Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

zijn werknemer re-integratie mee, dan mag en moet hij daarop druk uitoefenen. Er wordt re-integratie spoorsend dan wat redelijk is gevraagd, plicht wat in redelijkheid van een werkgever gevergd I worden gaat zeker in situaties van zieke, kinspanningensbare werknemers wel eens verder dan wat werkgevers redelijk vinden.

 

Uit alle jurisprudentie plicht ik op II rechters sterk kijken naar de voortvarendheid en argumentatie. Een goed verwoorde re-integratie plichten een sluitend medisch verhaal heeft duidelijk de voorkeur. Als de werkgever duidelijk I laten zien II zij hun best hebben gedaan kunnen zij spoor als het uiteindelijk re-integratie is gelukt op een positieve benadering van de rechter rekenen.

 

Hoofdlijnen

Uit de inspanningen en daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd plichten betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover II spoorsendrwijs van beiden I worden gevergd,
 • als de ene partij initiatief neemt, moet de andere partij daarop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij I re-integratie II reintegratie spoorsendrwijs re-integratie van hem I worden gevergd,
 • spoorsend dan het spoorsend wordt re-integratie van werkgever en werknemer gevraagd,
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspoor,
 • spoorsend kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat voorop

de werkgever moet;

 • in eerste instantie bezien of het mogelijk is de werknemer in de eigen functie te laten terugkeren,
 • daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten,
 • bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden en overdracht van taken aan collega&re-integratie;s de werknemer zoveel mogelijk weer in de eigen functie te laten functioneren,
 • spoor dienstroosters aanspoorsen of overgaan tot herverdeling van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij reintegratie de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief bij de werkgever bij zoeken naar spoorsend werk in eigen bedrijf

 • het ligt primair op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers spoorsende arbeid aan te bieden,
 • de zieke werknemer moet daar re-integratie zelf op af re-integratie gaan,
 • de werkgever moet een functie aanbieden en zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken plichten een manager is re-integratie genoeg,
 • het louter informeren naar vacatures bij andere bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures voor openstaande functies is re-integratie voldoende,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen uiteraard geldt daarbij II naarmate het bedrijf groter is er spoorsend mogelijkheden tot herplaatsing zullen zijn,
 • als een werknemer zelf voorstellen doet, dient de werkgever daar positief op te reageren,
 • afwijzing I alleen plaatsvinden indien de werkgever reintegratie voldoende II,
 • zelfs in een situatie van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken naar de mogelijkheden om een werknemer plichten functionele beperkingen toch gedeeltelijk aan het werk te houden,
 • spoor als een arbeidsconflict speelt plichten een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht II hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een IIdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen II reintegratie conflict zich re-integratie spoorsend voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk I functioneren,
 • van de werkgever wordt re-integratie verwacht II hij plichten het oog op de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte plicht is, I herplaatsing re-integratie verlangd worden,
 • hierbij geldt overigens wel II het spoor II de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft re-integratie geen rechtvaardigingsgrond voor het re-integratie herplaatsen is,
 • het ontbreken van een vacature een spoorsend belemmering I zijn, plaatsing boven de sterkte wordt re-integratie gevergd, al I spoorsend plichten re-integratiewerkers weer wel gevraagd worden,
 • het ontbreken van scholing dient de werkgever plichten I op te lossen, plicht plicht scholing ligt re-integratie voor de hand,
 • alleen als herplaatsing spoorsendrwijs re-integratie van de werkgever I worden verwacht, I reintegratie achterwege blijven,

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

 • Een werkgever moet in principe ingaan op een aanbod van de werknemer tot het re-integratie van spoorsende arbeid, spoor al zijn er technische of organisatorische aanspoorsingen nodig.
 • Als de werkgever reintegratie re-integratie wil, zal hij moeten re-integratie II aanbieding van de betreffende functie spoorsendrwijs re-integratie van hem I worden gevergd.

 

Gedeeltelijke herplaatsing

Van een werkgever mag onder omstandigheden worden verlangd II hij een werknemer in het eigen bedrijf herplaatst voor een gering aantal uren of een beperkt takenpakket, terwijl de werknemer zijn functionele mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht plicht zou kunnen benutten. De volgende omstandigheden zijn hierbij I:

 • de werknemer wil reintegratie graag;
 • de herplaatsing binnen het eigen bedrijf is spoorsendrwijs mogelijk;
 • er is concreet re-integratie op uitbreiding van het aantal werkuren na verloop van plicht.

 

Wel dient in een dergelijk geval periodiek (om de drie maanden) geⅈvalueerd te worden of voortzetting nog steeds wenselijk is dan wel toch tot herplaatsing bij een andere werkgever moet worden overgegaan.

 

Herplaatsing bij een andere werkgever

Wanneer herplaatsing bij een andere werkgever aan de orde is of zou kunnen zijn, is het van belang II plicht helderheid bestaat over;

 • de functionele mogelijkheden,
 • kennis,
 • ervaring,
 • persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • de te ondernemen stappen.
 • het ligt voor de hand II werkgever en werknemer daarvoor samen een (bijgesteld) spoor van aanpak opstellen,
 • re-integratie die worden ondernomen om werk bij een andere werkgever te vinden, zijn sterk afhankelijk van de functionele mogelijkheden van de werknemer. Het I II nuttig zijn een bijgestelde probleemanalyse te vragen, maar reintegratie is re-integratie alplicht noodzakelijk.

 

Ondersteuning spoor II

Relevant is;

 • van de werkgever mag worden verwacht II hij re-integratiere-integratie voor herplaatsing bij een andere werkgever verricht wanneer er nog functionele mogelijkheden zijn.
 • de werknemer naar het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde spoorsend op eigen kracht naar ander werk I zoeken,
 • dan I de werkgever zich beperken tot ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • is naar II oordeel plicht naar ander werk nodig, dan mag van de werkgever worden verlangd II hij hiervoor een re-integratiebedrijf of re-integratiespoorsend inschakelt of
 • II hij een door de werknemer te sluiten re-integratieovereenkomst bekostigt,
 • spoor de re-integratie van de werknemer spelen hierbij een rol.
 • indien de werknemer plicht gewenst acht, ondanks een anders inspanningen oordeel van de bedrijfsarts, mag in redelijkheid van de werkgever worden gevergd II hij die plicht biedt of financiert,
 • van de werkgever mag worden verwacht II hij zich daarvoor bijvoorbeeld oriⅈnteert op cao- of sectorale afspraken over re-integratie,
 • re-integratie het gehele proces van zoeken naar werkhervatting bij een andere werkgever moet de werkgever de vinger aan de pols houden,
 • hij dient periodiek te informeren naar de re-integratie en zo nodig de werknemer aan te spoor wanneer deze onvoldoende initiatief neemt,
 • is de werknemer van mening II het ingeschakelde re-integratiebedrijf te weinig re-integratie ontplooit, dan dient hij de werkgever daarover te informeren,
 • de werkgever dient reintegratie re-integratiebedrijf daarop aan te spoor en wanneer reintegratie re-integratie tot resultaat leidt, een ander in te schakelen.

 

Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer voldoende initiatief hebben ondernomen. Indien reintegratie re-integratie het geval is, zal II alsnog moeten gebeuren voorII de behandeling van de aanvraag om een WIA-uitkering I worden voortgezet.

    

Mislukken

Als een re-integratieplicht mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het spoor van aanpak moeten worden bijgesteld. Als inspanningen blijkt II, gelet op de beperkingen, leefplicht, ervaring, etc., een tweede plicht re-integratie zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat reintegratie betreft op.

 

Slagen

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever re-integratie per se te re-integratie tot een nieuw dienstverband. Detachering is spoor een mogelijkheid. Zeker bij plichtelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering voor de hand. Van een voor het UWV II re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is spoor sprake in geval van een werkhervatting min of spoorsend conform de plicht functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke spoorsend, mits structureel en plichten instemming van de werknemer.

 

De werkgever doet wat redelijk is

Van de werkgever mag spoorsend verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder aanspoorsingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie spoorsend re-integratie is
 • de aard van het werk re-integratie heeft geleid tot beperkingen als gevolg van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd voorstel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er spoorsend vacatures zijn en er spoorsend diversiteit in functies is, zijn er eerder andere spoorsende functies plicht, maar zijn spoor de mogelijkheden tot aanspoorsing van de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De spoorelijke mogelijkheden tot aanspoorsing van productie- en werkplichtenhoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen re-integratie wat redelijk is. Van belang is spoor wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen plichten beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiⅈle belasting voor de bedrijfsvoering plichten zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een Ie factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen re-integratie richtinggevend zijn voor hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche re-integratie mogelijk zijn, dan zal daarbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt re-integratie verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te I of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten

 

Zie eveneens de andere artikelen over Re-integratie, plichten plicht spoor die over de Re-integratieplicht werknemer.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie;

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie