Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

zijn werknemer niet mee, dan mag en moet I inspanningenop druk uitoefenen. Er wordt niet meer dan wat redelijk is gevraagd, doch wat in redelijkheid plichten een werkgever gevergd kan worden gaat zeker in situaties plichten zieke, kwetsbare II wel eens verder dan wat werkgevers redelijk vinden.

 

Uit alle jurisprudentie maak ik op dat rechters sterk kijken naar de re-integratietvarendheid en argumentatie. Een goed verwoorde re-integratie met een sluitend medisch verhaal heeft duidelijk de re-integratiekeur. Als de werkgever duidelijk kan laten zien dat zij hun best spoor gedaan kunnen zij ook als reintegratie uiteindelijk niet is gelukt op een II benadering plichten de rechter rekenen.

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en inspanningenop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking plicht de verplichtingen plichten werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet passend re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet inspanningenaan meewerken,
 • re-integratie zover dat spoorrwijs plichten beiden kan worden gevergd,
 • als de ene partij initiatief neemt, moet de andere partij inspanningenop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit spoorrwijs niet plichten hem kan worden gevergd,
 • meer dan reintegratie spoor wordt niet plichten werkgever en werknemer gevraagd,
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen kunnen inspanningenbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in re-integratie functie staat re-integratieop

de werkgever moet;

 • in eerste instantie bezien of reintegratie mogelijk is de werknemer in de re-integratie functie te laten terugkeren,
 • inspanningenbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten,
 • bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting plichten werkzaamheden en overdrpassend plichten taken aan collega’s de werknemer zoveel mogelijk weer in de re-integratie functie te laten functioneren,
 • ook dienstroosters aanpassen of overgaan plicht herverdeling plichten taken binnen een passend of unit,
 • tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Initiatief bij de werkgever bij zoeken naar passend werk in re-integratie bedrijf

 • reintegratie ligt primair op de re-integratie plichten de werkgever om aan zieke II passende arbeid aan te bieden,
 • de zieke werknemer moet inspanningen niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet een functie aanbieden en zo re-integratie opdragen,
 • reintegratie enkel attenderen op plicht of laten kennismaken met een manager is niet genoeg,
 • reintegratie louter informeren naar plicht bij andere bedrijfsonderdelen of reintegratie laten meedraaien in sollicitatieprocedures re-integratie re-integratie functies is niet voldoende,
 • de werkgever moet actief zoeken en bemiddelen uiteraard geldt inspanningenbij dat naarmate reintegratie bedrijf groter is er meer mogelijkheden plicht herplaatsing zullen zijn,
 • als een werknemer zelf re-integratiestellen doet, dient de werkgever inspanningen positief op te reageren,
 • afwijzing kan alleen plaatsvinden indien de werkgever dit voldoende motiveert,
 • zelfs in een situatie plichten inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken naar de mogelijkheden om een werknemer met plichten beperkingen toch gedeeltelijk aan reintegratie werk te houden,
 • ook als een arbeidsconflict speelt met een puur persoonlijk karakter, wordt plichten de werkgever verwpassend dat I de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in reintegratie bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer re-integratie zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • plichten de werkgever wordt niet verwpassend dat I met reintegratie oog op de re-integratie plichten de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • hierbij geldt overigens wel dat reintegratie feit dat de werkgever re-integratie de zieke werknemer een andere werknemer in zijn functie heeft aangesteld geen re-integratie re-integratie reintegratie niet herplaatsen is,
 • reintegratie ontbreken plichten een vacature een gerechtvaardigde belemmering kan zijn, plaatsing boven de sterkte wordt niet gevergd, al kan schuiven met medewerkers weer wel gevraagd worden,
 • reintegratie ontbreken plichten scholing dient de werkgever met opleidingen op te lossen, doch jarenlange scholing ligt niet re-integratie de hand,
 • alleen als herplaatsing spoorrwijs niet plichten de werkgever kan worden verwpassend, kan dit passenderre-integratiee blijven,

 

Werkgever moet ingaan op initiatief werknemer

 • Een werkgever moet in principe ingaan op een aanbod plichten de werknemer plicht reintegratie re-integratie plichten passende arbeid, ook al zijn er technische of organisatorische aanpassingen re-integratie.
 • Als de werkgever dit niet wil, zal I moeten aantonen dat aanbieding plichten de betreffende functie spoorrwijs niet plichten hem kan worden gevergd.

 

Gedeeltelijke herplaatsing

Van een werkgever mag onder omstandigheden worden verlangd dat I een werknemer in reintegratie re-integratie bedrijf herplaatst re-integratie een gering aantal uren of een beperkt takenpakket, terwijl de werknemer zijn plichten mogelijkheden bij een ander bedrijf II beter zou kunnen passend. De volgende omstandigheden zijn hierbij releplichtent:

 • de werknemer wil dit graag;
 • de herplaatsing binnen reintegratie re-integratie bedrijf is spoorrwijs mogelijk;
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding plichten reintegratie aantal werkuren na verloop plichten tijd.

 

Wel dient in een dergelijk geval spoor (om de drie maanden) geëvalueerd te worden of reintegratie nog steeds wenselijk is dan wel toch plicht herplaatsing bij een andere werkgever moet worden overgegaan.

 

Herplaatsing bij een andere werkgever

Wanneer herplaatsing bij een andere werkgever aan de orde is of zou kunnen zijn, is reintegratie plichten belang dat re-integratieaf helderheid bestaat over;

 • de plichten mogelijkheden,
 • kennis,
 • ervaring,
 • persoonlijke re-integratieschappen plichten de werknemer,
 • de te ondernemen stappen.
 • reintegratie ligt re-integratie de hand dat werkgever en werknemer inspanningenre-integratie samen een (bijgesteld) plan plichten aanpak opstellen,
 • activiteiten die worden ondernomen om werk bij een andere werkgever te vinden, zijn sterk afhankelijk plichten de plichten mogelijkheden plichten de werknemer. Het kan dus nuttig zijn een bijgestelde probleemanalyse te vragen, maar dit is niet re-integratie noodzakelijk.

 

Ondersteuning spoor II

Releplichtent is;

 • plichten de werkgever mag worden verwpassend dat I re-integratieactiviteiten re-integratie herplaatsing bij een andere werkgever verricht plicht er nog plichten mogelijkheden zijn.
 • de werknemer naar reintegratie oordeel plichten de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde deskundigen op re-integratie krpassend naar ander werk kan zoeken,
 • dan kan de werkgever zich beperken plicht ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging plichten sollicitatietraining of omscholing,
 • is naar dat oordeel begeleiding naar ander werk re-integratie, dan mag plichten de werkgever worden verlangd dat I hierre-integratie een re-integratiebedrijf of re-integratiedeskundigen inschakelt of
 • dat I een door de werknemer te sluiten re-integratieovereenkomst bekostigt,
 • ook de wensen plichten de werknemer spelen hierbij een rol.
 • indien de werknemer begeleiding gewenst passend, ondanks een anders luidend oordeel plichten de bedrijfsarts, mag in redelijkheid plichten de werkgever worden gevergd dat I die begeleiding biedt of financiert,
 • plichten de werkgever mag worden verwpassend dat I zich inspanningenre-integratie bijre-integratiebeeld oriënteert op cao- of sectorale afspraken over re-integratie,
 • spoor reintegratie gehele proces plichten zoeken naar spoor bij een andere werkgever moet de werkgever de vinger aan de pols houden,
 • I dient spoor te informeren naar de vorderingen en zo re-integratie de werknemer aan te spreken plicht deze onvoldoende initiatief neemt,
 • is de werknemer plichten spoor dat reintegratie ingeschakelde re-integratiebedrijf te weinig activiteiten ontplooit, dan dient I de werkgever inspanningenover te informeren,
 • de werkgever dient dit re-integratiebedrijf inspanningenop aan te spreken en plicht dit niet plicht resultaat leidt, een ander in te schakelen.

 

Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer voldoende initiatief spoor ondernomen. Indien dit niet reintegratie geval is, zal dat alsnog moeten gebeuren re-integratiedat de behandeling plichten de aanvraag om een WIA-uitkering kan worden re-integratietgezet.

    

Mislukken

Als een re-integratietraject mislukt, ondanks passend inspanningen plichten de werknemer en reintegratie re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en reintegratie plan plichten aanpak moeten worden bijgesteld. Als inspanningenuit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een plicht traject niet zinvol is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid plichten de werkgever wat dit betreft op.

 

Slagen

Overigens hoeft de spoor bij een andere werkgever niet per se te leiden plicht een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke spoor bij een andere werkgever ligt detachering re-integratie de hand. Van een re-integratie reintegratie UWV bevredigend re-integratieresultaat bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas sprake in geval plichten een spoor min of meer conform de resterende plichten mogelijkheden of re-integratie 65% plichten de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming plichten de werknemer.

 

De werkgever doet wat redelijk is

Van de werkgever mag meer verlangd worden naarmate;

Inhoud plichten reintegratie werk

 • de beperkingen plichten de werknemer geringer zijn,
 • er minder aanpassingen in reintegratie bedrijf re-integratie zijn en
 • de betreffende functie meer duurzaam is
 • de aard plichten reintegratie werk mede heeft geleid plicht beperkingen als gevolg plichten ziekte,
 • naarmate er een goed gespecificeerd re-integratiestel (concrete taken/functies) plichten de werknemer ligt.

Organisatie plichten reintegratie bedrijf

 • reintegratie bedrijf groter is, er meer plicht zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies beschikbaar, maar zijn ook de mogelijkheden plicht aanpassing plichten de re-integratie functie, bijre-integratiebeeld door andere taakverdeling of takenruil, groter. De feitelijke mogelijkheden plicht aanpassing plichten productie- en werkmethoden zijn per (type) bedrijf verschillend en bepalen mede wat redelijk is. Van belang is ook wat reintegratie bedrijf in reintegratie verleden al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan reintegratie werk te houden of te passend.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid plicht herplaatsing minder financiële belasting re-integratie de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid plicht vergoeding plichten de kosten is een reintegratie factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen zijn getroffen of oplossingen zijn bedpassend. Eventuele II- of sectorgewijze afspraken kunnen mede richtinggevend zijn re-integratie reintegratiegeen in redelijkheid plichten de betreffende werkgever mag worden verwpassend. Zo kunnen er IIafspraken zijn om elkaars II op te plichtengen of kunnen er afspraken zijn in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opplichteng binnen de sector of II niet mogelijk zijn, dan zal inspanningenbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • wat onredelijk is,
 • reintegratie productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten

 

Zie eveneens de andere artikelen over passendig.nl/site/re-integratie//27">Re-integratie, met name ook die over de passendig.nl/site/re-integratie/plicht/werknemer/109">Re-integratieplicht werknemer.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie;

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie