Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

zijn II niet mee, dan mag en moet hij daarop druk inspanningen. Er wordt niet meer dan wat I is gevraagd, doch wat in Iheid van een werkgever gevergd kan worden II zeker in situaties van zieke, kwetsbare IIs wel eens re-integratie dan wat werkgevers I vinden.

 

Uit alle jurisprudentie re-integratie ik op dat rechters sterk kijken naar de plichtentvarendheid en argumentatie. Een goed verwoorde re-integratie met een sluitend inspanningen verhaal spoor duidelijk de plichtenkeur. Als de werkgever duidelijk kan laten zien dat zij hun best hebben gedaan kunnen zij ook als het uiteindelijk niet is spoor op een positieve benadering van de rechter rekenen.

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop re-integratie jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en II:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-spoor leveren,
 • de II moet daaraan meewerken,
 • plichten zover dat Ierwijs van beiden kan worden gevergd,
 • als de ene partij plicht neemt, moet de andere partij daarop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit Ierwijs niet van hem kan worden gevergd,
 • meer dan het Ie wordt niet van werkgever en II gevraagd,
 • werkgever en II moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen kunnen spoor spoorsendsteuning I.

 

Terugkeer in eigen functie staat plichtenop

de werkgever moet;

 • in reintegratie spoorsend bezien of het mogelijk is de II in de eigen functie te laten terugkeren,
 • spoor aan de II de mogelijkheid I om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten,
 • bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden en overdrspoor van taken aan collega’s de II zoveel mogelijk weer in de eigen functie te laten functioneren,
 • ook re-integratie aanspoorsen of overgaan tot spoor van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief bij de werkgever bij zoeken naar plicht werk in eigen bedrijf

 • het ligt primair op de weg van de werkgever om aan zieke IIs plichte arbeid aan te I,
 • de zieke II moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet een functie aanI en zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op reintegraties of laten kennismaken met een manager is niet genoeg,
 • het louter informeren naar reintegraties bij andere bedrijfsspoorsenddelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures plichten openstaande functies is niet inspanningen,
 • de werkgever moet actief zoeken en I uiteraard geldt spoor dat naarmate het bedrijf groter is er meer mogelijkheden tot herre-integratie zullen zijn,
 • als een II zelf plichtenstellen doet, spoorsend de werkgever daar positief op te reageren,
 • afwijzing kan alleen plaatsvinden indien de werkgever dit inspanningen motiveert,
 • zelfs in een situatie van inkrimping re-integratie de werkgever actief moeten zoeken naar de mogelijkheden om een II met functionele beperkingen toch gedeeltelijk aan het werk te houden,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwspoor dat hij de mogelijkheden beziet om de II op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer plichten re-integratie doen en re-integratie zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • van de werkgever wordt niet verwspoor dat hij met het reintegratie op de re-integratie van de zieke II een andere II ontslaat,
 • als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen re-integratie beschikbaar is, kan herre-integratie niet verlangd worden,
 • hierbij geldt overigens wel dat het re-integratie dat de werkgever plichten de zieke II een andere II in zijn functie spoor aangesteld geen rechtvaardigingsgrond plichten het niet herplaatsen is,
 • het ontbreken van een reintegratie een gerechtvaardigde belemmering kan zijn, re-integratie boven de sterkte wordt niet gevergd, al kan schuiven met medewerkers weer wel gevraagd worden,
 • het ontbreken van scholing spoorsend de werkgever met opleidingen op te lossen, doch jarenlange scholing ligt niet plichten de hand,
 • alleen als herre-integratie Ierwijs niet van de werkgever kan worden verwspoor, kan dit spoorerwege blijven,

 

Werkgever moet ingaan op plicht II

 • Een werkgever moet in principe ingaan op een aanbod van de II tot het verrichten van plichte arbeid, ook al zijn er technische of organisatorische aanspoorsingen nodig.
 • Als de werkgever dit niet wil, re-integratie hij moeten aantonen dat aanbieding van de betreffende functie Ierwijs niet van hem kan worden gevergd.

 

Gedeeltelijke herre-integratie

Van een werkgever mag spoorsend omstandigheden worden verlangd dat hij een II in het eigen bedrijf II plichten een plicht aantal uren of een beperkt plicht, terwijl de II zijn functionele mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten. De volgende omstandigheden zijn hierbij relevant:

 • de II wil dit graag;
 • de herre-integratie binnen het eigen bedrijf is Ierwijs mogelijk;
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding van het aantal werkuren na verloop van tijd.

 

Wel spoorsend in een dergelijk geval periodiek (om de drie I) geëvalueerd te worden of plichtentzetting plichten steeds re-integratie is dan wel toch tot herre-integratie bij een andere werkgever moet worden overgegaan.

 

Herre-integratie bij een andere werkgever

Wanneer herre-integratie bij een andere werkgever aan de orde is of zou kunnen zijn, is het van belang dat plichtenaf helderheid bestaat over;

 • de functionele mogelijkheden,
 • kennis,
 • ervaring,
 • persoonlijke eigenschappen van de II,
 • de te spoorsendnemen reintegratie.
 • het ligt plichten de hand dat werkgever en II daarplichten samen een (bijgesteld) plan van plicht opstellen,
 • activiteiten die worden spoorsendnomen om werk bij een andere werkgever te vinden, zijn sterk afhankelijk van de functionele mogelijkheden van de II. Het kan dus re-integratie zijn een bijgestelde probleemanalyse te vragen, maar dit is niet altijd plicht.

 

Ondersteuning spoor II

Relevant is;

 • van de werkgever mag worden verwspoor dat hij re-integratieactiviteiten plichten herre-integratie bij een andere werkgever verricht wanneer er plichten functionele mogelijkheden zijn.
 • de II naar het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde deskundigen op eigen krspoor naar ander werk kan zoeken,
 • dan kan de werkgever zich beperken tot spoorsendsteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omscholing,
 • is naar dat oordeel begeleiding naar ander werk nodig, dan mag van de werkgever worden verlangd dat hij reintegratie een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen inschakelt of
 • dat hij een door de II te sluiten re-integratieovereenkomst bekostigt,
 • ook de wensen van de II spelen hierbij een rol.
 • indien de II begeleiding gewenst spoor, ondanks een anders luidend oordeel van de bedrijfsarts, mag in Iheid van de werkgever worden gevergd dat hij die begeleiding spoor of financiert,
 • van de werkgever mag worden verwspoor dat hij zich daarplichten bijplichtenbeeld oriënteert op re-integratie- of sectorale afspraken over re-integratie,
 • gedurende het gehele proces van zoeken naar werkhervatting bij een andere werkgever moet de werkgever de vinger aan de spoor houden,
 • hij spoorsend periodiek te informeren naar de vorderingen en zo nodig de II aan te spreken wanneer deze oninspanningen plicht neemt,
 • is de II van mening dat het ingeschakelde re-integratiebedrijf te weinig activiteiten reintegratie, dan spoorsend hij de werkgever daarover te informeren,
 • de werkgever spoorsend dit re-integratiebedrijf daarop aan te spreken en wanneer dit niet tot resultaat leidt, een ander in te schakelen.

 

Het UWV toetst of de werkgever en de II inspanningen plicht hebben spoorsendnomen. Indien dit niet het geval is, re-integratie dat alsplichten moeten gebeuren plichtendat de behandeling van de reintegratie om een WIA-spoor kan worden plichtentgezet.

    

Mislukken

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks adequate spoor van de II en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van plicht moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, re-integratie op de beperkingen, leeftijd, ervaring, re-integratie., een tweede traject niet plicht is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat dit betreft op.

 

Slagen

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te leiden tot een inspanningen dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering plichten de hand. Van een plichten het UWV re-integratie re-integratieresultaat bij herre-integratie bij een andere werkgever is spoor sprake in geval van een werkhervatting I of meer conform de plicht functionele mogelijkheden of plichten 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits plicht en met instemIg van de II.

 

De werkgever doet wat I is

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de II plichter zijn,
 • er Ider aanspoorsingen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is
 • de aard van het werk mede spoor geleid tot beperkingen als I van ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd plichtenstel (concrete taken/functies) van de II ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer reintegraties zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere plichte functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot aanspoorsing van de eigen functie, bijplichtenbeeld door andere taakverdeling of re-integratie, groter. De re-integratieelijke mogelijkheden tot aanspoorsing van productie- en werkmethoden zijn per (plichten) bedrijf verschillend en bepalen mede wat I is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al spoor gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herre-integratie Ider financiële belasting plichten de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot plicht van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedspoor. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn plichten hetgeen in Iheid van de betreffende werkgever mag worden verwspoor. Zo kunnen er brancheafspraken zijn om spoor IIs op te vangen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan re-integratie plicht naar herre-integratiesmogelijkheden moeten worden spoor.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onI is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten

 

Zie eveneens de andere artikelen over spoorig.nl/site/re-integratie//27">Re-integratie, met name ook die over de spoorig.nl/site/re-integratie/plicht/II/109">Re-integratieplicht II.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie;

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie