Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie


Re-integratie, spoor

Re-integratie: de stappen
Re-integratie; wetten en regels
re-integratie; de inspanning en het resultaat
Re-integratieplicht werkgever
Re-integratieplicht werknemer
Re-integratie; bijstand van de bedrijfsarts
Re-integratie; de medische beoordeling
Re-integratie; arbeidskundige beoordeling
Re-integratie; de administratieve plichten,
Hoe krijg ik een onwillige werknemer/werkgever in beweging?
Geen re-integratieplicht zonder arbeidsmogelijkheden
Re-integratieplicht bij een tijdelijk dienstverband
Een hersteld verklaring; hoe en door wie
Re-integratie; de casemanager
Re-integratie; het dossier en het verslag
Re-integratie; het opschudmoment
Re-integratie; plan van aanpak en evaluatie
Re-integratie; probleemanalyse
Prognose van de beperkingen
Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie vanaf 1-1-2012
Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie van vóór 1-1-2012


Re-integratie: de stappen


Volgens het BW hebben werkgever en werknemer de nodige verplichtingen als het om re-integratie gaat.

artikel 7: 658a lid 1 BW;

De werkgever bevordert

 • ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

Lees verder...

  index

Re-integratie; wetten en regels


Eerst;

Burgerlijk Wetboek, het BW

 

(zie ook; Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie}

 

Verplichting van de werkgever;

Artikel 7: 658a BW Lid 1; verplichting re-integratie spoor I en II

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die,

 • in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
 • verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
 • de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf.

Lees verder...

  index

re-integratie; de inspanning en het resultaat


Het resultaat staat voorop;

Bij de beoordeling door het UWV van de geleverde re-integratie-inspanningen staat het bereikte resultaat voorop. Dat resultaat hoeft niet optimaal te zijn. Een bevredigend resultaat is voldoende. Er is dan immers voldaan aan de wettelijke eis dat werkgever en werknemer in redelijkheid konden komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Indien er sprake is van een bevredigend resultaat, is de weg waarlangs dit resultaat tot stand is gekomen niet relevant. In die gevallen gaat het UWV over tot beoordeling van de aanvraag voor een WIA-uitkering. Indien het resultaat niet bevredigend is, wordt ingezoomd op het re-integratieproces van de eerste twee ziektejaren en de daarbij verrichte re-integratie-inspanningen. De beoordeling van het UWV is dan dus uitgebreider.


Lees verder...

  index

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


Lees verder...

  index

Re-integratieplicht werknemer


De werknemer is wettelijk verplicht aan re-integratie activiteiten mee te werken en passende arbeid te aanvaarden. Doet de werknemer dat niet, dan mag de werkgever hem het loon weigeren en hem zelfs ontslaan. Dat ontslag komt hier niet aan bod, maar bedacht moet worden dat het in vrijwel alle gevallen voorafgegaan moet worden door een loonsanctie van de werkgever.


Lees verder...

  index

Re-integratie; bijstand van de bedrijfsarts


Eerst de wettelijke bepalingen

Art. 25 lid 5 WIA; Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid

 • laat de werkgever
 • zich bijstaan door een persoon (als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet)
 • die belast is met de bijstand, (bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b)
 • of door een arbodienst.

 

Artikel 14 lid 1 sub b Arbo-wet;


Lees verder...

  index

Re-integratie; de medische beoordeling


De medische aspecten bij re-integratie betreffen

 • de vaststelling van de mogelijkheden die de werknemer nog heeft ten aanzien van eigen werk en eventuele andere passende arbeid.
 • deze medische beoordeling dient als uitgangspunt voor de vaststelling van mogelijkheden om de belastbaarheid te vergroten (herstel) en van de re-integratie-inspanningen.
 • de medische aspecten bij re-integratie behoren tot het domein van bedrijfs- en verzekeringsarts.

 

De rollen en taal van bedrijfsarts en verzekeringsarts


Lees verder...

  index

Re-integratie; arbeidskundige beoordeling


Een arbeidsdeskundige beoordeling is vaak geen onderdeel van het contract dat werkgevers met arbodiensten zijn overeengekomen. De diensten moeten zelfstandig worden ingekocht. De inzet is erg afhankelijk van financiële overwegingen, de vraag of een bedrijfsarts de zaak zelf wil oppakken of liever afschuift. Ook kunnen zakelijke argumenten een rol spelen bij het advies een arbeidsdeskundige in te schakelen. De arbodienst wordt er uiteindelijk beter van wanneer zij zelf een arbeidsdeskundige in dienst hebben. Werkgevers zijn ook vrij om buiten de arbodienst om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dat heeft soms de voorkeur wanneer er in de sector een gespecialiseerde arbeidsdeskundige werkzaam is.


Lees verder...

  index

Re-integratie; de administratieve plichten,


De diverse verplichtingen worden per onderwerp in andere artikelen besproken. Hier worden de verplichtingen die in administratieve handelingen kunnen resulteren kort samengevat op een rij gezet voor de beeldvorming. De tekst komt voor een groot deel uit de andere artikelen waarnaar verwezen zal worden.

 

De ziekmelding bij de werkgever en arbodienst

Hoe en wanneer een werknemer zich moet ziekmelden, bij wie en met welke mededeling is meestal vastgelegd in de controlevoorschriften. Ook andere reglementen, regelingen en zelfs mondelinge afspraken kunnen voor alle werknemers gelden of voor de specifieke werknemer van toepassing zijn. Er is geen wettelijke bepaling waarin geregeld is hoe en wanneer een ziekmelding moet worden gedaan.


Lees verder...

  index

Hoe krijg ik een onwillige werknemer/werkgever in beweging?


Het in beweging krijgen van een onwillige werkgever of werknemer is een lastig probleem. Er zijn vele wettelijke regels die de gang van ziekmelding tot werkhervatting regelen, doch als de intentie ontbreekt duurt het vaak langer dan nodig of gewenst. Er is geen eenduidig advies te geven behalve daadkrachtig en doelgericht te werk te gaan en alle wettelijke rechten en verplichtingen zoals op deze site ook beschreven gebruiken. Er zijn wel wat voor de hand liggende zaken te bedenken.

 

De werkgever kan;

 • de werknemer strak en gestructureerd laten begeleiden door de casemanager, regelmatig contact, even langs laten komen, over vorderingen laten vertellen,
 • datzelfde kan hij aan de bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige vragen,

Lees verder...

  index

Geen re-integratieplicht zonder arbeidsmogelijkheden


Geen re-integratie-inspanningen worden vereist indien er geen arbeidsmogelijkheden zijn.

 

Van werkgever en werknemer worden geen re-integratie-inspanningen meer verlangd wanneer de werknemer geen mogelijkheden meer heeft tot het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Wel beoordeelt het UWV in die situatie of in redelijkheid tot dit oordeel over het ontbreken van arbeidsmogelijkheden kon worden gekomen.

 

Mocht de bevoegde arbodienst of bedrijfsarts in de probleemanalyse aangeven dat er geen re-


Lees verder...

  index

Re-integratieplicht bij een tijdelijk dienstverband


Dezelfde verlichtingen

Ook bij werknemers van wie het dienstverband tijdens de eerste twee ziektejaren eindigt, bijvoorbeeld bij een tijdelijk dienstverband, beoordeelt het UWV aan het einde van de dienstbetrekking of door werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. In beginsel gelden voor de werkgever en werknemer die een tijdelijke arbeidsrelatie hebben dezelfde re-integratieverplichtingen als voor de werkgever en de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt voor de processtappen uit de Wet verbetering poortwachter en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

 

Er zijn echter, gelet op de aard van tijdelijke arbeidsrelaties, verschillen in de wijze waarop de re-


Lees verder...

  index

Een hersteld verklaring; hoe en door wie


Soms is in de controlevoorschriften vastgesteld hoe en bij wie een werknemer zich hersteld moet verklaren. In de meeste gevallen is er weinig geregeld. Een werknemer meldt zich al dan niet op aanwijzing van de bedrijfsarts weer op het werk of kondigt zijn terugkeer aan. Het lijkt eenvoudig maar uit de jurisprudentie blijkt dat misverstanden en meningsverschillen nog al eens aan de orde zijn. Het komt regelmatig voor dat er onenigheid bestaat over de einddatum, of perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld kunnen worden, of hervat is in eigen werk of passend werk etc. De datum en vorm van een hersteld melding kan net als de persoon die hem doet en in ontvangst neemt relevant worden indien later discussie ontstaat over bijvoorbeeld de duur van de loonbetalingsverplichting.

 

De rechters die dergelijke problemen voorgelegd krijgen lijken uit te gaan van de feiten en vervolgens op basis van gezond verstand te oordelen zoals in de volgende uitspraken;


Lees verder...

  index

Re-integratie; de casemanager


De casemanager is degene die de re-integratie coördineert en de voortgang bewaakt. Er is geen wettelijke verplichting een casemanager aan te stellen. Desondanks is het wel aan te raden dat iemand verantwoordelijk is voor tenminste de bewaking van de voortgang. De casemanager is veelal iemand uit het bedrijf. Een HRM-medewerker of een manager. Bij conflicten soms een onafhankelijke medewerker, soms een vertrouwenspersoon, wat dan ook.

 

Een casemanager kan zijn rol op diverse manieren invullen, afhankelijk van de situatie. In de literatuur wordt aangenomen dat hij tenminste;

 • tenminste iedere 6 weken contact heeft met de werknemer, of zorgt dat anderen contact met hem opnemen,

Lees verder...

  index

Re-integratie; het dossier en het verslag


Op grond van de WIA/WAO en de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar moet de werkgever indien sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, aantekening houden van het ziekteverzuim en van de re-integratieactiviteiten. Elke stap in het re-integratieproces dient te worden vastgelegd. Op deze manier wordt dus een dossier gevormd. Op basis van de gegevens in dat dossier zal er een re-integratie verslag opgesteld worden als dat aan de orde is.

 

In de praktijk zullen de verschillende onderdelen van het dossier niet volledig bij de werkgever zelf berusten;

 • relevante gegevens zullen bij zijn arbodienst berusten, zoals de medische gegevens inzake het ziekteverzuim,

Lees verder...

  index

Re-integratie; het opschudmoment


Aan het eind van het eerste ziektejaar is een speciaal evaluatiemoment ingebouwd.

 

Doel daarvan is dat werkgever en werknemer op de beste manier het tweede ziektejaar ingaan en voorwaarden scheppen voor het beste re-integratie resultaat. Ze kunnen stilstaan bij het huidige resultaat, terugblikken op de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar en expliciet de vraag onder ogen zien of de re-integratie nog op de goede koers zit. Zo nodig kunnen zij de gevolgde re-integratiekoers voor de komende periode bijstellen. Hoewel het plan van aanpak periodiek moet worden geëvalueerd, heeft de eerstejaarsevaluatie een extra dimensie.

 

Vragen komen aan de orde als;

 • ligt de re-integratie op koers,

Lees verder...

  index

Re-integratie; plan van aanpak en evaluatie


De kern van de verbeterde procesgang betreft de volgende punten:

 1. indien er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, geeft de arbodienst zijn oordeel over het ziektegeval. Het geven van een oordeel impliceert dat er enerzijds een adequate probleemanalyse wordt opgesteld, terwijl anderzijds (op basis van de probleemanalyse) een advies wordt gegeven inzake herstel en werkhervatting;
 2. door werkgever en werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. Dit plan van aanpak wordt bijgesteld als de uitkomsten van deze evaluatie(s) dan wel het advies van de arbodienst daartoe aanleiding geven.

Lees verder...

  index

Re-integratie; probleemanalyse


De kern van de verbeterde procesgang betreft de volgende punten:

 1. indien er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, geeft de arbodienst zijn oordeel over het ziektegeval. Het geven van een oordeel impliceert dat er enerzijds een adequate probleemanalyse wordt opgesteld, terwijl anderzijds (op basis van de probleemanalyse) een advies wordt gegeven inzake herstel en werkhervatting;
 2. door werkgever en werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. Dit plan van aanpak wordt bijgesteld als de uitkomsten van deze evaluatie(s) dan wel het advies van de arbodienst daartoe aanleiding geven.

 

Volgens de regeling van het UWV is het doel van de probleemanalyse de werkgever en werknemer te


Lees verder...

  index

Prognose van de beperkingen


In de toelichting op de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar is terug te vinden dat er van een bedrijfsarts een prognose wordt verwacht;

In beginsel zal de probleemanalyse bevatten:

 • Een beschrijving van gegevens die van belang zijn voor herstel, werkhervatting en re-integratie. Het gaat dan om de volgende gegevens;
 • een beschrijving van de aard van de klachten, voor zover mogelijk de diagnose, de behandeling en de prognose,
 • voorts wordt beschreven welke beperkingen hieruit voortvloeien,
 • ......

 

....Met andere woorden, de probleemanalyse is multifactorieel.

Beoordeling van deze gegevens

 • Wat is de verwachting ten aanzien van herstel,
 • werkhervatting en re-integratie zonder nadere interventie?
 • .....,

zie de letterlijke tekst of Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar, snel-zoek-versie

 

Behandelend artsen gaan het geven van een prognose aan hun patiënten vaak uit de weg. Ze maken plannen voor behandelingen en zetten in op verbetering van de situatie. Daarbij komen wel de verwachtingen voorbij wat betreft de behandeling, maar die bieden geen garantie voor de toekomst. Bij ziekten met beperkingen die langzaam in ernst toenemen richten zij zich niet op verbetering maar op stilstand, of vertraging van de verslechtering. 

 

Voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen ligt het geven van een diagnose besloten in hun opdracht. Aan hen wordt regelmatig een prognose gevraagd over;

 • de belastbaarheid op korte en langere termijn vanwege het in gang zetten van een haalbare re-integratie, is het eigen werk –op termijn- weer passend of is er ander werk uiteindelijk bereikbaar,
 • de belastbaarheid in het geval een werknemer zich niet optimaal heeft ingespannen voor genezing en re-integratie, bijvoorbeeld door af te zien van een adequate behandeling.

Lees verder...

  index

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie vanaf 1-1-2012Lees verder...

  index

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie van vóór 1-1-2012Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()