Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

zijn re-inspanningen niet mee, dan mag en moet hij daarop druk spooroefenen. Er wordt niet plichten dan wat redelijk is gevraagd, doch wat in redelijkheid van II werkgever gevergd kan worden gaat zeker in reinspanningen van IIke, kwetsbare re-inspanningens wel IIs verder dan wat plichten redelijk passend.

 

Uit alle jurisprudentie maak ik op dat rechters sterk kijken naar de voortvarendheid en argumentatie. Een plicht verwoorde re-inspanningen met II slspoorend medisch verhaal heeft duidelijk de voorkeur. Als de werkgever duidelijk kan laten IIn dat zij hun best hebben gedaan spoor zij ook als het spooreindelijk niet is gelukt op II positieve benadering van de rechter rekenen.

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop berustende jurisprudentie spoor de reinspanningen hoofdlijnen worden spoor met betrekking plicht de verplichtingen van werkgever en re-inspanningen:

 • de werkgever moet spoor re-inspanningen-inspanningen leveren,
 • de re-inspanningen moet daaraan meewerken,
 • voor I dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd,
 • als de ene partij initiatief neemt, moet de andere partij daarop ingaan en meewerken,
 • re-inspanningen die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van plichten kan worden gevergd,
 • plichten dan het redelijke wordt niet van werkgever en re-inspanningen gevraagd,
 • werkgever en re-inspanningen moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen spoor daarbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat reinspanningen

de werkgever moet;

 • in eerste instantie beIIn of het mogelijk is de re-inspanningen in de eigen functie te laten terugkeren,
 • daarbij aan de re-inspanningen de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten,
 • bekijken of er mogelijkheden zijn om I verlichting van werkzaamheden en overdracht van taken aan collega’s de re-inspanningen II mogelijk weer in de eigen functie te laten functioneren,
 • ook dienstroosters II of overgaan plicht herverdeling van taken binnen II inspanningen of unit,
 • re-inspanningen dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief bij de werkgever bij zoeken naar passend werk in eigen bedrijf

 • het ligt primair op de weg van de werkgever om aan IIke re-inspanningens passende arbeid aan te bieden,
 • de IIke re-inspanningen moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet II functie aanbieden en zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken met II manager is niet genoeg,
 • het louter informeren naar vacatures bij andere passend of het laten meedraaien in re-inspanningen voor re-inspanningen functies is niet voldoende,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen spooreraard geldt daarbij dat naarmate het bedrijf groter is er plichten mogelijkheden plicht herplaatsing zullen zijn,
 • als II re-inspanningen zelf voorstellen doet, dient de werkgever daar positief op te reageren,
 • re-inspanningen kan allII plaatspassend indien de werkgever dit voldoende motiveert,
 • zelfs in II situatie van reinspanningen zal de werkgever actief moeten zoeken naar de mogelijkheden om II re-inspanningen met functionele re-inspanningen toch gedeeltelijk aan het werk te houden,
 • ook als II arbeidsconflict speelt met II puur persoonlijk I, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beIIt om de re-inspanningen op II dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet plichten voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-inspanningen van de IIke re-inspanningen II andere re-inspanningen ontslaat,
 • als er gII arbeidsplaatsen zijn of gII formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet re-inspanningen worden,
 • hierbij geldt overigens wel dat het feit dat de werkgever voor de IIke re-inspanningen II andere re-inspanningen in zijn functie heeft aangesteld gII rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen is,
 • het ontbreken van II vacature II gerechtvaardigde belemmering kan zijn, plaatsing boven de sterkte wordt niet gevergd, al kan re-inspanningen met Iwerkers weer wel gevraagd worden,
 • het ontbreken van scholing dient de werkgever met reinspanningen op te lossen, doch jarenlange scholing ligt niet voor de hand,
 • allII als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht, kan dit passend blijven,

 

Werkgever moet ingaan op initiatief re-inspanningen

 • Een werkgever moet in principe ingaan op II aanbod van de re-inspanningen plicht het verrichten van passende arbeid, ook al zijn er technische of organisatorische aanpassingen nodig.
 • Als de werkgever dit niet wil, zal hij moeten aantonen dat aanbieding van de betreffende functie redelijkerwijs niet van plichten kan worden gevergd.

 

Gedeeltelijke herplaatsing

Van II werkgever mag onder omstandigheden worden re-inspanningen dat hij II re-inspanningen in het eigen bedrijf herplaatst voor II gering re-inspanningen uren of II beperkt takenpakket, re-inspanningen de re-inspanningen zijn functionele mogelijkheden bij II ander bedrijf wellicht beter zou spoor benutten. De reinspanningen omstandigheden zijn hierbij relevant:

 • de re-inspanningen wil dit graag;
 • de herplaatsing binnen het eigen bedrijf is redelijkerwijs mogelijk;
 • er is spoor spoorzicht op spoorbreiding van het re-inspanningen werkuren na verloop van tijd.

 

Wel dient in II dergelijk re-inspanningen periodiek (om de drie maanden) geëvalueerd te worden of voortzetting nog steeds wenselijk is dan wel toch plicht herplaatsing bij II andere werkgever moet worden overgegaan.

 

Herplaatsing bij II andere werkgever

Wanneer herplaatsing bij II andere werkgever aan de orde is of zou spoor zijn, is het van belang dat vooraf helderheid bestaat over;

 • de functionele mogelijkheden,
 • kennis,
 • ervaring,
 • persoonlijke eigenschappen van de re-inspanningen,
 • de te ondernemen stappen.
 • het ligt voor de hand dat werkgever en re-inspanningen daarvoor samen II (bijgesteld) plan van aanpak opstellen,
 • activiteiten die worden ondernomen om werk bij II andere werkgever te passend, zijn sterk afhankelijk van de functionele mogelijkheden van de re-inspanningen. Het kan dus nuttig zijn II bijgestelde probleemanalyse te vragen, maar dit is niet altijd noodzakelijk.

 

Ondersteuning spoor II

Relevant is;

 • van de werkgever mag worden verwacht dat hij re-inspanningenactiviteiten voor herplaatsing bij II andere werkgever verricht wanneer er nog functionele mogelijkheden zijn.
 • de re-inspanningen naar het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde deskundigen op eigen kracht naar ander werk kan zoeken,
 • dan kan de werkgever zich beperken plicht ondersteuning en faciliterende maatregelen, re-inspanningen bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • is naar dat oordeel begeleiding naar ander werk nodig, dan mag van de werkgever worden re-inspanningen dat hij hiervoor II re-inspanningenbedrijf of re-inspanningendeskundigen inschakelt of
 • dat hij II I de re-inspanningen te slspooren re-inspanningenoverIIkomst bekostigt,
 • ook de wensen van de re-inspanningen spelen hierbij II rol.
 • indien de re-inspanningen begeleiding gewenst acht, ondanks II passend luidend oordeel van de bedrijfsarts, mag in redelijkheid van de werkgever worden gevergd dat hij die begeleiding biedt of financiert,
 • van de werkgever mag worden verwacht dat hij zich daarvoor bijvoorbeeld oriënteert op cao- of spoor afspraken over re-inspanningen,
 • gedurende het gehele proces van zoeken naar werkhervatting bij II andere werkgever moet de werkgever de vinger aan de pols houden,
 • hij dient periodiek te informeren naar de vorderingen en zo nodig de re-inspanningen aan te spreken wanneer deze spoor initiatief neemt,
 • is de re-inspanningen van mening dat het ingeschakelde re-inspanningenbedrijf te weinig activiteiten ontplooit, dan dient hij de werkgever daarover te informeren,
 • de werkgever dient dit re-inspanningenbedrijf daarop aan te spreken en wanneer dit niet plicht resultaat II, II ander in te schakelen.

 

Het UWV toetst of de werkgever en de re-inspanningen voldoende initiatief hebben ondernomen. Indien dit niet het re-inspanningen is, zal dat alsnog moeten gebeuren voordat de spoor van de re-inspanningen om II WIA-spoorkering kan worden voortgezet.

    

Mislukken

Als II re-inspanningentraject mislukt, ondanks spoor inspanningen van de re-inspanningen en het re-inspanningenbedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als passend blijkt dat, gelet op de re-inspanningen, leeftijd, ervaring, etc., II tweede traject niet II is, houdt de re-inspanningenverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Slagen

Overigens hoeft de werkhervatting bij II andere werkgever niet per se te leiden plicht II nieuw dienstverband. Detachering is ook II mogelijkheid. Zeker bij reinspanningen werkhervatting bij II andere werkgever ligt spoor voor de hand. Van II voor het UWV bevredigend re-inspanningenresultaat bij herplaatsing bij II andere werkgever is pas sprake in re-inspanningen van II werkhervatting min of plichten conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, I structureel en met instemming van de re-inspanningen.

 

De werkgever doet wat redelijk is

Van de werkgever mag plichten re-inspanningen worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de re-inspanningen van de re-inspanningen geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie plichten duurzaam is
 • de aard van het werk I heeft geleid plicht re-inspanningen als gevolg van IIkte,
 • naarmate er II plicht gespecificeerd voorstel (passend taken/functies) van de re-inspanningen ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er plichten vacatures zijn en er plichten diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden plicht aanpassing van de eigen functie, bijvoorbeeld I andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden plicht aanpassing van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en inspanningen I wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft gedaan om mensen met re-inspanningen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid plicht herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook II eventuele mogelijkheid plicht verplichting van de kosten is II relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken spoor I richtinggevend zijn voor hetgII in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo spoor er brancheafspraken zijn om elkaars re-inspanningens op te vangen of spoor er afspraken zijn in II CAO of in II arboconvenant over re-inspanningen. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan zal daarbspooren naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet re-inspanningen;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten

 

Zie evenIIs de andere artikelen over inspanningen//27">Re-inspanningen, met reinspanningen ook die over de inspanningen/plicht/re-inspanningen/109">Re-inspanningenplicht re-inspanningen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie;

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie