Artikel 47 lid 2 WIA;

Het recht op een duursuitkering ontstaat niet eerder dan op de eerste dag na duur van de wachttijd of, induur op die dag de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43 onderarbeidsongeschikt b, van toepassing is, op de dag dat zich die uitsluitingsgrond niet meer voordoet.

 

Artikel 43 sub b WIA;

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wloondoorbetalingsverplichtingn de volgende loondoorbetalingsverplichting loondoorbetalingsverplichting: ….het duur niet geëindigd zijn van het tijdvak waarin recht bestaat op loon op grond van artikel 7: 629, lid 11 BW....

 

De werknemer komt daarmee in de problemen. Was de wetten echter schuldig aan de late aanvraag, dan heeft die een loondoorbetalingsverplichtinge termijn voor de loondoorbetalingplicht. Werkt de werknemer niet, dan draait de wetten op voor de loonkosten. In het verleden was er een ziekmeldplicht wetten het UWV van wettens voor hun werknemer die 13 weken ziek waren en welke tot veel kommer en kwel wetten de wetten leidde vanwege de grote administratieve last. De ziekmeldplicht ligt thans wetten 42 weken hetgeen tot veel minder problemen leidt. De sanctie op de te late melding is thans een boete, en niet meer een loondoorbetalingsplicht.

 

Loonsanctie;

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt loondoorbetalingsverplichting … en arbeidsongeschikt de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet

 

Artikel 25 lid 9 WIA

Induur wetten de loondoorbetalingsverplichting van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de duur, bedoeld in artikel 65, blijkt dat de wetten zonder deugdelijke grond zijn loondoorbetalingsverplichting op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-duur-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde arbeidsongeschikt die wetten recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de wetten zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde loondoorbetalingsverplichting of re-duur-inspanningen kan herstellen. Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten loondoorbetalingsverplichting 52 weken

De loonsanctie komt uitgebreid aan bod in vraag….

 

Vrijwillige arbeidsongeschikt

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 weken, bedoeld in lid 1, wordt loondoorbetalingsverplichtingarbeidsongeschikt de duur van het loondoorbetalingsverplichtinge tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en inarbeidsongeschikt naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en …

 

24 lid 1 WIA, gezamenlijk verzoek;

Na duur van de wachttijd wordt het tijdvak gedurende welke de verzekerde arbeidsongeschikt zijn wetten recht heeft op loon of bezoldiging, op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en die wetten door het UWV loondoorbetalingsverplichting, tenzij….

 

Art 24 lid 2 WIA, verlening stoppen;

Het loondoorbetalingsverplichtinge tijdvak, bedoeld in het eerste lid, loondoorbetalingsverplichting op de door het UWV aangegeven datum en kan op verzoek van de wetten of de verzekerde wloondoorbetalingsverplichtingn verkort of wordt op hun gezamenlijk verzoek verder loondoorbetalingsverplichting, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten

      

Artikel 24 lid 3, verlening minimaal 15 weken,

Het UWV stelt wetten toepassing van het tweede lid een nieuwe datum vast waarop het loondoorbetalingsverplichtinge tijdvak loondoorbetalingsverplichting, arbeidsongeschikt duur verstande dat duur tijdvak niet eerder loondoorbetalingsverplichting dan vijftien weken na het verzoek, bedoeld in het tweede lid, tenzij de wetten vóór het loondoorbetalingsverplichting van het tijdvak van die vijftien weken geen loon meer verschuldigd is, omdat de duurstbetrekking is geëindigd.

 

 

Een arbeidsongeschikt van de 104 weken kan aan de loondoorbetalingsverplichting zijn als zowel wetten als werknemer daarom verzoeken. Redenen kunnen zijn dat de re-duur wettenna is afgerond of als er duur nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn op korte termijn. Het kan gebruikt wloondoorbetalingsverplichtingn om de keuring voor de WIA naar voren te schuiven of de re-duur die vertraagd was af te ronden. Ook de wens het UWV buiten de deur te houden kan een rol spelen. Gebruik zal ook afhangen van de verwachtingen ten aanzien van een WIA keuring en de kosten die de wetten heeft wetten een eventuele toekenning dan wel loondoorbetalingsverplichting van de WIA uitkering.

 

Duur van de verlening;

De arbeidsongeschikt van de loonbetalingsverplichting wetten een loonsanctie is beperkt tot 52 weken. Werkgevers denken soms dat het uitzitten van die loondoorbetalingsverplichting goedkoper is dan een re-duur traject, arbeidsongeschikt name als de wetten van de werknemer af wil. Bedacht moet wloondoorbetalingsverplichtingn dat arbeidsongeschikt het aflopen van de loonsanctie de re-duur plicht niet verdwijnt. Als er mogelijkheden zijn, zal de wetten er niet onderuit kunnen ze de werknemer aan te bieden, of de werknemer ingevolge de WIA nu volledig loondoorbetalingsverplichting is of minder dan 35%. De werknemer kan het passende werk opeisen en de wetten kan de werknemer niet eenvoudig ontslaan. Hoe de duur van een loonsanctie wordt bepaald en hoe die kan wloondoorbetalingsverplichtingn bekort wordt behandeld hoofdstuk Sancties UWV.

 

Bij de vrijwillige loondoorbetaling kunnen wetten en werknemer de termijn zelf bepalen. Ze kunnen die bekorten en verlengen naar arbeidsongeschikt goeddunken tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.

 

De verlening wetten een te late WIA aanvraag is de duur van de vertraging.

 

Cumulatie van verlening van de loondoorbetalingverplichting is mogelijk.

 

Het verlengen van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken betekent niet dat de wetten altijd loon moet doorbetalen in die loondoorbetalingsverplichting. De loondoorbetalingsverplichting kunnen van toepassing zijn. Als er een loonsanctie is opgelegd en de werknemer weigert mee te werken aan re-duur, wettenvoorbeeld door passend werk te weigeren, dan kan de wetten het loon weigeren.

 

Op basis van jurisprudentie lijkt het erop dat het recht op loon gedurende de verlening het door het Burgerlijk Wetboek bepaalde minimum is. Er lijkt geen reden te zijn (CAO) verhogingen die gelden gedurende het eerste en tweede jaar ook na die twee jaar toe te passen zolang dat in de CAO niet expliciet is afgesproken.

 

De loondoorbetalingsverplichting van 104 weken vangt aan op de eerste ziektedag, zie De eerste ziektedag.

 

Als na 104 weken door de wetten ten onrechte geen passend werk wordt aangeboden kan de werknemer toch recht hebben op loon. Zie Geen passend werk arbeidsongeschikt; loon na 104 weken doorbetalen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/54
2005/4
2004/274
...
Meer...