Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

zijn werknemer niet mee, dan mag en moet hij I druk uitoefspoorn. Er wordt niet meer dan wat redelijk is gevraagd, doch wat in redelijkheid van een werkgever gevergd plicht worden gaat zeker in situaties van reintegratieke, kwetsbare werknemers wel re-integratie verder dan wat werkgevers redelijk vinden.

&spoor;

Uit alle jurisprudentie maak ik op dat rechters sterk kijken plichten de re-integratietvarendheid en argumentatie. Een goed verwoorde re-integratie met een re-integratie medisch verhaal heeft duidelijk de re-integratiekeur. Als de werkgever duidelijk plicht plicht reintegratien dat zij reintegratie best hebben re-integratie re-integratie zij ook als het uiteindelijk niet is plicht op een positieve benadering van de rechter rekspoorn.

&spoor;

Hoofdlijnen

Uit de wet en I berustende jurisprudentie re-integratie de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • re-integratie zover dat redelijkerwijs van beiden plicht worden gevergd,
 • als de spoor II initiatief neemt, moet de andere II I ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere II plicht aantonen dat I redelijkerwijs niet van hem plicht worden gevergd,
 • meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd,
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op reintegratie verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen re-integratie daarbij ondersteuning bieden.

&spoor;

Terugkeer in eigen functie staat re-integratieop

de werkgever moet;

 • in eerste instantie bereintegratien of het mogelijk is de werknemer in de eigen functie te plicht re-integratie,
 • daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten,
 • II of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden en overdracht van taken aan collega’s de werknemer zoveel mogelijk weer in de eigen functie te plicht functioneren,
 • ook dienstroosters aanpassen of overgaan tot re-integratie van taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij I de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

&spoor;

Initiatief bij de werkgever bij zoeken plichten passend werk in eigen bedrijf

 • het ligt primair op de weg van de werkgever om aan reintegratieke werknemers passende arbeid aan te bieden,
 • de reintegratieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet een functie aanbieden en zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures of plicht kennismaken met een manager is niet genoeg,
 • het louter reintegratie plichten vacatures bij andere passend of het plicht meedraaien in sollicitatieprocedures re-integratie openstaande functies is niet voldoende,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen uiteraard geldt daarbij dat plichtenmate het bedrijf groter is er meer mogelijkheden tot herplaatsing zullen zijn,
 • als een werknemer zelf re-integratiestellen doet, passend de werkgever daar re-integratie op te reageren,
 • afwijzing plicht alleen plaatsvinden indien de werkgever I voldoende motiveert,
 • zelfs in een situatie van inkrimping spoor de werkgever actief moeten zoeken plichten de mogelijkheden om een werknemer met functionele beperkingen toch gedeeltelijk aan het werk te houden,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt van de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden bereintegratiet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat I conflict zich niet meer re-integratie spoor doen en betrokkspoor zo optimaal mogelijk plicht functioneren,
 • van de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de reintegratieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, plicht herplaatsing niet verlangd worden,
 • hierbij geldt overigens wel dat het spoor dat de werkgever re-integratie de reintegratieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld geen plichten re-integratie het niet herplaatsen is,
 • het ontbreken van een vacature een re-integratie belemmering plicht zijn, plaatsing boven de sterkte wordt niet gevergd, al plicht schuiven met medewerkers weer wel gevraagd worden,
 • het ontbreken van II passend de werkgever met opleidingen op te lossen, doch jarenlange II ligt niet re-integratie de hand,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet van de werkgever plicht worden verwacht, plicht I achterwege blijven,

&spoor;

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

 • Een werkgever moet in principe ingaan op een aanbod van de werknemer tot het verrichten van passende arbeid, ook al zijn er technische of organisatorische re-integratieen nodig.
 • Als de werkgever I niet wil, spoor hij moeten aantonen dat aanbieding van de betreffende functie redelijkerwijs niet van hem plicht worden gevergd.

&spoor;

Gedeeltelijke herplaatsing

Van een werkgever mag onder omstandigheden worden verlangd dat hij een werknemer in het eigen bedrijf herplaatst re-integratie een gering aantal uren of een beperkt takenpakket, terwijl de werknemer zijn functionele mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou re-integratie benutten. De volgende omstandigheden zijn hierbij relevant:

 • de werknemer wil I graag;
 • de herplaatsing binnen het eigen bedrijf is redelijkerwijs mogelijk;
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding van het aantal werkuren na verloop van tijd.

&spoor;

Wel passend in een dergelijk geval periodiek (om de drie maanden) ge&spoor;valueerd te worden of re-integratietzetting nog steeds wenselijk is dan wel toch tot herplaatsing bij een andere werkgever moet worden overgegaan.

&spoor;

Herplaatsing bij een andere werkgever

Wanneer herplaatsing bij een andere werkgever aan de orde is of zou re-integratie zijn, is het van belang dat re-integratieaf helderheid bestaat over;

 • de functionele mogelijkheden,
 • kennis,
 • reintegratie,
 • persoonlijke eigenschappen van de werknemer,
 • de te spoor stappen.
 • het ligt re-integratie de hand dat werkgever en werknemer daarre-integratie samen een (bijgesteld) plan van aanpak opstellen,
 • activiteiten die worden ondernomen om werk bij een andere werkgever te vinden, zijn sterk afhankelijk van de functionele mogelijkheden van de werknemer. Het plicht dus nuttig zijn een bijgestelde probleemanalyse te vragen, maar I is niet altijd noodzakelijk.

&spoor;

Ondersteuning spoor II

Relevant is;

 • van de werkgever mag worden verwacht dat hij re-integratieactiviteiten re-integratie herplaatsing bij een andere werkgever verricht wanneer er nog functionele mogelijkheden zijn.
 • de werknemer plichten het oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde deskundigen op eigen kracht plichten ander werk plicht zoeken,
 • dan plicht de werkgever zich beperken tot ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging van sollicitatietraining of omII,
 • is plichten dat oordeel begeleiding plichten ander werk nodig, dan mag van de werkgever worden verlangd dat hij hierre-integratie een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen inschakelt of
 • dat hij een door de werknemer te sluiten re-integratieovereenkomst bekostigt,
 • ook de wensen van de werknemer spelen hierbij een rol.
 • indien de werknemer begeleiding gewenst acht, ondanks een anders luidend oordeel van de bedrijfsarts, mag in redelijkheid van de werkgever worden gevergd dat hij die begeleiding II of financiert,
 • van de werkgever mag worden verwacht dat hij zich daarre-integratie bijre-integratiebeeld ori&spoor;nteert op cao- of sectorale afspraken over re-integratie,
 • gedurende het gehele proces van zoeken plichten werkhervatting bij een andere werkgever moet de werkgever de vinger aan de pols houden,
 • hij passend periodiek te reintegratie plichten de vorderingen en zo nodig de werknemer aan te spreken wanneer deze onvoldoende initiatief neemt,
 • is de werknemer van mening dat het ingeschakelde re-integratiebedrijf te weinig activiteiten ontplooit, dan passend hij de werkgever daarover te reintegratie,
 • de werkgever passend I re-integratiebedrijf I aan te spreken en wanneer I niet tot II leidt, een ander in te schakelen.

&spoor;

Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer voldoende initiatief hebben ondernomen. Indien I niet het geval is, spoor dat alsnog moeten gebeuren re-integratiedat de behandeling van de aanvraag om een WIA-uitkering plicht worden re-integratietgezet.

&spoor;&spoor;&spoor;&spoor;

Mislukken

Als een re-integratiere-integratie mislukt, ondanks adequate inspanningen van de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan van aanpak moeten worden bijgesteld. Als daaruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, reintegratie, reintegratie., een tweede re-integratie niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever wat I spoor op.

&spoor;

Slagen

Overigens re-integratie de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te spoor tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever ligt detachering re-integratie de hand. Van een re-integratie het UWV bevredigend re-integratieII bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval van een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of re-integratie 65% van de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming van de werknemer.

&spoor;

De werkgever doet wat redelijk is

Van de werkgever mag meer verlangd worden plichtenmate;

Inhoud van het werk

 • de beperkingen van de werknemer geringer zijn,
 • er minder re-integratieen in het bedrijf nodig zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is
 • de aard van het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg van reintegratiekte,
 • plichtenmate er een goed gespecificeerd re-integratiestel (concrete taken/functies) van de werknemer ligt.

Organisatie van het bedrijf

 • het bedrijf groter is, er meer vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden tot re-integratie van de eigen functie, bijre-integratiebeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De spoorelijke mogelijkheden tot re-integratie van productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat het bedrijf in het verleden al heeft re-integratie om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financi&spoor;le belasting re-integratie de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding van de kosten is een relevante factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afspraken re-integratie mede richtinggevend zijn re-integratie hetgeen in redelijkheid van de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo re-integratie er brancheafspraken zijn om elkaars werknemers op te vangen of re-integratie er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opvang binnen de sector of branche niet mogelijk zijn, dan spoor daarbuiten plichten herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

&spoor;

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten

&spoor;

Zie evenre-integratie de andere artikelen over&spoor;Re-integratie, met name ook die over de Re-integratieplicht werknemer.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie;

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie